Krst detí v období cez rok 15. nedeľa "A"

Tajomstvá Božieho kráľovstva (Mt 13,1-23)

Povzbudiť rodičov, krstných rodičov, aby semeno Slova, Nebeského rozsievača Ježiša Krista, zasiate do sŕdc ich malých detí, zveľaďovali, starali sa oň, aby mohlo prinášať bohatú úrodu.

AI
Jedny noviny priniesli zaujímavú správu. Archeológovia, ktorí robili vykopávky v Egypte, našli v jednej z faraónskych hrobiek, starej okolo 5000 rokov, za hrsť zrniečok obilia. Zopár z nich vložili do zeme a poliali vodou. Na veľké prekvapenie za nejaký čas vzišli zo zeme zelené rastlinky. Zrná si po niekoľko tisícročí zachovali silu rastu.

Podobne je to aj s Božím slovom. Aj Ono je tisícročia staré, a tak ako prinášalo úrodu v minulosti, i dnes je schopné naďalej rásť a prinášať úrodu v srdciach a skutkoch ľudí.

KE
Drahí rodičia, krstní rodičia, bratia a sestry; Ježiš aj nám adresuje slová: „Vám je dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva; ...hľadia a nevidia, počúvajú a nepočujú, ani nechápu“ (Mt 13,11.13b)!
Adresuje ich v prvom rade vám rodičia, týchto malých detí, ktoré sa za okamih stanú novým stvorením, stanú sa Božími deťmi.

DI
Kristus neočakával od svojich posucháčov slepú vieru. Chcel, aby jeho zvestovanie Nebeského kráľovstva bolo pre nich zrozumiteľné. Mali ho nasledovať a veriť mu z dobrých dôvodov. Aby dosiahol tento cieľ, nepoužíval žiadne zložité teologické pojmy a predstavy. Ježiš pripomína svojím poslucháčom skôr udalosti zo života, ktoré im boli z ich vlastnej skúsenosti blízke. Také je aj podobenstvo o rozsievačovi. Verne zachytáva poľnohospodársku situáciu tejto konkrétnej oblasti.
Pretože sa vtedy zhromaždilo veľa ľudí na brehu jazera, sadol si Ježiš do loďky a odrazil trochu od brehu. Aby mal na poslucháčov lepší výhľad, ale aj aby ho oni lepšie počuli. Ježiš však vysvetľuje podobenstvo iba učeníkom, pri otázke učeníkov prečo je tomu tak? Ježiš vychádza z toho čo aj citovaný Izaiášov výrok: „Budete počúvať a nepochopíte, budete hľadieť a neuvidíte. Lebo otupelo srdce tohto ľudu: ušami ťažko počujú a oči si zavreli, aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa, aby som ich nemohol uzdraviť“ (Iz 6,10). Ľudia v skutočnosti nepočúvajú, nemôžu veriť, lebo nie sú ochotní počúvať.

PAR
Postoj nepočutia alebo aj odmietnutia Božieho slova z Ježišových čias, nachádzame aj v dnešnej dobe; ako postoj nezáujmu, nepochopenia a opustenia Slova zo strany človeka dnešnej doby.
Pôda, na ktorú padajú zrná je celý svet, každý človek, srdce každého jedného z nás. Rozsievač – Kristus, rozsieva zrno – Slovo, s veľkou láskou; ale výsledok v najväčšej miere závisí od kvality pôdy, od postoja človeka k Slovu, od srdca každého jedného z nás. Štyri druhy pôdy, do ktorých zasieva rozsievač zrno, môžeme parafrázovať do troch druhov ľudských sŕdc.
Zatvrdnuté srdce: charakterizuje ho pôda na ceste, je udupaná, úplne stvrdnutá. Vystihuje ľahkomyseľné, prázdne duše, hotové prijímať iba vonkajšie veci. Srdcia žijú odvrátené tvárou od Boha, sú ako neobrábaná nekultivovaná pôda. Srdce počuje Božie slovo, ale diabol ho rýchlo vyrve.
Rozdelené srdce: skalnatá pôda a tŕnie; kamenistá pôda predstavuje povrchné srdcia, bez vnútornej hĺbky, nestále, chvíľkové, neschopné vytrvalosti. Srdce chce prijať Božie slovo, ale keď nastane situácia konfrontácie s ťažkosťami, problémami, hneď ustúpi. Neschopné priniesť obetu.
A tŕnistá pôda? Tŕnie, to sú vlastne naše každodenné ťažkosti, naše povahové predpoklady, sklon k hnevu, žiarlivosti, precitlivenosti, zúfalstvu, to je srdce presiaknuté hlboko zakoreneným lakomstvom, ktoré oceňuje iba to čoho sa môže dotknúť. Ráno sme sa v modlitbe a pri Božom slove pevne na celý deň odovzdali svojmu Pánovi, no všetko, o čom sme v rannej hodine v tichosti hovorili s Bohom, čoskoro zakryjú a zastrú ťažkosti a celodenná práca. A čím viac sa deň schyľuje, tým viac sa vzďaľujeme od Boha a Jeho slova. Všedný deň so svojím niekedy veľkým tlakom ubíja a drví Božie slovo v našich slabých srdciach, takže osivo, hoci najvyššej kvality, je napokon celkom udusené.
Otvorené srdce: to je dobrá kvalitná pôda, prijímajúca milosti a prinášajúca veľa dobrého ovocia. Srdce, ktoré prijíma Božie slovo a robí si z neho normu svojho života. Verné spoločenstvu Cirkvi; dôsledné v práci, rodine, zamestnaní; nachádza Kristovu tvár v bratoch a sestrách a vie odpustiť a milovať aj svojich nepriateľov.
Mať takéto otvorené srdce; to je prvoradou úlohou a povinnosťou hlavne vás milí rodičia a krstní rodičia, ktorí ste dnes priniesli svoje dieťa na krst. Krstom sa tieto deti včlenia do Božej rodiny, stanú sa novým stvorením, oblečú si výzbroj samého Krista, stanú sa milovanými deťmi Nebeského Otca a bratmi a sestrami Ježiša Krista.
Ale najskôr vy sami musíte mať takéto srdce, aby ste boli svojím deťom prvými svedkami a učiteľmi viery. Vaše srdcia si musia zvoliť Božie slovo za normu svojho života. Vaše srdcia by sa mali stať vďaka prvotriednemu semenu – Božieho slova, najkrajšími záhradami sveta, aby ste mohli z nich „presádzať kvalitné, silné rastliny“, do sŕdc svojich detí. Je vašou povinnosťou stať sa záhradníkmi sŕdc svojich detí. Záhradníkmi; ktorí sa starajú o kvalitnú záhradu sŕdc svojich detí, o záhradu s kvalitnou pôdou, o záhradu, v ktorej sa pomaly zasieva najkvalitnejšie semeno, semeno Božieho slova; aby burina nezničila toto dobré semeno. Burina povahových čŕt vašich detí, burina zlej výchovy od malička, burina zlých príkladov zo strany rodičov. Semienko hodené Božským rozsievačom prinesie svoju úrodu len vtedy, ak sa nachádza v brázde duše, ktorá ho prijíma, zavlažuje vierou, láskou a čistotou.

MY
Drahí bratia a sestry, milí rodičia a krstní rodičia, ako mocne pôsobí slovo Božie na naše brázdy duše, na to máme mnoho príkladov zo života svätých.

Sv. Augustín v jednom zo svojich najväčších diel Vyznaniach píše; raz zo samej zvedavosti vošiel do kostola v Miláne, kde kázal sv. Ambróz. Počúva jeho slová, uvažuje o nich a cíti v sebe podivné pohnutie, radosť, ale i žiaľ. Tento kazateľ sa často vo svojich kázňach odvolával na Písmo sväté, a tak Augustín, aby týmto slovám lepšie porozumel, začal čítať tú "Svätú knihu", a to bol začiatok obrátenia muža, ktorý čoskoro svojimi učenými spismi osvecoval a osvecuje Cirkev Božiu. Sv. František Xaverský počul raz v kázni slová Písma svätého: "Čo je platné človeku, keby aj celý svet získal, ale ujmy by utrpel na svojej duši" (Mt 16,26)? A tieto slová padli do jeho duše ako blesk a premenili ho na svätca. Odišiel do vzdialených krajín a hlásal evanjelium mnohým pohanom.
Pri cirkevnom zhromaždení v Antiochii kázal biskup Nonus pred chrámom sv. Juliána. Šla tadiaľ i Pelágia, povestná herečka. Bola skvostne odetá a jej oči blúdili nestydlivo po zástupe. Všetci sa odvracali od márnivej a zvodnej osoby. Len biskup Nonus neodvrátil zrak od nej, ba ukázal na ňu a povedal: "Táto osoba sa usiluje, aby sa páčila ľuďom a my sa tak málo usilujeme, aby sme sa páčili Bohu"! Pelágia ostala stáť ako ohromená a počúvala jeho kázeň. Milosť Božia ju pohla, oči sa jej naplnili slzami. Po kázni šla za biskupom sa pýtať, čo má robiť, aby odčinili svoje hriechy. Na jeho radu svoje skvostné rúcho a bohatstvo rozdala chudobným, prijala milostivé rúcho sv. krstu a strávila ostatný čas svojho života modlitbou a prísnou kajúcnosťou. A dnes, drahí bratia a sestry, túto kajúcnicu ctíme ako sväticu.

Aj jej srdce sa postupne premenilo zo zatvrdnutého, na srdce otvorené; otvorené na zrná Božského rozsievača Ježiša Krista. Dobré zrno padlo do úrodnej pôdy a prinieslo hojnú úrodu tridsaťnásobnú, šesťdesiatnásobnú, stonásobnú.

ADE
Milovaní, Ježišovo učenie o Božom nároku a Božom prisľúbení, poznať tajomstvá Božieho kráľovstva môže pochopiť len ten, čo verí v Ježiša a v ňom sa stretáva s tajomne sa zjavujúcim Bohom.
Vám milí rodičia je zverená od Boha starosť a výchova o tieto deti, preto dbajte, aby vždy verili v Krista, v ňom sa stretávali s tajomne sa zjavujúcim Bohom, a tak poznávali tajomstvá Božieho kráľovstva. Aby vždy pozerali a videli, počúvali a chápali.

Amen.

*Porov.: KATRENČÍK, M. .: Homília na seminári. Spišská Kapitula : 2002.


webmail