Krstná homília krst doslpelého 12. nedeľa cez rok "A"

12

Vyznávam, či nevyznávam (Mt 10,26-33)

Povzbudiť veriacich, aby pocítili Božiu prítomnosť a na základe nej sa nebáli vyznávať svoju vieru.

AI
Na jednom divadelnom predstavení visel transparent so známou vetou nemeckého filozofa: „Boh je mŕtvy.“ V zátvorke autor výroku, Nietzsche. Pod týmito slovami boli vzápätí napísané slová: „Nietzsche je mŕtvy.“ A v zátvorke autor druhého výroku, Boh.

KE
„Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj vyznám pred svojim Otcom, ktorý je na nebesiach“ (Mt 10,32).

DI
Drahí mladí priatelia, deti, bratia a sestry, milí rodičia a krstní rodičia! Prv než Ježiš povedal tieto slová, predtým tri krát hovorí: „Nebojte sa.“ Prvý krát hovorí: „Nebojte sa ľudí“ (Mt 10,26). Nebojte sa ľudí, pretože tu je ktosi silnejší ako ľudia. Je tu ten, o ktorom žalmista hovorí: Pane ty ma skúmaš a vieš o mne všetko, ty vieš či sedím a či stojím, či kráčam a či odpočívam ty ma sleduješ. A všetky moje cesty sú ti známe (porov. Ž 139,1-3). Je tu Boh, pred ktorým nič nie je skryté a nič utajené. (porov. Mt 10,26). Teológia nás učí, že Boh je vševediaci, práve preto, lebo je Boh. On vidí do každého srdca človeka a tak ako každý autor pozná svoje dielo do detailov, aj Boh nás pozná do detailov. Prečo? Pretože sme dielom jeho lásky. Aj toto dieťa, ktoré sa o malú chvíľu stane Božím dieťaťom je dielom tej istej lásky Stvoriteľa. Preto Ježiš hovorí. „Nebojte sa ľudí“ (Mt 10,26). Druhý krát hovorí Ježiš: „Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo“ (Mt 10,28). Príkladom sú nám mnohí mučeníci, ktorí sa nebáli podstúpiť mučenícku smrť, len preto, aby neodstúpili od pravdy, ktorej boli pevne presvedčení. Ale po dvoch pokojných povzbudeniach vyniká protiklad: „...skôr sa bojte tých, ktorí môžu dušu i telo zahubiť v pekle“ (Mt 10,28). Máme sa báť tých, ktorí sa pokúšajú odtrhnúť človeka od priateľstva s Bohom. No Ježiš nenecháva učeníkov pri strachu, ale tretí raz ich povzbudzuje: „Nebojte sa“ (Mt 10,31). Veď keď sa Boh postará o vrabce, či sa nepostará o človeka (porov. Mt 10,31)? Ak sa pozrieme na prvé čítanie dnešnej nedele a porovnáme ho s práve vypočutým evanjeliom, nájdeme veľa spoločného. Prorok Jeremiáš vie, že mu hrozí nebezpečenstvo, by dokonca od tých, ktorí boli jeho priateľmi. Hovorí: Aj tí, čo žili so mnou v priateľstve, striehnu na môj pád, zmocníme sa ho, vypomstíme sa na ňom (porov. Jer 20,10). No Jeremiáš, ktorý žil približne 650 rokov pred Kristom akoby počul Ježišovo trojnásobné. „Nebojte sa.“ „Neboj sa ľudí, neboj sa tých, ktorí chcú zničiť tvoje telo, neboj sa veď Boh sa stará o vrabce, či sa nepostará aj o teba, Boh je s tebou“ (Mt 10,26;28;31). A Jeremiáš túto nebojácnosť vyjadruje: „Ale Pán je so mnou sťa mocný bojovník, preto tí čo ma stíhajú padnú a nič nezmôžu“ (Jer 20,11). A nakoniec tak ako Ježiš po troch povzbudeniach hovorí: „Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj vyznám pred svojim Otcom, ktorý je na nebesiach“ (Mt 10,32). Aj Jeremiáš vyznáva toho, ktorý mu pomohol premôcť svojich nepriateľov keď hovorí: „Spievajte Pánovi, oslavujete Pána, veď vyslobodil život úbohého z ruky zločincov“ (Jer 20,13).

PAR
Dnes prinášate svoje dieťa do domu modlitby, aby sa stalo Božím dieťaťom. Aj my všetci sme sa stali pri svojom krste synmi a dcérami toho istého Otca. Po krste kňaz vezme krstnú košieľku vášho dieťaťa a položí ju naň so slovami: „Jana, stala si sa novým stvorením a obliekla si sa v Krista – toto obliekla si sa v Krista naznačuje, že krstom sa stala dcérou toho Otca, ktorý je aj Kristovým otcom. Aj my drahí bratia a sestry sme boli pri našom krste oblečení v Krista a obliekame si ho pri každej sviatosti zmierenia, čím sa neustále vraciame k svojmu Otcovi. Dve slovíčka dnešného evanjelia: „nebojte sa.“ , ktoré Ježiš povedal pred dvetisíc rokmi, hovorí aj nám dnes. Hovorí nám to preto, lebo vie, že sa o nás stará tá istá ruka Nebeského Otca, ktorá sa starala o apoštolova a ktorá chránila aj proroka Jeremiáša z prvého čítania. Spýtate sa. „Ako sa o mňa, o nás stará?“ K tomu, aby sme to pocítili je veľmi potrebné, aby sme si uvedomili, Božiu prítomnosť, aby sme si uvedomili, že Boh je pri nás. Že Boh nie je niečo vzdialené, ale je to niekto – je to osobný Boh. Prorok Jeremiáš tiež nevidí Boha fyzickými očami, ale je si vedomý jeho prítomnosti, ktorú vyjadruje slovami: „Ale Pán je so mnou sťa mocný bojovník“ (Jer 20,11).
Určite sa každý jeden z vás stretol so slovíčkom „partner“. Dnes toto slovíčko môžeme počuť v ekonomickej sfére, alebo v aj v osobnom živote. Počúvame o obchodnom partnerovi, stavebnom partnerovi, v súkromnom živote hovoríme o manželských partneroch. Vo všetkých týchto významoch slovíčko partner znamená osobu, ktorá je nám mimoriadne blízka v tej ktorej oblasti. Je to osoba, s ktorou môžeme prebrať problémy nášho života a o ktorej viem, že ma podrží v ťažkostiach a zase v radostiach sa bude so mnou radovať. Takýmto partnerom sa má stať v našom živote Boh. Ak ja úprimne vytváram partnerský vzťah s ľuďmi, ktorým dôverujem, nikdy sa nemôže stať, aby som niekedy poprel svoj osobný vzťah k ním. Podobne je to aj v našom osobnom vzťahu s Bohom. Ak s i uvedomím Jeho prítomnosť ako životného partnera, vôbec mi nebudú čudné alebo akési cudzie Ježišove slová: „Nebojte sa“; a spokojne môžem plniť Ježišovu výzvu: „Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj vyznám pred svojim Otcom, ktorý je na nebesiach“ (Mt 10,32).

MY
Predpokladám, že každý z vás už spieval pesničku z JKS (č. 256) “Tu skrúšení v prach padáme“. Túto pieseň skomponoval J. M. Hayden, ktorý žil v 18 storočí. Tento skladateľ sa za svoju vieru nikdy nehanbil. Mal výborného žiaka, ktorý tiež výborne komponoval. Raz prišiel žiak k svojmu učiteľovi a ukázal mu pieseň, ktorá mala by na slávnostnej sv. omši spievaná. Prv ju pred ním ešte prehral. Všetko bolo dobré, len časť, ktorá hovorila o Kréde – vyznaní viery, bola napísaná v piáne. Haydenovi sa to nepáčilo a zvolal: „Človeče nuž a či vy nechcete svoju vieru vyznávať hlasno?“

Milí rodičia o malú chvíľu vyznáte svoju vieru namiesto svojho dieťaťa. Na základe vyznania vašej viery bude (Janke) udelený krst. Prejde niekoľko rokov a Janka bude sama vyznávať svoju vieru. Vy rodičia a krstní rodičia, ale aj ostatní otcovia, mamy, starí rodičia, vy ste nositeľmi a odovzdávateľmi viery pre svoje deti. Ak vy sami „skomponujete“ vo svojom živote svoje vyznanie viery v piáne, tak aj vaše deti ho budú „hrať“ a „spievať“ v piáne. Ale ak ho vy „napíšete“ vo forte, aj vaše deti ho budú takto „hrať“ a „spievať“. Ukážte svojim deťom, že vaším partnerom v osobnom, manželskom i rodinnom živote j Boh. Povzbudzujte a vychovávajte svoje deti, že Boh je osoba, ktorá kráča s nimi celým ich životom. Nech sa nikdy nehanbia za to, že sa pri svojom krste stali Božími deťmi. Odovzdajte im Ježišove slová. Nebojte sa, nebojte sa vyznať svoju vieru pred ľuďmi. Nebojte sa hlásať hodnoty, ktoré hlása Kristus a Cirkev. Týmito hodnotami sú v prvom rade ľudský život a dôstojnosť osoby od okamihu jej počatia až po prirodzenú smrť, ďalšou hodnotou je nerozlučiteľnosť manželstva a celistvosť rodiny ako základ výchovy pre celú spoločnosť. „Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj vyznám pred svojim Otcom, ktorý je na nebesiach“ (Mt 10,32).

ADE
Aký transparent visí v našom živote? Nietzsche zaprel Boha, ale aj Boh zaprel Nietzscheho. Prosme pri tejto sv. omši za toto dieťa, ktoré sa znovuzrodí z vody a Ducha Svätého, ale aj za seba samých, aby nás raz Ježiš mohol vyznať pred našim Otcom.

Amen.

*Porov. NEUPAUER, R.: Seminárna práca. Spišská Kapitula : 2003-2004


webmail