Slávnosť Zjavenia Pána - Traja králi (G+M+B)

123

Dar pre Ježiša (Mt 2,1-12)

Cez skutky lásky sa darovať Ježišovi.

AI
Mudrci sa vydávajú na cestu. Obdivujeme ich, že dali také bohaté dary malému Ježišovi. Avšak nie dary, nie zlato mu urobili najväčšiu radosť. A čo? — spýtate sa. Predovšetkým ich dobré srdcia, ich odvaha a námaha, ktorú podstúpili, aby prešli stovky, až tisícky kilometrov cez púšť.
Iste by im bolo príjemnejšie sedieť doma, zjesť zvyčajný obed, zapiť ho vínom a večer sledovať hviezdy na nebi. Možno pripustiť, že manžel¬ky ich prosili, aby zostali doma a nevydávali sa na dlhú cestu plnú nástrah a prekvapení a aj deti by mali rady otcov pri sebe. Oni samotní vedeli, že na ceste cez púšť im hrozia rôzne nebezpečenstvá. Ľahko možno na nej zablúdiť; ak nenájdu oázu s vodou, môžu zomrieť od smädu. Na veľkých ľudoprázdnych častiach púšte číhajú na pocest¬ných zbojníci, najmä na tých, čo vezú nejaké bohatstvá. Nebolo na púšti ani vojaka, ani polície, aby pocestných chránili.
Mudrci sa však nedajú ťažkosťami odradiť. Zabalili dary pre narodené dieťatko a trochu jedla pre seba. Potom sa na ťavách vydali na cestu. Určite prežili veľa nebezpečných príhod. Nedali sa však nimi odradiť. Nevrátili sa späť ani vtedy, keď im hviezda spred očí zmizla. Aby došli k cieľu cesty, pýtali sa aj ľudí, ktorých stretávali, no tí iba pokrčili plecami na znak, že o tom nič nevedia.

KE
Mudrci sa nevzdávajú a odmenou im je: „Hľa, hviezda, ktorú videli na Východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu“ (Mt 2,9b–11).

DI
Boh je podmetom i predmetom zjavenia. Človek vie o Bohu iba to, čo mu Boh o sebe dá vedieť. V Starom zákone môžeme vidieť, že Boh je tajomný, skrytý, ktorý nemôže byť spoznávaný, pokiaľ sa neodhalí sám. Boh sa k nám ale celými dejinami prihovára už od stvorenia – prvého človeka Adama, cez Noema, Abraháma, Mojžiša....., celými dejinami Starého zákona a nakoniec završuje zjavenie seba samého tým, že posiela svojho jednorodeného Syna Ježiša Krista. Neprichádza na svet v prepychu a bohatstve, v sprievode veľkých osláv a ceremónií, prichádza v tichu noci, chudobe, ale v nekonečnej milujúcej láske Nebeského Otca. Pre Boha by nebol žiaden problém, aby Máriu prijali do hostinca alebo k známym, ba bolo by o nich postarané a mali by všetko to, čo potrebujú. Boh ale ukazuje inú cestu. Cestu chudoby, opustenosti, nelásky...., aby sa neskôr chudoba premenila na bohatstvo duše, opustenosť na spoločenstvo svätých v nebi a neláska na nesmiernu lásku plynúcu z obety na kríži.

PAR
Vy, drahí bratia a sestry, milé deti, nemusíte podnikať dlhú a nebezpečnú cestu kvôli tomu, aby ste našli Pána Ježiša. Stačí ísť pred svätostánok v kostole. Pred našimi očami je ešte viac ukrytý ako pred zrakom Mudrcov. Nie v podobe úbohého malého dieťaťa, ale pod spôsobom bielej hostie. Mudrci verili, že majú pred sebou Mesiáša, lebo svetlo hviezdy im to zvestovalo. My veríme, lebo nám o tom hovorí svetlo viery, svetlo Ježišových slov, obsiahnutých v evanjeliu. Nech aj vaše pokľaknutie pred svätos¬tánkom bude plné lásky, oddanej úcty k Ježišovi ako hlboké poklony Mudrcov.
Aké dary dali mudrci Ježišovi? Apoštol Matúš hovorí v dnešnom evanje¬liu: „Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu“ (Mt 2,11). Čo znamenajú tieto dary?
Myrha je druh vonnej živice vyťaženej z plodov arabských rastlín. Občas ju pridávali do vína. Má horkastú chuť, preto je symbolom utrpenia.
Východnú myrhu Pánu Ježišovi neobetujete. Drobných nepríjem¬ností a utrpenia je dosť i vo vašom živote. Raz je to bolesť zubov alebo hlavy, inokedy prudké, tvrdé slovo blížneho, kolegu v práci, ba i príbuzných. Koľkokrát pokľaknete pred svätostánkom, môžete ich obetovať Pánu Ježišovi. Prijme ich s porozumením a s úsmevom, ale s jednou podmien¬kou, že sa budete usilovať znášať tie nepríjemnosti spokojne, bez hnevu, nariekania a bez vzbury.
Kadidlo je látka, podobná našim živiciam, ale silno voňajúca a aro-matická. Kedysi ho pálili vo svätyniach počas prinášania obety na počesť božstva. Používame ho aj dnes v našich kostoloch. Je symbolom modlitby. Naša modlitba sa má vznášať k Bo¬hu tak, ako sa vznáša vonný dym kadidla. Kadidlo, ktoré vy nielenže môžete, ale ste povinní dávať Pánu Ježišo¬vi, je vaša každodenná modlitba. Nezabudli ste na ňu dnes? A aby bola milá Pánu Bohu, máte sa modliť tak, ako viete: zbožne a sústredene.
Zlato je drahý kov, ktorý ľudia kedysi obetovali svojim kráľom, ale i božstvám vo svätyniach. Vy určite neprinesiete Pánu Ježišovi zlato, ale môžete mu darovať sebazapieranie, dobré skutky, pomoc blížnemu.....

MY
Dánsky spisovateľ J. Joergensen napísal peknú poviedku o štvrtom mudrcovi. Mal prísť do Betlehema neskôr ako Mudrci, o ktorých sme dnes čítali v evanjeliu. Zastal rozpačitý pred dieťatkom, lebo mal prázd¬ne ruky. V skutočnosti niesol tri drahocenné perly, ale cestou ich rozdal chudobným a núdznym. Prvú dal úbohému starčekovi, ktorý sa triasol od zimy. Druhú perlu dal skupine vojakov, ktorí chytili mladé dievča a chceli jej ublížiť. Keď dostali perlu, pustili ju na slobodu. Tretiu a poslednú daroval Herodesovmu vojakovi, aby nezabil malé dieťa.
Malý Pán Ježiš, keď počul rozprávanie štvrtého mudrca, vztiahol k nemu z jasličiek ručičku a žičlivo sa na neho usmieval na znamenie, že úplne schvaľuje jeho počínanie.

Hoci o štvrtom mudrcovi evanjelium nič nehovorí, môžete ho nasle-dovať. Určite nie rozdávaním perál, ale rôznych drobných darčekov svojim najchudobnejším príbuzným, priateľom, deťom z misijných krajín a kto-rémukoľvek človekovi, ktorý je v núdzi. Nemusia to byť peniaze. Často stačí vaše dobré slovo, váš úsmev, spolucítenie v žiali, pohladenie... Keď si po takých stretnutiach kľak¬nete pred svätostánkom, skrytý Ježiš sa aj na vás usmeje a budete počuť vo svojom svedomí tichý hlas, že ste sa zachovali správne.

ADE
Darujme sa teda cez skutky lásky malému Ježiškovi. Využime posledné dni vianočného obdobia a prinášajme svoje dary k jasliam. Myrhu – symbol denných nepríjemností, kadidlo – symbol vytrvalej a vernej modlitby a zlato – ako symbol pomoci, dobrých skutkov či sebazapierania. Odmenou nám bude večný život, po ktorom ako veriaci neustále túžime.

Amen

webmail