Birmovanie

Prijatím sviatosti birmovania budeme naplnení Duchovm Svätým, ktorý nás pretvorí na nových ľudí (Sk 2,1-13)

AI
Dozrievanie obilia a iných plodov v prírode spôsobujú lúče slnka. Kresťan dozrieva vo svojej viere pod vplyvom Ducha Svätého, ktorého dostane pri prijatí sviatosti birmovania.

KE
V Skutkoch apoštolov čítame, že v deň Turíc sa zjavili na apoštoloch akoby ohnivé jazyky a že: „Všetkých naplnil Duch Svätý“ (Sk 2, 4).

DI
Po Ježišovom vystúpení do neba sa apoštoli modlili, ako im to Ježiš prikázal. Tu zrazu na nich zostúpil Duch Svätý, ktorý sa im zjavil v podobe ohnivých jazykov. Naplnil ich takou silou, že sa prestali báť. Zapálil ich aj láskou k Bohu a ku všetkým ľuďom a vyučil ich všetkej pravde. Príchodom Ducha Svätého apoštoli skutočne spoznali osobu a poslanie Ježiša Krista. Duch Svätý im odhalil význam Majstrových slov a priviedol ich k dôkladnému poznaniu pravdy o Ježišovi. Ich kamenné srdce sa zmenilo na srdce z mäsa: dostali srdce samotného Ježiša. Kristus už v nich žil prostredníctvom svojho Ducha. Ježiš sa stal stredobodom ich života. V ten deň apoštoli začali hlásať evanjelium s veľkým nasadením, konali divy a znamenia. Vždy a za každých okolností vzdávali Bohu vďaky, vo väzení spievali žalmy, pri bičovaní a prenasledovaní ďakovali Bohu. Neustále boli plní radosti Ducha Svätého, a to aj uprostred chorôb a protivenstiev. Od tejto chvíle sa začína rozvíjať mohutné dielo evanjelizácie, ktoré presahuje všetky hranice. Apoštoli sa pri zoslaní Ducha Svätého stali novými ľuďmi.
Aj my pri sviatosti birmovania sa stávame novými ľuďmi. Duch Svätý nás napĺňa Kristovým Duchom a my spoznávame Ježiša ako Mesiáša. Tento Duch v nás pôsobí, že chceme a aj konáme to, čo sa jemu páči (Flp 2, 13) a prinášame ovocie Ducha, ako je „láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť“ (Gal 5, 22n). Pri birmovaní Duch premieňa srdce človeka. Potom ten, kto koná pod vplyvom Ducha, koná z lásky, ktorá v ňom prebýva, a nie z vonkajšieho donútenia. Pri prijatí tejto sviatosti Duch zmení naše kamenné srdce stvrdnuté telesnými žiadosťami tak, aby mal silu uskutočňovať dobro. Duch Svätý je vnútornou silou, ktorá človeka mení a premieňa radikálnym spôsobom. V tomto spočívajú hlavné účinky sviatosti birmovania: patríme Kristovi a stávame sa úplne novým stvorením (2 Kor 5, 17). Duch Svätý prichádza zmeniť človeka, pretvoriac ho na obraz a podobu samého Krista. Pri tejto sviatosti birmovania sa stávame dospelými kresťanmi, kedy nás Duch Svätý vyzbrojuje mocou z výsosti, a my máme vydávať svedectvo o Kristovi na každom kroku nášho života svojím slovom a príkladným životom, aby všetci okolo nás mohli povedať, že Ježiš sa stal stredobodom nášho života.

PAR
Zoslanie Ducha Svätého je vrcholom Kristovho spasiteľského diela. Aby sme mohli piť živú vodu, musíme splniť iba jednu podmienku: mať smäd. Len ten, kto je smädný, môže prísť k Ježišovi a prosiť ho, aby naňho vylial rieku živej vody, ktorá tryská z jeho otvoreného boku. Uznajme, že potrebujeme Ducha Svätého, a verme, že Ježiš nám dá vodu večného života, ktorá utíši náš smäd. Aby mohol byť pohár naplnený, najprv musí byť naozaj prázdny. Aj my musíme byť prázdni, ak nás má naplniť Duch Svätý. Prázdni od seba a od každého hriechu. To však nie je všetko. Aj poháre bývajú malé, stredné, veľké a obrovské... Podľa toho, ako sa otvoríme a akú máme kapacitu, budeme naplnení Duchom Svätým. Boh ti dá celého Ducha Svätého, ktorého tvoje srdce potrebuje. Tým, ktorí potrebujú viac, dá viac. Každý dostane podľa svojich možností a kapacity. Čím je niekto otvorenejší a čím väčšiu potrebu pociťuje, tým viac dostane.
Pri sviatosti birmovania dostávame Ducha Svätého úplne zadarmo. Ježiš zaň zaplatil svojím životom namiesto nás. Jediné, čo sa od nás žiada, je – priblížiť sa k oslávenému Ježišovi plnému Ducha Svätého a prosiť ho, aby on sám otvoril naše srdce podľa našich potrieb a naplnil ho svojím Duchom Svätým.

MY
Pozrime sa teraz, ako si spomína na svoju birmovku svätá Terezka Ježišova:

„Ó, ako plesala moja duša živou túžbou po príchode prisľúbeného Utešiteľa! Radovala som sa, že sa stanem dokonale vyzbrojenou kresťankou, že moje čelo bude pomazané tajomným krížom, zbraňou Kristových bojovníkov. Pri svätom birmovaní som síce nepočula zvuk vetra ako na Turíce v Jeruzaleme. Duch Svätý vstúpil do mojej duše šumom tichého vánku. V ten deň som dostala dar sily, ktorý moju dušu vyzbrojil na utrpenie.“

Aj nás Duch Svätý pri birmovaní naplní takými darmi, ktoré potrebujeme. Pri prijatí sviatosti birmovania každý z nás sa stane dospelým kresťanom, zodpovedným za všetko svoje konanie. Keď príde do nášho srdca Duch Svätý, našou úlohou bude ohlasovať vieru svojím životom a povzbudzovaním, ohlasovať Ježiša Krista, lebo jeho znakom kríža budeme poznačení na čelo, to znamená, že budeme patriť len jemu. A nemusíme sa báť, lebo Duch Svätý nás naplní takými darmi, ktoré práve my potrebujeme. Hoci naplnenie darmi nebude také mohutné a silné ako v Jeruzaleme, Duch Svätý príde do nášho srdca v tichom vánku a vo sviatostnom pokoji. Vtedy sa staneme novými ľuďmi, ktorí budú patriť Kristovi a budú plniť jeho vôľu.

ADE
Tak ako je slnko potrebné pre obilie, tak je Duch Svätý potrebný pre naše srdcia. Čím viac sa otvoríme, tým nás Duch Svätý viac naplní a tým viac budeme vydávať ovocia. Tak sa otvorme Duchu Svätému a nechajme sa ním viesť.

Amen.


webmail