Štvrtá veľkonočná nedeľa

12345

Ježiš, Veľkňaz a Patier sv. Cirkvi
(Jn 14,23-29)

Poznávať a uvedomovať si hodnotu duchovných povolaní.

AI
Čím ste chceli byť ako malé deti? Určite každý jeden z vás mal svoje detské sny o tom, čím sa stane, keď vyrastie. Vy, milé deti, teraz o tom určite snívate, čím sa stanete, keď budete veľkí. Jeden chcel byť tým, iný zasa niečím iným. Chcel, alebo z vás milí chlapci, chce niekto byť kňazom?
Dnešná 4. veľkonočná nedeľa je nedeľou Dobrého Pastiera. Nedeľou, kedy si zvlášť v Cirkvi pripomíname Krista - Veľkňaza a modlíme sa, aby bolo v Cirkvi dostatok horlivých rozdávateľov Božích tajomstiev. Aj ja chcem v dnešnom príhovore poukázať na kňazstvo, na služobníkov Cirkvi, na povolanie tých, ktorí sa rozhodli nasledovať Krista a zasvätiť mu svoj život. Veľký teológ Karl Rahner hovorí o kňazovi toto: „Kňaz zajtrajška bude mužom s prebodnutým srdcom. Prebodne ho svet bez Boha a vlastné neúspechy. Prebodne ho bláznovstvo lásky a vedomie vlastnej úbohosti.“

KE
Pán Ježiš povedal: „Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou...“ (Jn 10,27).

DI
Kňaz! On je tým, ktorý sa v prvom rade modlí za posvätenie svojich veriacich a slúži sv. omšu – liturgiu. Je tým, ktorého ľudia počúvajú, lebo hlása Božie Slovo. Tá dnešná liturgia sa sústreďuje na obraz Dobrého Pastiera. Ježišovo obetovanie sa prinieslo život ovciam a vrátilo ich späť do košiara. Prví kresťania mali k obrazu Dobrého Pastiera zvláštnu úctu. Svedčia o nej početné nástenné maľby, náhrobky, sochy na mnohých slávnych starobylých budovách. Dnes sme pozvaní rozjímať nad milosrdnou štedrosťou nášho Spasiteľa. On nás nenechá ako ovce bez Pastiera, sám nám to skrze evanjelistu prisľúbil. Ustanovuje kňazov, aby pokračovali v Jeho diele vykúpenia. Už v Starom zákone sa často hovorí o Mesiášovi ako o Dobrom pastierovi, ktorý má živiť Boží ľud, panovať a vládnuť nad ním, lebo bol často opustený a roztratený. V Ježišovi sa spĺňajú tieto proroctvá. On dal život za svoje ovce a ustanovuje iných pastierov. On pozná každú ovcu po mene, je jediným Pastierom, ktorý zhromažďuje jedno stádo do jedného ovčinca (porov. Jn 10,16).

PAR
Čo v nás vyvolá slovo kňaz? Ako dnes na neho hľadíme? Čím je pre nás? Potrebujeme vôbec ešte dnes kňazov, ich službu? Potrebuje ho dnešný moderný svet, ktorý je bohatý na najnovšie výdobytky techniky? Svet, ktorý si vie so všetkým poradiť /aj keď často krát len zdanlivo/, svet, ktorý...? Na čo sú svetu kňazi?
Áno, skrze nich Boh posväcuje svoj ľud. Kňaz je Jeho služobníkom. Je nástrojom Boha. On je tým vyvoleným, ktorý opustil všetko, opustil svoj domov, rodinu, priateľov, aby išiel. Išiel k ovciam a povzbudzoval ich, išiel k ovciam strateným a hlásal im radostnú zvesť, no len ako Boží služobník. Je tu preto, aby sme my všetci mohli mať plnú účasť na živote s Bohom. Len kňaz môže vysluhovať sviatosti! A my všetci dobre vieme, že ak chceme žiť život v spojení s Bohom, žiť tak ako sa to Jemu páči, musíme prijímať sviatosti. Oni nás posilňujú na našej ceste. Aj preto kňaz! Pre nás všetkých, no aj pre neho samotného. To Boh ho povolal a chcel, aby mu zasvätil svoj život.
Keď kardinál Tomko dával duchovné cvičenia v jednom zo slovenských seminárov povedal toto: „Kňaz je ustanovený pre ľudí, pre dobro ľudí. Teda nie pre seba. Pastier je pre ovečky, nie pre ich vlnu!... . Kňaz musí celú svoju činnosť zamerať pre dobro ľudí...“. (Zatiahni na hlbinu, exercície pre kňazov a seminaristov, SSV) K tomuto nás – kňazov povoláva Boh.
Sme tu pre vás! Pre vás so svojou službou, pre vás so svojím životom, pre vás, aby sme mohli hlásať Božie Slovo, živé a účinné. Pre vás prichádzame ako „alter Christus“ – „druhý Kristus.“ Ako pastieri, ktorých posiela Boh. Často krát „ako ovce medzi vlkov.“ Ja sám si uvedomujem, aké veľké povolanie som dostal a mám pred tým bázeň. Viem, že je to nezaslúžený dar. A môžem ho realizovať len medzi vami. Modlite sa za kňazov. Modlite sa, aby ste mali svätých kňazov, podľa najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Aby bolo vždy dostatok tých, ktorí budú prinášať a obetovať spolu s vami Bohu túto obetu. Modlite sa za nové povolania. Otcovia, matky, nebojte sa dať Bohu svoje dieťa, keď si ho povolá do svojej služby. Prijmite to ako veľkú milosť, že práve vo vašej rodine vzíde povolanie. Nech sa nikdy nestane, aby rodičia bránili svojmu dieťaťu plniť poslanie, ktoré od neho požaduje Boh. Áno, bude to náročné! No o to krajšie, keď bude pred vami stáť ako služobník oltára, ako zasvätená osoba, rehoľník či rehoľnica... . Preukážme lásku svojím deťom, keď sa rozhodnú zasvätiť svoj život, buďme im oporou. Týmto preukážeme lásku Bohu!

MY
O láske sme už určite mnoho počuli. Napriek všetkému je to stále aktuálna téma. „Láska nikdy nezanikne“, hovorí evanjelista. Láska k bratom, k predstaveným, no na prvom mieste k Bohu nás ma pohýnať dopredu. Ňou napredujeme k čnostiam. Skrze lásku pochopíme, čo všetko sa nám ponúka. Láskou meníme svet. Každé povolanie, ktoré máme naplniť, musí byť povolaním lásky! Či je to kňazstvo, zasvätený život, alebo manželstvo. Každý deň nášho života nech sa nesie v tomto znamení. Len skrze bratov a sestry, len v obetovaní sa za iných môžeme ponúknuť svoju lásku Bohu!
Chceme zažiť Božiu lásku? Chceme sa obetovať, žiť svoj život podľa Božích prikázaní, alebo sme pripútaní len k veciam tu na Zemi?
Zažime kúsok pravej lásky, tej, ktorou miluje Boh.

Raz som čítal takýto príbeh: „Otec so svojím synom vyplávali loďou na more. Jedného dňa, keď stáli na palube, sa ho syn opýtal: Otec, vieš mi povedať aká je Božia láska? Ako ďaleko dohliadneš, keď sa pozrieš dopredu a dozadu? zareagoval otec. Vidím more od obzoru po obzor, znela odpoveď. To je dĺžka Božej lásky, vysvetľoval otec. Keď sa pozrieš doprava a doľava, ako ďaleko vidíš? – pýta sa otec ďalej. Sprava a zľava vidím more tiež od obzoru po obzor. Taká je šírka Božej lásky. Teraz sa pozri nahor, na modré nebo. Tam nevidím vôbec nijaký koniec, konštatoval syn. To je výška Božej lásky. Podľa toho, čo mi povedal kapitán, more je tu hlboké niekoľko tisíc metrov. To je hĺbka Božej lásky. Jeho syn o tom chvíľu premýšľal a potom povedal: Vieš, ocko, my obaja, ty a ja, stojíme presne uprostred Božej lásky. Myslím, že je to najpodivuhodnejšie.“ („Chvála Ti Otče na veky“, Jozef Jurko)

Takúto lásku nám ponúka Ježiš. Ak budeme počúvať Jeho hlas, hlas Dobrého Pastiera, budeme naplnení touto láskou. Ukážme svojím životom, že o túto lásku Boha stojíme, že nám na nej záleží. Ježiš nás miluje všetkých rovnako, bez rozdielu! Prijmime od neho pozvanie k nasledovaniu, prijmime povolanie, ktoré dostávame. Zvlášť sa modlíme za tých mladých, ktorí pociťujú povolanie ku kňazstvu. Aj to je prejav našej lásky.

ADE
Keď som bol malým chlapcom, hrával som sa na lekára. Moje plyšové hračky často dostávali injekcie. Neskôr som mame postrihal plachty a vyrobil som si vlastný ornát. Mal som sny, ako možno skoro každý jeden z nás. Chcel som sa stať kňazom. Dnes to už nie je snom, je to jeho naplnenie. Mnohým z nás sa sny taktiež splnili. Všetci vieme, koľko nás to stálo obety. Ďakujme dnes Bohu za to, že sme to zvládli a prosme Ho o požehnanie do ďalších dní. On nás nikdy neopustí. Tak nám to prisľúbil.
Pane Ježišu, chceme napĺňať svoje povolanie tu na Zemi. Chceme rásť v láske. Prosíme Ťa o silu, aby sme vydržali po celý náš život žiť tak, ako sa to Tebe páči!

Amen.

webmail