Krst

Vysvetliť zmysel a význam krstu (Mt 28,18-20)

AI
V dnešnej dobe sa stretávame s mnohými informáciami, rôznymi názormi a mienkami, ktoré na každého vplývajú. S niektorými sa stretávame pravidelne, s inými zriedkavo. Každý z nás sa už iste stretol prostredníctvom televízie alebo časopisov s tým, ako moderní umelci, herci, speváci „krstia“ svoje CD, platňu, spisovatelia svoju knihu, v ZOO krstia zvieratá. Tu je potrebné položiť si otázku: Čo znamená sviatosť krstu?

KE
O krste sme počuli aj v dnešnom evanjeliu, keď Pán Ježiš povedal svojim učeníkom: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal“ (Mt 28, 19-20).

DI
Krst si nevymyslela Cirkev, biskupi alebo kňazi, ale pochádza z poverenia samého Ježiša Krista. On sám ich poslal ku všetkým národom, aby ich učili a krstili.
Pri stvorení človeka si Boh želá, aby žil šťastne a večne. Tento jeho zámer človek prekazil hriechom, následkom čoho sa odlúčil od Boha a musel opustiť raj. Jeho prirodzenosť sa priklonila k zlému. A každý človek prichádza na tento svet so škvrnou dedičného hriechu. Z otroctva hriechu nás oslobodil Ježiš Kristus svojou smrťou a zmŕtvychvstaním a ponúka nám účasť na Božom živote.
Prvým a priamym prostriedkom nášho oslobodenia z následkov hriechu a účasti na Božom živote je sviatosť krstu. Krst je najvzácnejší dar, ktorý môže Boh ponúknuť ľuďom. Je pre nás nesmiernou milosťou od Boha, lebo ním sa zotiera dedičný hriech, pri krste dospelého aj osobné hriechy, a človeka navracia Bohu. Katechizmus Katolíckej cirkvi o tom hovorí: „Krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní“ (KKC 1213).
Kristus určil krst všetkým, aby mali život večný. Krstom sme včlenení do Kristovej Cirkvi a poznačení nezmazateľným znakom. Každý je obmytý kúpeľom znovuzrodenia, v ktorom sa človek znova narodí ako syn alebo dcéra nebeského Otca a vstupuje do spoločenstva s Najsvätejšou Trojicou. Zrodenie v krste uvádza človeka do nadprirodzeného života. Túto silu má krst z veľkonočného tajomstva, zo smrti a zmŕtvychvstania Pána Ježiša. V krste sa naozaj pripomína a uskutočňuje toto veľkonočné tajomstvo, pretože krstom prechádza človek zo smrti hriechu do života milosti. Pôsobením Ducha Svätého je krst kúpeľom, ktorý očisťuje, posväcuje a ospravedlňuje. Človek sa dostáva do užšieho spojenia s Ježišom Kristom, a týmto si zabezpečuje večnú spásu, ku ktorej je krst nevyhnutne potrebný.

PAR
Z učenia Cirkvi vidíme, že krst je pre nás veľkou hodnotou a milosťou od Boha. Krst je aj záväzkom. Sme povinní usilovať sa o plnosť života s Kristom, ale aj ohlasovať to ďalej. V dnešnej dobe je v Cirkvi zavedený krst malých detí a potom postupný katechumenát, ktorý má trvať po celý život. Krst je vstupnou bránou do života v Duchu. Prvými svedkami viery deťom majú byť rodičia. K tejto svojej povinnosti sa zaväzujú pri krste. Rodičia sa majú snažiť o to, aby sami boli dobrým príkladom pre svoje dieťa. Majú mu byť pomocou v jeho ľahkých, ale niekedy aj v ťažších chvíľach života. Majú mu byť sprostredkovateľmi živého Krista.
Záväzok pomáhať rodičom pri plnení tejto úlohy vzali na seba krstní rodičia. Majú im byť ochotnými pomocníkmi v tejto povinnosti. Ak však vidia, že rodičia si neplnia túto svoju úlohu, sami sa majú postarať o kresťanskú výchovu detí. Táto povinnosť nezaväzuje len rodičov a krstných rodičov, ale aj celú farnosť, ktorá sa má snažiť zapojiť do kresťanskej výchovy svojho člena. Zo života farnosti sa musí dať vypozorovať, že jej členovia žijú podľa evanjelia. Všetci teda máme zodpovednosť za to, aby sa každý náš farník stal dobrým a plnohodnotným členom Cirkvi. Každý jeden z nás má k tomu napomôcť dobrou radou alebo napomenutím, ale hlavne príkladom života. Veď aj stará ľudová múdrosť hovorí: „Slová povzbudzujú, príklady priťahujú.“ Ak chceme byť vzorom pre iných, mali by sme sa sami snažiť o rozvoj svojej viery, o pripodobňovanie sa Ježišovi, aby sme ho bližšie spoznávali a uplatňovali jeho požiadavky vo svojom živote.

MY
V starej židovskej povesti hovorí rabín Zuzija:
„Na druhom svete sa ma nebudú pýtať, prečo som sa nestal Mojžišom. Budú sa ma pýtať, prečo som sa nestal Zuzijom. Nebudú sa ma pýtať, prečo som sa nedostal na stupeň, aký dosiahli najlepší vyznávači nášho náboženstva. Pravdepodobne sa ma budú pýtať, prečo som nedosiahol ten stupeň, ktorý mi Boh osobitne určil. Prečo som sa nestal tým, kým som skutočne mal byť.“
Na druhom svete všetci budú vidieť znak toho, že sme prijali sviatosť krstu. Dnes si uvedomujeme, že je to pre nás výzva, memento, povzbudenie...

ADE
Krst nie je len nejaký prázdny úkon, ako to je pri „krstení“ CD, platní alebo knihy. Pri krste sme všetci dostali zárodok večného života, stali sme sa kresťanmi. Snažme sa o rozvoj svojej viery, aby sme rozvíjali život, ktorý sme dostali pri krste. Snažme sa, aby náš život bol povzbudzujúcim a žiarivým príkladom vzorného kresťana. O silu, aby sme to dokázali, prosme nebeského Otca aj v dnešný deň.

Amen.


webmail