Krst detí v období cez rok 18. nedeľa "B"

Pane daj nám chlieb z neba (Jn 6,24-35)

Poučiť rodičov o dôležitosti svedectva pri kresťanskej výchove dieťaťa.

AI
Istý novinár robil raz anketu, ktorej úlohou bolo zistiť, koľko v ktorej krajine by boli ľudia ochotný pracovať na jeden peceň chleba. V meste Hamburg ho vysmiali, v New Yorku ho zatkla polícia a v africkom Senegale sa ľudia ponúkli, že by za chlieb pracovali tri hodiny. V štáte Rwanda boli ochotný pracovať celý deň. Tak rôzne je vnímaná hodnota chleba.

KE
Aj v dnešnom Božom slove je ústrednou myšlienkou chlieb, nie materiálny, ale chlieb z neba. Pán Ježiš hovorí: „Ja som chlieb života.“ A ďalej pokračuje prísľubom: „Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť“ (Jn 6,35).

DI
Kto z nás by nepoznal chlieb? Všimli ste si, že chlieb je tu v podstate i pre iných? Predstavte si taký chlieb, ktorý by nechcel byť pre iných, ale chcel by zostať sám pre seba. Čo sa s ním stane? Stvrdne, skamenie, splesnivie a pokazí sa. Keď teda Ježiš vraví: „Ja som chlieb“, to znamená - ja som pre iných, ja existujem pre to, aby mali život a mali ho hojne. Jestvujem pre iných a to nielen jednorázovo, alebo raz do roka či do mesiaca, ale každodenne, každú chvíľu, bez prestávky, bez oddychu. Ježiš je nám teda stále k dispozícii.

PAR
Bratia a sestry, okrem skutočnosti chleba, na ktorú nám už poukázalo Božie slovo stretávame sa ešte dnes s dvoma skutočnosťami. Nedeľa ako oslava zmŕtvychvstania nášho Pána a zároveň budeme svedkami znovuzrodenia tohto malého dieťaťa pre večný život. Všetky tri skutočnosti dnes sprevádzajú dnešný deň. Zišli sme sa pri stole Božieho Slova a Tela a prijímame pozvanie od Pána keď, ako sme počuli v prvom čítaní, hovorí: „Hľa, ja vám zošlem chlieb z neba ako dážď“ (Ex 16,4), chlieb, ktorý znamená večný život. Tu prosme aj my Pána, aby zmenil náš život v život božieho dieťaťa. Sv. Pavol nás vyzýva v druhom čítaní, aby sme si obliekli nového človeka, stvoreného podľa Božieho obrazu (porov: Ef 4,24). Starý človek sa rodí v božie dieťa. I toto dieťa, ktoré dnes prijme na čelo znak kríža, znak nášho Spasiteľa, sa oblečie v prameni krstnej vody v nového človeka, v milované božie dieťa. Tak ako nás pri krste, dnes aj toto malé dieťa teraz Kristus pozýva k sebe slovami sv. Jána evanjelistu: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť“ (Jn 6,35).
Vám rodičia a krstní rodičia , dnes ste priniesli vaše dieťa vy a vám bude tiež zverená jeho viera, kým samo, keď dospeje k vlastnému rozumu, ju bude môcť rozvíjať a v nej rásť. Však za ten čas, kým sa tak stane, bude na vás, aby ste miesto neho volali spolu so žalmistom: „Pane daj nám chlieb z neba“ ( Ž 78,24). Tak ako som už spomenul, že dnes slávime nedeľu na pamiatku zmŕtvychvstania nášho Pána, slávime aj znovuzrodenie vášho dieťaťa pre večný život. Vaše dieťa si oblečie nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivosti a pravej svätosti. No toto je len začiatok dlhej, strmej a ťažkej cesty životom, kým sa raz stretne so Stvoriteľom vo večnej blaženosti. A tu sa črtá úloha, právo, ale aj povinnosť. Za chvíľu v obrade krstu si budete žiadať od Cirkvi krst pre vaše dieťa. Tým však, ako hovorí liturgický text, vezmete na seba aj povinnosť vychovávať ho vo viere, aby potom zachovávalo Božie prikázania a milovalo Pána Boha. Toto bude vaša úloha, ktorú bude vaše dieťa od vás v prvých rokoch života potrebovať, kým dospeje k schopnosti osláviť svojim životom stvoriteľa. A vy krstní rodičia, pokračuje ďalej liturgický text, máte pomáhať rodičom plniť túto povinnosť.
Milí rodičia a krstní rodičia. Dieťa potrebuje vyrastať v duchu viery, pravdy a lásky. Vy mu načrtnuté prostredie musíte pripraviť svedectvom svojho života. Vaša viera a láska bude aj jeho vierou a láskou v pravde. Nie kňaz, katechéta, či učiteľ mu bude prvým svedkom viery, ale vy ste tými, ktorým sa o chvíľu zverí svetlo Kristovo, a na vás bude, aby vaše dieťa kráčalo vždy vo svetle Kristovom a vytrvalo vo viere až do konca, aby biele rúcho, v ktoré sa oblečie, prinieslo nepoškvrnené do života večného. No k tomuto veľkému poslaniu budete potrebovať veľa sily. Tu je miesto vo vašom snažení pre Boha, aby bolo vaše svedectvo pre vaše dieťa pravdivé, pre pôsobenie milosti, ktorú budete potrebovať. A túto milosť pre seba i dieťa vám ponúka Boh vo sviatostnom živote. Najmä Eucharistia nech sa stne žriedlom všetkej sily vo vznešenom poslaní svedkov viery, ktoré z vášho rodičovstva vyplýva. Žalmista volá: „Pane, daj nám chlieb z neba“ (Porov: Ž 78,24). Toto je ten chlieb, ktorý posilní vaše svedectvo.

MY
Jeden príbeh hovorí človeku, ktorý mal v živote len trápenie, ale neprestával sa modliť: „Pane, prosím ťa, daj, nech aspoň vyhrám v lotérii.“ Mal sa čím ďalej, tým horšie, ale stále sa modlil: „ Pane, pomôž mi, nech vyhrám v lotérii.“ Jeho modlitba každodenne stúpala do nebies: „Pane, pomôž mi.....daj, nech vyhrám v lotérii.“ Až ho raz v noci prebudil Boží hlas: „Tak mi tiež pomôž a kúp si aspoň lós.“

Čo nám môže príbeh povedať? Isto nielen vy rodičia a krstní rodičia, ale aj celé naše farské spoločenstvo si praje a túži, aby vaše dieťa bolo dobrým človekom, dobrým kresťanom a neskôr dobrým svedkom viery pre svoje deti i celé spoločenstvo Cirkvi. Za toto sa budeme modliť k Pánovi s vami. No ako Pán potreboval pomoc od muža v príbehu, aj od nás bude potrebovať pomoc. A to svedectvo nás všetkých. Našu konkrétnu pomoc, svedectvo dokážeme podať len vtedy, keď prijmeme Božie pozvanie k životu milosti, keď na výzvu Pána: „Hľa, ja vám zošlem chlieb z neba“ (Ex 16,4), budeme so žalmistom volať: „Pane, daj nám chlieb z neba“ (Ž 78,24) a bez váhania prijmeme výzvu sv. Pavla, obliecť si nového človeka stvoreného na Boží obraz. (porov: Ef 4,24).

ADE
Toto očakáva od nás vaše dieťa a Boh sám. Prajem sebe i vám, aby sme ako svedkovia viery mohli spolu raz s vaším dieťaťom požívať chlieb života, ako hovorí Pán Ježiš: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.

Amen.

*Porov.: JURÍK, J.: Homília na seminári. Spišská Kapitula : 2002.


webmail