Krstná homília, krst dieťaťa ateistov

Krst zaväzuje

Výchova dieťaťa k Bohu je podstatná.


Rodičia, krstní rodičia,..!
Zišli sme sa tu pri krste tohto dieťaťa. Všetci s láskou očakávajú, keď sa prichádza nový život. Prišiel na svet nový tvor, nový život. Boh je darcom každého života. On používa ľudí ako nástroje, aby tak rodičia mohli odovzdávať život ďalej. Každý človek nežije len ten telesný život, ale tak isto aj duchovný. Má nesmrteľnú dušu. Náš život by bol nezmyselný, keby sme sa riadili len pudmi a nižšími zmyslami. Boh nám dal aj život duchovný a ten je večný. Dieťa je pre duchovne mŕtve.
Vierou máme vedomie, že nie sme sami, Boh je s nami a chce byť súčasťou nášho života. On chce aby náš život bol kvalitnejší a dokonalejší. Nechce nás obrať o radosť tým, že na nás uvalí záväzky, zákazy a príkazy. Chce nás vidieť šťastných už tu na zemi. Chce nás zachrániť od otroctva našich chutí, pudov a zla. Ponúka nám pomoc, svoju silu. S ním dokážeme premôcť i tie najväčšie prekážky a problémy. A o tom to je. Kresťanstvo nie je filozofiou. Je vzťahom človeka s Niekým , kto je väčší ako my, pozná nás lepšie ako my sami. Môže nám pomôcť a chce nám pomôcť. Ale nás nenúti. Chce aby sme sa rozhodli sami slobodne a dobrovoľne.

Milí rodičia, aj vy ste túžobne očakávali narodenie svojho syna. Z vašej lásky vznikol nový život. Vy ste mu dali život pozemský. Teraz ste prišli do tohto chrámu spolu s krstnými rodičmi a s celým farským spoločenstvom, aby ste zaistili vo sviatosti krstu i nové zrodenie pre život, ktorý telesnou smrťou nekončí. Skúsme sa teraz spolu zamyslieť nad tým, čo krst je. Krst je sviatosť, ktorá je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Práve krstom vstupujeme do kontaktu s Bohom. Krstom bude toto dieťa o chvíľu oslobodené od hriechu a znovuzrodené ako Božie dieťa, stane sa Kristovým údom, začlení sa do Cirkvi a dostane účasť na jej poslaní. Čiže z toho všetkého vyplýva, že krst je sviatosť znovuzrodenia skrze vodu v slove.

Krst zmýva dedičný hriech, nejde tu o žiadny osobný hriech dieťaťa. Podľa biblického obrazu o prvotnom hriechu sa chce tým povedať, že vaše dieťa sa narodilo do hriešneho ľudstva. Aj toto dieťa bude mať v sebe sklon – pokušenie robiť zlé veci. Bude musieť nad tým pokušením bdieť a proti nemu bojovať. Krstné znovuzrodenie je znamením, že Kristus nad ním i nad smrťou zvíťazil a my všetci, čo sme tu, keď budeme nad pokušením bdieť a proti nemu bojovať, zvíťazíme nad ním i nad smrťou. Pokrstený človek, teda aj vyše dieťa zažije vo svojom živote ťažké chvíle, starosti, úzkosti, hriech, chorobu a smrť. Ako každý iný. Ale pokrstený nikdy na to nie je sám. Kresťan vie, že pri ňom bdie Boh, ktorý ho chráni a ktorý ho sprevádza svojou otcovskou priazňou. Pri krstných obradoch kňaz neoslovuje krstené dieťa, ale vás rodičia a krstní rodičia. Vyznanie viery nebudete hovoriť za nemluvňa, ale vy rodičia a krstní rodičia, vyznáte svoju vieru, súhlas, aby dieťa bolo pokrstené a zároveň beriete záväzok, že budete bdieť nad tým, aby tento Boží syn vyrastal ako opravdivý kresťan katolík.
Sľúbme teraz spoločne nebeskému Otcovi, že my dospelí chceme s krstnou milosťou spolupracovať a zároveň budeme bedliť o to, aby v tomto novopokrstenom dieťati bola táto milosť chránená a mohla sa rozvíjať.

Amen.


webmail