Krst na sviatok Nanebovstúpenia Pána "A"

12

Krst je povolaním k evanjelizácii (Mt 28,18-20)

Upriamiť veriacich, aby sa stávali svedkami viery vo svojom okolí.

AI
Niektorým z vás v tejto chvíli určite mysľou prebieha obraz, keď ste niesli svoje dieťa na krst, aby sa stalo novým Božím stvorením.

KE
V evanjeliu čítame, ako Ježiš pristúpil k svojím učeníkom a hovorí im: „Daná my je všetka moc na nebi a na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich V mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal” (Mt 28,18-20).

DI
Pán Ježiš moc ohlasovania dal všetkým pokrstením. Každý má hlásať Božie Slovo na svojom mieste, má svojím životom svedčiť o Ježišovi a privádzať bratov a sestry k nemu. Zvlášť dnes potrebujeme apoštolov Božieho slova. Veľký a jedinečný vyslanec Ježiš Kristus, vzkriesený, živý a mocný Syn Boží, posiela. Poslanie ktorým Ježiš poveruje nie je predbežné, ohraničené, prechodné, či jednorazové, ale je definitívne, neohraničené, stále a trvalé. Slová Pána Ježiša: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo” (Mt 9,37) nestrácajú na význame. Na úlohu ohlasovania sú povolaní všetci, ktorí túžia vo svojom srdci sa úplne odovzdať Bohu a nasledovať ho, aj za cenu života. Ježišov nasledovník je človek, ktorý sa s plnou vážnosťou prikláňa k Pánovi a myslí to celkom vážne s nasledovaním života Pána Ježiša. Ježiš očakáva snahu o posvätenie života a ochotu dať sa k dispozícii. Moc Ježišova, ohlasovať Božie Slovo, z učeníkov prechádza na biskupov a kňazov, ktorí túto úlohu konajú z poverenia Cirkvi. Týka sa to aj krstu, krstom sme začlenení do tajomného tela Kristovho.

PAR
Preto chráňme sa byť v tejto oblasti ľahostajní. Pripomínajme si, že sme dostali veľký dar, že boli sme zbavení škvrny dedičného hriechu a boli sme obdarovaní takou veľkou Božou milosťou, že sa Božími deťmi nielen menujeme, ale nimi aj sme. Toto dieťa i my máme povinnosť spolupracovať na diele spásy. Krstom ďalej vstupujeme do veľkej Božej rodiny, ktorú voláme Cirkev. Zvlášť vy rodičia a krstní rodičia máte veľkú zodpovednosť pred Bohom, aby ste tohto dieťa, ktoré sa o chvíľu stane členom Kristovej Cirkvi, vychovávali v duchu Evanjelia. Rodičia majú byť prvými svedkami viery pre toto dieťa, aby sa mu dostalo dobrej výchovy a lásky už v prvých rokoch jeho života. Zodpovednosť od krstu dieťaťa máte aj vy krstní rodičia. Vzorom v tomto vám môže byť Panna Mária a svätý Jozef, ktorí s trpezlivosťou, láskou a cez mnohé útrapy vychovávali svojho syna.
Môže niekto podať krajší a dôstojnejší obraz o ľudskom živote a poslaní, než je život v dôvernej blízkosti Boha?

MY
Rodina mala na Vianoce pod stromčekom prekrásne jablká. Otec nemohol vynachváliť chuť a farbu ovocia. Matke sa zase páčilo, že jablká sú trvanlivé. Určite by vydržali až do jari. Ľahká pomoc, hovorí na to ich malý chlapec, ktorý často počúval, že z jadra zase vyrastajú iné rastliny a potom počul príslovie, že jablko ďaleko od stromu nepadne. Jednoducho jadrá z jablka zasadíme a po rokoch budú také isté rásť aj v našej záhrade. Márne rodičia vyhovárali chlapcovi túto myšlienku. Preto mu umožnili, aby jadrá zasadil. Po rokoch síce vyrástli v záhrade malé stromčeky, ale jabĺčka na nich boli maličké, kyslé, ľudovo povedané - plánky. Ako je to možné, že z takého krásneho jablka sa vyvinie len taká obyčajná plánka, čudoval sa chlapec. To je skutočnosť, ktorú môžeme pozorovať, konštatovať, pre ktorú však chýba zdôvodnenie, hovoril otec.

Podobne je to aj v duchovnom poriadku. Dieťa hoci má najlepších rodičov, ale ak je odkázané len na seba, vyrastie z neho zlý človek, ktorý je na ťarchu všetkým a najviac sám sebe, vyrastie ako taká ľudská plánka. Keď chceme mať krásny druh ovocia, jedného dňa musíme zrezať celú hornú časť neužitočnej plánky a nasadiť na dolný diel, na tzv. podložku, rub z ušľachtilého, žiadaného druhu. Spojenie dobre obviažeme, zatrieme voskom a po čase vidíme, ako z očka vyrastá nová, krásna koruna, ktorá prinesie vzácne a bohaté ovocie. A tak je to aj vo výchove. I dieťaťu sa musia odňať zlé vlastnosti samoľúbosti, vzdorovitosti, pýchy, lenivosti a všetky ostatné detské necnosti a potom nasadiť počiatok, semienko, rub dobrých vlastností. Drahí rodičia a krstní rodičia, aj o vás nech platia slová z dnešného Evanjelia: „A naučte ich zachovávať všetko čo som vám prikázal” (Mt 28,20).

ADE
V živote nikoho z nás by nemalo chýbať Sväté Písmo zdroj Božieho Slova. Vieme, že naše telo potrebuje prijímať každodenne pokrm, aby prežilo, dvojnásobne by to malo platiť v duchovnej oblasti. Aj keď prídu starosti v živote, nájdime si trochu času na povzbudenie sa z Božieho Slova. Nech sa to stane pravidelnosťou a nech aj toto dieťa už od malička dostáva duchovné tabletky, aby neskôr keď bude staršie si ich osvojilo a bolo šťastným členom Cirkvi, ako aj spoločnosti.

Amen.

*Porov.: PETROVČÍK. J.: Homília na seminár. Spišská Kapitula: 2002


webmail