Áno Bohu, áno láske

(Jn 13, 34)

Milí snúbenci, Peter a Lucia, rodičia a príbuzní snúbencov, drahí bratia a sestry!
V jednej pesničke hudobnej skupiny Elán sa spievajú aj tieto slová:

Keď prišiel van Gog o ucho, bola to láska,
keď zastrelili Puškina, bola to láska,
stačí keď zájdeš do kina, bude tam láska,
keď večer telku prepínaš, bude tam láska, ó, ó, všade je láska...

Je tomu naozaj tak? Môžeme si dnes bez obáv povedať, že žijeme v civilizácii lásky? Toto slovo, tento vzácny ľudský cit, dnes akoby strácalo svoj skutočný obsah. A predsa, vy dvaja prichádzate dnes do Božieho chrámu, aby ste spečatili vašu vzájomnú lásku sviatostným manželským zväzkom. Je to vzácny deň, vzácna chvíľa vášho života, v ktorom nám všetkým Ježiš adresuje tieto slová:
„Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás“ (Jn 13, 34).
Ako nás miluje Ježiš, Boží Syn? Dokonale. „Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život“ (1 Jn 4, 9).

Boh nám dáva vo svojom jedinom Synovi všetko. Dáva nám svoj život, Boží život. Ježiš nás prichádza oslobodiť z moci hriechu a smrti, otvára nám novú perspektívu krajšej budúcnosti v tomto, ale predovšetkým vo večnom živote. Je to nepochopiteľné tajomstvo Božej lásky. Lásky Otca k svojim deťom. V Ježišovi sa táto Božia láska prejavila jedinečným spôsobom.
Ježiš je dokonale poslušný, neprichádza sám od seba, ale z vôle Otca, ktorý ho poslal. Neprichádza plniť svoju vôľu. Prichádza, aby pomáhal slabým, aby liečil chorých, aby uzdravoval ranených. Lieči však najmä ľudskú dušu, odpúšťa hriechy, zmieruje ľudí so svojím Otcom, vlieva človeku novú nádej a istotu.
Ježišova láska je predovšetkým službou. Službou dobrým i zlým, spravodlivým aj hriešnikom. Službou, ktorá je neprestajným dávaním. Službou, ktorá vždy hovorí ÁNO všade tam, kde to práve treba. Často sa však stretáva s nepochopením, nevďakom, ľudskou ľahostajnosťou. Ale ani to ho neodrádza. Neodpláca sa za zlo, ktoré sa mu dostáva, neodsudzuje tých, čo ho potupujú. Naopak, učí nás milovať aj našich nepriateľov a modliť sa za tých, ktorí nám robia zlo. Chce, aby sme vždy dobrom premáhali zlo.
Ježiš nám zanecháva svoje nové prikázanie lásky počas svojej rozlúčkovej reči s apoštolmi, pri poslednej večeri. Je to vlastne jeho testament. Ježiš vie, že iba skutočná láska pomôže ľuďom nájsť správny smer, iba ona dokáže odstrániť neistotu a dať im pokoj. Jeho láska nie je ohraničená. Dáva všetko, dáva aj svoj vlastný život. Vylieva za nás na kríži svoju krv, aby sme my raz mohli žiť ako ozajstné Božie deti novým, vykúpeným životom.
Láska teda dáva život, láska vidí svojho blížneho, slúži mu. Láska je naozaj jedno veľké ÁNO Bohu i každému, kto potrebuje pomoc, kto potrebuje službu.

Peter a Lucia, dnes prežívate svoj spoločný vstup do života. Určite máte v tejto chvíli množstvo plánov a predsavzatí. Vaše pocity sa teraz asi nedajú ani opísať. Ste plní očakávaní. Je to pochopiteľné. Ježiš to veľmi dobre vie a preto vám ponúka svoju lásku.
Ponúka vám istotu svojej prítomnosti. Chce byt' súčasťou vášho spoločného života, nielen vo chvíľach šťastia a radosti, ale vždy. On chce byť silou i prameňom vašej lásky, garantom a pomocníkom spoločného rodinného života. On vás chce naučiť, ako treba kráčať cestou manželského života vždy správnym smerom a po správnej ceste. Po ceste vzájomnej lásky. Lásky, ktorá slúži, lásky, ktorá vždy hľadá dobro toho druhého. Prijmite ho, neodmietnite jeho ponuku. Povedzte sebe, ale aj jemu svoje áno. A on vám vždy dá silu, aby ste si toto dôležité slovko vedeli vravieť každý deň. On vás najlepšie naučí slúžiť si aj v tých najobyčajnejších situáciách. Aj vtedy, keď sa bude treba premáhať, keď to bude zvlášť nepríjemné a ťažké. Nezabudnite, že vy dvaja ste za svoju lásku, za svoje životy odteraz zvlášť zodpovední. Máte si navzájom slúžiť, pomáhať si, byť jeden druhému oporou. Nie je to jednoduchá úloha. Tomu sa treba učiť, neustále zápasiť, ísť stále vpred.
Niekde som čítal, že manželstvo je boj a neustále odpúšťanie. Boj so svojím egoizmom a chybami, boj o dobro a šťastie toho druhého, a tak vlastne aj o svoje. Veď vy dvaja sa máte stať jedným telom. Ale k tomu je potrebné aj jedno srdce a jedna duša. Ježiš chce byť strojcom tejto vašej jednoty, nezabudnite na to. Odpúšťajte si navzájom, nech by sa vo vašom vzťahu udialo čokoľvek, Ježiš je vždy pripravený ponúknuť vám svoje odpustenie.

Jeden mladý muž takto spomína na svojich rodičov, ktorí práve oslavovali 25. výročie sobáša:

„Pán Boh mi dal v mojich rodičoch jeden veľký, ničím nenahraditeľný dar. Dlho som to však nechápal, dlho som si to neuvedomoval. Boli na mňa vždy prísni, vyžadovali veľa. No nikdy mi nekázali urobiť to, s čím sami nesúhlasili. Často medzi nami vznikali nedorozumenia, pretože som ich nechcel chápať. Ale obdivoval som, že nikdy nestrácali nádej. Boh bol vždy s nimi, oni sa ho pevne pridŕžali, a preto vedeli vyriešiť každé nedorozumenie, každý problém. Čím som bol starší, tým viac som si uvedomoval, za čo všetko im vďačím. Veď keby nepovedali "áno" svojej láske, nemal by som ich. Keby nepovedali "áno" môjmu životu, nebol by som ani na svete. Keby nepovedali svoje "áno" Bohu, nikdy by som nevyrastal v kresťanskej rodine a nebol by som možno ani veriacim. Ale viem aj to, koľko námahy a odriekania ich to stálo, kým zo mňa niečo vychovali. Nepamätám si, žeby boli spolu na nejakej zvláštnej dovolenke. Ich najväčším šťastím bolo, keď videli svoje deti šťastné, keď im nič podstatné nechýbalo po stránke materiálnej, no predovšetkým duchovnej. Moji rodičia ma skutočne naučili, čo je to láska, čo je to kríž. Naučili ma, že láska a utrpenie patria vždy spolu. Kto by ich chcel od seba oddeliť, nepochopil ani jedno, ani druhé. Naučili ma, že najistejšou cestou k pravej láske je povedať sebe, svojmu egoizmu "nie", ale Bohu vždy "áno"!"
Max Rousler hovorí: „Kvet a plod je viac ako hlina, ale bez hliny by neboli. Slovo je viac ako mlčanie, ale bez mlčania by nebolo. Láska je viac ako s1ovo či mlčanie, ale bez lásky by bolo mlčanie ľadom a slovo studeným vetrom.“

Peter a Lucia! Boh je Láska. Boh je viac ako manželstvo, ale bez neho by nikdy nebolo tým, čím naozaj má byť. Prajem vám, aby ste tak ako teraz sebe vedeli vždy Bohu povedať svoje "áno". Prajem vám, aby on bol srdcom vašej lásky a láskou vášho srdca. Nebojte sa, nikdy nestrácajte nádej. Vy dvaja ste zvláštnym spôsobom zodpovední za svoje životy, za svoju lásku. Prajem vám, aby sa nikdy nestala ľadom ani studeným vetrom.

Amen.

*Sobášna homília Ľubomíra Vaňu


webmail