Tragická smrť ženy - autonehoda

Hľa vaša matka (Jn 19,17-18.25-30)

Ježiš nám dal Máriu za Matku, ktorá nás vedie cez bolesti života.

AI
V živote každého človeka sú situácie, ktoré je ťažko pochopiť. Smažíme sa nájsť odpoveď, keď sa trápime. Pýtame sa: Prečo? Aj dnes v tomto kostole zaznieva v srdciach bolestné, prečo? V evanjeliu sme počuli o násilnej smrti Ježiša na kríži. Svedkom tejto drámy bola jeho matka a apoštol Ján, ktorý o tom napísal:

KE
„Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe“ (Jn19,26-27).

DI
Predstavme si situáciu na Golgote. Pod krížom stojí Mária a vidí ako jej syn umiera potupnou a násilnou smrťou. Jej srdce je prebodnuté bolesťou. Pri nej učeník Ján, tiež plný bolesti. Ježiš vníma a prežíva podobnú muku, lebo prežíva ich bolesť. Uvedomuje si, že im bude chýbať. Pociťuje, že zanecháva veľmi veľkú ranu v ich srdciach. Preto hovorí: „Žena, hľa, tvoj syn!“ „Hľa, tvoja matka“ (Jn19,26b-27a)! Tieto slová sú hlbokým prejavom jeho ľudského citu lásky syna k matke a k priateľovi, ktorého miloval. Vždy otcovia Cirkvi toto miesto v Písme vysvetľovali rovnako. Panna Mária sa stala Matkou všetkých Ježišových učeníkov v každom čase. A každý krstom dostáva svoju nebeskú matku, Pannu Máriu. Bezprostredne pod krížom, na mieste bolesti, učeník Ján dostáva Matku, aby vedel niesť ťažobu Ježišovej smrti. A tak sa to stáva aj dnes.

PAR
Stojíme pri rakve našej náhle zosnulej sestre Anne. Opustila nás a nemala možnosť povedať niekoľko slov na rozlúčku. Chvíľka nepozornosti pri jazde autom a všetci sme boli otrasení jej náhlym odchodom do večnosti. Jej život sa však nekončí. Narodila sa pre večnosť a my pevne dúfame, že je v nebeskej vlasti, v našom domove, ktorý je cieľom nášho života. Zopár slov na vyjadrenie ľútosti nenahradí manželku a matku Annu. Vždy ostane hlboká rana, ale naša viera nám hovorí: verím vo vzkriesenie tela a v život večný. Plačeme nad odchodom milovanej osoby, ale ako kresťania máme nádej. Neprepadáme úplnému pesimizmu a rezignácii života. Ježiš nám dáva Máriu ako Matku. Matku, s ktorou dokážeme stáť pod krížom života. Mnohé ťažkosti, na prvý pohľad neprekonateľné, s Máriou dokážeme zvládnuť. Ona stála a potom v rukách držala mŕtve Ježišovo telo. Jej syna zabili. Pochovala ho a zotrvala s apoštolmi v modlitbách. Dokázala prekonať ťažobu dní, kým bol Ježiš v hrobe. Keď vstal z mŕtvych, určite sa jej srdce naplnilo radosťou a takúto radosť nám aj ona môže dať. Objavme úzke prepojenie s jej bolesťou a našou bolesťou. Jej neskoršou radosťou a našou budúcou radosťou v nebi, kde sa opäť stretneme ako dúfame s našimi milovanými.

MY
Bolesť rozlúčenia je vždy veľká. A zvlášť s milovanou bytosťou.

Spomínam si veľmi živo, keď som aj ja sám prežíval podobnú chvíľu. Stalo sa to pred dvoma rokmi. Lekári objavili mojej sesternici rozsiahlu rakovinu. Nebolo už pomoci. Mala 27 rokov a štyri malé deti. Umierala a my všetci sme boli naplnení bolesťou nad tým ako sa trápi. Ona však, keď umierala vtisla mužovi do ruky ruženec a povedal: „Nauč naše deti rozprávať sa s ich matkou Máriou!“ Hneď na to zomrela. I keď sme vtedy všetci plakali, tieto slová nám pomohli prekonať tú najväčšiu bolesť.

Aj vás povzbudzujem k láske a ochote pritúliť sa k našej Matke. Ona nám pomôže, keď sa k nej utiekame. Vie, čo je bolesť a nádej. Svojím orodovaním nám pomáha kráčať do nebeskej vlasti, kde už nebude plač ani bolesť. Svätý Otec Ján Pavol II. vyzýva celý svet, aby sa pritúlil k Panne Márii. Prostriedkom nám má byť modlitba ruženca, ktorý „je svojou prirodzenosťou modlitbou pokoja“ „Veď on je náš pokoj“ (Ef2,14a)! hovorí svätý Pavol. Pápež pripomína, že ruženec je modlitbou, ktorá rozvíja celého človeka a zvlášť detí a mládež v tomto ťažkom období. Vezmime si tieto slová k srdcu a pripomínajme si ich, keď nám bude ťažko.

ADE
Vieme, že naša sestra Anna sa často utiekala k Márii o pomoc. Je to pre nás výzva, aby sme my dnes prosili za ňu a za jej drahých slovami modlitby: „Pod tvoju ochranu sa utiekame Svätá Božia Rodička, neodvracaj svoj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď. Ty Panna slávna a požehnaná.“

Amen.

Porov.: ŽMIJOVSKLÝ, P.: Seminárna práca. Spišská Kapitula : 2002


webmail