Notice: Undefined offset: 1058 in /home/html/vincentini.sk/public_html/include/class.web_page.php on line 79

Notice: Undefined offset: 1058 in /home/html/vincentini.sk/public_html/include/class.web_page.php on line 110

Notice: Undefined offset: 1058 in /home/html/vincentini.sk/public_html/include/class.web_page.php on line 111

Notice: Undefined index: valid in /home/html/vincentini.sk/public_html/data/script/web/cesta.php on line 20

Notice: Undefined index: parent_id in /home/html/vincentini.sk/public_html/data/script/web/cesta.php on line 25
text - Vincentini.sk - Misijná spoločnosť sv.Vincenta de Paul, Slovenská provincia

Zasvätenie sa Bohu(Lk 2,22-40)

Krstom sa zasväcujeme Bohu

AI
Pred dvoma tisícami rokmi dostali ľudia od Boha dar, bol to najväčší dar aký mohli dostať. Bol to jediný syn živého a pravého Boha, bol to už dávno sľúbený mesiáš. Prvými, ktorí mali spoznať tento dar boli, Jozef a Mária. Oni dvaja, sa mali postarať o to, aby Boží Syn mohol splniť svoju úlohu.

KE
Rodičia, krstní rodičia, ostatní veriaci, Jozef a Mária, prvé čo urobili s Ježišom, priniesli ho do chrámu. Toto malé dieťa ,,bude zasvätené Pánovi“ (Lk 2,23).

DI
V Izraeli platil Boží zákon, že každý prvorodený bol zasvätený Pánovi a musel byť vykúpený obetou. Keďže Ježišovi rodičia Jozef a Mária boli pravovernými Židmi a zachovávali Zákon, ktorý im dal Boh cez Mojžiša, podrobili sa Zákonu.
Ježiš vstupuje do chrámu ako obeta ale i ako kňaz, po prvý krát na verejnosť, aby konal službu pre vykúpenie ľudstva. Prichádza do chrámu aj ako Pán chrámu, prichádza do svojho vlastníctva.
V krste sa zasväcujeme Bohu. Naša celoživotná úloha je stále obnovovať toto zasvätenie tela i duše, myšlienok, slov, práce, radostí i obetí...

PAR
Aj nás rodičia obetovali Pánu Bohu. Preto rodičia, krstní rodičia i ostatní veriaci, voči tomuto dieťaťu ktoré bude pokrstené bude i vašou úlohou aby ste mu ako svedkovia, učitelia a priatelia pomáhali po celý život. Vyžaduje si to náš krst. Rodičia, budete dieťaťu prví hovoriť o Ježišovi Kristovi, o Bohu, o nebeskej matke Panne Márii a o ďalších pravdách kresťanského učenia. Nesmiete hovoriť len ústami, ale predovšetkým ukazovať skutkami, čo je to vlastne to zasvätenie tela i duše, myšlienok, slov, práce, radostí i obetí. Nebojte sa skúšok, otázok, problémov pri plnení svojho poslania. Bol to Boh, ktorý vám dal toto dieťa, lebo vedel, že iba vy sa dokážete postarať práve o toto dieťa. Chcem vás povzbudiť, aby ste sa modlili za toto dieťa a učili ho modliť sa. Lebo dieťa keď vidí, že sa zaňho modlíte, raz sa bude aj ono za vás modliť. Učte ho o tom, že keď ho pokrstil kňaz stalo sa chrámom, do ktorého vošiel sám Boh. A potom keď bude staršie, bude závisieť len od neho, či týmto chrámom Boha zostane. Či bude Pán Ježiš vlastníkom tohto chrámu, alebo bude vlastníkom tohto chrámu nejaká mamona. Prípadne najväčší nepriateľ Božieho dieťaťa čiže zlý duch, ktorí čaká na každú príležitosť.
Dieťa bude pozorovať aj vás ostatných veriacich. A preto, aj od vás čaká príklad správneho plnenia si svojich povinnosti, ale najmä plnenia si svojej celoživotnej úlohy zasvätenia sa Bohu. Povzbudzujte týchto rodičov v skúškach a modlite sa za nich. Všetkým nám sú adresované slová Pána Ježiša: „Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im“ (Mt.7,12).

MY
Počas vojny bola jedna matka so svojimi dievčatám v úkryte. Zo začiatku boli dievčatká statočné. Keď však začali padať bomby, začali mať strach a dali sa do plaču. Tu im matka povedala: „Ale deti, čo to máte za pohanský strach?“ Deti ihneď prestali plakať. Matka im skôr Vysvetľovala, že krstom sme sa stali Božími deťmi, že Boh o každom z nás vie a drží nad nami ochrannú ruku. On nás nikdy neopustí. Preto nesmieme mať taký strach ako pohania, ktorí Boha nepoznajú a sú odkázaní sami na seba. Oni musia mať strach, keď na nich doľahne utrpenie a nešťastie, pretože sa cítia opustení a vydaní bezbranne a bezmocne osudovým silám. Božie deti sa však tak nemusia báť. „Prečo teda máte taký pohanský strach?“

Povzbuďte sa vy rodičia, ale i my ostatní touto matkou, ktorá sa spolieha jedine na Pána Boha. Veď v tej najťažšej situácii môže pomôcť iba On. Lebo On dopustí, ale nikdy neopustí.

ADE
Rodičia, krstní rodičia a ostatní veriaci spojme sa v modlitbe. Pane Bože prosím ťa, za týchto rodičov, aby vždy vedeli konať podľa tvojej vôle. Aby boli vždy pre svoje dieťa oporou, povzbudením pri jeho plnení celoživotnej úlohy zasvätenia. Prosíme ťa aj za všetkých ostatných pokrstených, aby v skúškach vedeli vždy obrátiť na Teba.
Obraciame sa aj na teba matka Božia, ktorá si vždy konala len to čo, od teba žiadal Pán Boh. Oroduj za toto dieťa u svojho syna, aby bolo Pánu Bohu na slávu, jeho rodičom na radosť, ľuďom na osoh a jemu na spásu.

Amen.

*Porov.: FLOREK, J.: Homília na seminári. Spišská Kapitula : 2002


webmail