Krst dospelého v období cez rok 11. nedeľa "B"

123

Príklad a láska ako prostriedky pri výchove pre Božie kráľovstvo (Mk 4,26-34)

Poukázať na dôležitosť lásky a príkladu pri výchove.

AI
Každý z nás túži po šťastí, ale mnohí ho hľadajú na nesprávnej strane. Šťastie to nie je niečo, čo sa dá ľahko získať. Každý z nás ho chápe inak. Niekto pod šťastím rozumie veľa peňazí, iný zdravie a iným postačí to, že je niekto šťastní. Väčšinou je to len pozemské šťastie, ktoré je ľahko dosiahnuteľné, ale dá sa oň veľmi rýchlo prísť. Šťastie, ktoré príde po smrti je trvácejšie, ale si ho treba zaslúžiť. Toto šťastie sa dá dosiahnuť v Božom kráľovstve.

KE
Ježiš o pravom šťastí hovorí: „Je ako horčičné zrnko. Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi, ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre, takže v jeho tôni môžu tôniť nebeské vtáky“ (Mk 4,31–32).

DI
Pod obrazom horčičného zrnka sa tu chápe malé spoločenstvo apoštolov, ktorých Pán Ježiš neskôr posiela hlásať radostnú zvesť pohanom a židom. Ich počet je síce malí, ale tento počiatok je dôležitým predpokladom toho, že na konci sveta môže celý svet nájsť svoju spásu v Božom kráľovstve. Nebeské vtáctvo je obrazom plnosti pohanov. Na to, aby sme mohli byť spasení a tak byť večne šťastní, musíme byť pokrstení a tak včlenení do Cirkvi, „lebo len Kristus, ktorý sa nám stáva prítomným vo svojom tele, ktorým je Cirkev, je prostredníkom a cestou k spáse“ (KKC 846). Krst je prameňom nového života, z ktorého vyviera celý kresťanský život. Krst je sviatosťou viery, ale táto viera nie je ešte dokonalá, ona sa rozvíja postupne. Aby sa krstná milosť mohla rozvíjať, je tu potrebná pomoc rodičov a je to aj úlohou krstných rodičov (porov. KKC 1253 – 1255). V krste sa nám odpúšťa dedičný hriech a aj ostatné hriechy. Vďaka krstu sa môžeme dostať do Božieho kráľovstva.

PAR
Pri krste sa získavajú len zárodky. Všetko je akoby v podobe semiačka. Tak ako dieťa sa postupne vyvíja, tak sa postupne vyvíja a rastie aj duchovný život. Je na vás, či mu pomôžete rozvinúť tieto zárodky, ktoré dostalo pri krste.
Po uliciach vidíme mnoho mladých ľudí, ktorý sa flákajú a vymýšľajú, čo komu vyviesť. Mnohý s týchto majú zahataný prístup k Bohu. Chyba nie je len v nich, ale aj v nás. Mnohokrát to boli rodičia, ktorí im zamedzili prístup k Bohu. Veľmi záleží na tom, čo získajú v rodine. Ak nedostanú čo majú dostať, trápia sa. Snažme sa, aby sme ich svojim prístupom neodradili od cesty k Bohu. V duchovnom živote záleží veľmi od toho, čo získajú v rodine. Ak je tam niečo nezdravé, potom sa to odráža aj na jeho duchovnom živote. Ak on je zranený, tak je zranený aj jeho duchovný život. Na to, aby sa potom vrátil späť, musí vyliečiť svoje rany z detstva. Snažte sa vychovávať dieťa zdravým príkladom, aby sa aj ono vďaka vám mohlo dostať do Božieho kráľovstva. Neobmedzujte mu cestu. Aj ono kdesi hlboko túži byť spasené.
Každý z nás má pri sebe akoby dva batôžteky, ktoré si musí v detstve naplniť. Mala by to byť otcovská láska a láska matky. Ak toto zanedbáte, dieťa môže byť poznačené na celý život. Aj toto má svoje miesto vo výchove, a to popredné. Dieťa cez vašu lásku spoznáva Božiu lásku. Vaša láska je obrazom Božej lásky. Treba dbať na to, aby to bola ozajstná láska a nie nejaká skreslená. Ak to bude skreslená láska, dieťa bude mať mylný pohľad na Boha. Vašou pomýlenosťou mu môžete zahatať prístup do Božieho kráľovstva. Musíme si na to dávať veľký pozor.
Pri výchove musia egoistické požiadavky ísť bokom, lebo pravá láska sa dokáže obetovať pre druhých a nie je egoistická. Ak chceme, aby vaše dieťa duchovne rástlo, musíme pracovať aj na sebe. Ten, kto sa duchovne nevyvíja, nemôže dávať, lebo nemá z čoho dávať.
Drahý rodičia, čaká vás veľmi dôležitá úloha. Práve teraz máte v rukách osud vlastného dieťaťa a pri jeho výchove sa podieľate na Božom pláne. Každý predsa túži po šťastí a šťastie sa môže dosiahnuť len cez lásku. Tak ako treba malé semienko zalievať, treba zalievať láskou aj vaše dieťatko. Kto miluje zabúda na seba, ale aj tak duchovne stále rastie. Cez ozajstnú lásku rastieme k Bohu. Duchovný život sa podobá na dom, ktorý musíme postupne stavať, tehlička po tehličke. Spojivom tehličiek je láska, ktorá v ňom plní úlohu malty. Ak láska bude chýbať dom sa rozpadne. To isté platí aj o vašej rodine. Ak v nej bude chýbať láska, rozpadne sa. Vy rodičia pomáhate dieťaťu budovať jeho základy. Od vašej lásky záleží ich pevnosť.
Drahý bratia a sestry, toto je výzva aj pre vás. Tí, čo nemilujú, nemôžu sa dostať do Božieho kráľovstva. Snažme sa napredovať v láske a nie v nej zakrpatieť. V priamoúmernom raste lásky rastieme aj v duchovnom živote. V duchovnom živote treba stále napredovať, lebo je tu nebezpečenstvo zakrpatenia. Ak zanedbám svoj duchovný život môžem sa dostať na miesto, kde som bol predtým.
Drahý rodičia, zaviazali ste sa, že vaše dieťa budete vychovávať v kresťanskej viere. Rodina je prvým miestom, kde dieťa pomocou vašej lásky spoznáva lásku Boha. Kde s vašou pomocou poznáva Boha, učí sa prvé slová modlitby a učí sa milovať a pomáhať blížnym. Láska je živnou pôdou pre vaše dieťa. Každý z nás po nej túži. Skúsenosť lásky pozitívne vplýva na celý život dieťaťa. Vaše dieťa je v duchovnom živote akoby slepé a vy mu postupne odhaľujete jeho duchovný zrak.

MY
Helena Kellerová ako jeden a pol ročná stratila zrak a sluch. Bola tak povediac pochovaná za živa. Keď mala šesť rokov jej túžba dorozumieť sa so svetom sa zo dňa na deň zväčšovala. Bola čoraz zúfalejšia. Jej rodičia boli veľmi ustarostení a preto sa rozhodli jej pomôcť. Našli jej učiteľku. Ráno po príchode jej dala do ruky bábiku a do dlane jej pomaly písala písmenka b-a-b-i-k-a. Táto hra prstov sa jej veľmi páčila a onedlho sa ju naučila. Vtedy ešte nevedela, že hláskuje slovo. Takto sa naučila hláskovať veľa slov. Ale skutočný zázrak sa stal až neskôr. Medzi učiteľkou a ňou nastalo nedorozumenie pri slovách voda a pohár. Helenka si ich stále zamieňala. Učiteľka to bezmocne nechala tak, zaviedla ju do záhrady k studni a začala pumpovať vodu. Chytila ju za ruku a vložila ju pod tečúci prúd vody. Kým Helenke chladný prúd stekal po ruke, zatiaľ jej učiteľka písala na druhú slovo voda. V tichosti stála a pozorovala, čo sa deje a odrazu jej došlo. Toto živé slovo prebudilo jej dušu k životu. Pred ňou jasne ležalo tajomstvo reči. Prišla na to, že každá vec má svoje meno. Tak aj krst prebúdza dušu vášho dieťaťa k novému životu. Dáva mu nádej na večný život v Božom kráľovstve a krstom sa stáva jeho dieťaťom. Toto bola prvá skúsenosť poznávania Helenky a krst je prvá skúsenosť vášho dieťaťa s Bohom. Keď bude žiť pre Božie kráľovstvo, bude šťastné.

ADE
Snažte sa milovať svoje deti a ísť im príkladom. Dôverujte Bohu a žite s ním spojení cez modlitbu. Od vás záleží jeho budúcnosť a len na vás je, akého človeka vychováte. Na Vás záleží, čo mu dáte do vienka života. Bude to láska alebo nenávisť? Bude to radosť zo života alebo len živorenie? To všetko je len vo vašich rukách. Len na vás záleží čo zasejete do jeho srdca. Keď toto dokážete budete šťastní zo šťastia vášho dieťaťa.

Amen.

*Porov.: SVETLÁK, V.: Homília na seminári. Spišská Kapitula : 2002


webmail