Prvá pôstna nedeľa

12345

Pôstny čas (Lk 4,1-13)

Aký postoj zaujať počas pôstu?.

AI
Mnohí z vás sa už ocitli v nemocnici. Ako pacienti po operácii ste nemohli jesť všetko, na čo ste mali chuť. Nemohli ste sa fyzicky namáhať, hrať futbal, hokej. Lekár vám dokonca povedal, že musíte na istý čas zmeniť spôsob života. Vy ste uverili lekárovi, ktorý vás uistil, že odriekanie jedla, športu a inej fyzickej námahy má význam v tom, že zocelí vaše ubolené telo a po istom čase opäť budete zdraví. Až nakoniec budete môcť opäť pracovať, hrať hokej, futbal, ísť ku vašim blízkym. Niekedy však ľudia nepočúvnu radu lekára a doba liečenia sa musí predĺžiť. Niekedy ale nepočúvnutie rady lekára má za následok aj predĺženie našej hospitalizácie. Alebo musíme ísť na ďalšie operácie.

KE
Problémy sprevádzajú človeka od začiatku jeho existencie. Prví ľudia Adam a Eva majú tiež vážny ,,problém“, sú pokúšaní Diablom: lákavou možnosťou stať sa ľahkým spôsobom rovnými a podobnými Bohu. Oni pokušeniu podľahnú. Aj na začiatku Nového zákona je ,,nový Adam“ – Ježiš Kristus, pokúšaný ešte s väčšou intenzitou. Evanjelista Lukáš poznamenáva: „Diabol (Ježiša) ho pokúšal“ (Lk 4,1).

DI
V predchádzajúcej kapitole môžeme čítať Ježišovu genealógiu, ktorej začiatok v samotnom Bohu je nutné vidieť s prehlásením, ktoré Boh uskutočnil pri Ježišovom krste v Jordáne. Ježiš z Nazareta nie je len človekom, ale je Synom Boha a novým Adamom.
Evanjelista Lukáš nám detailne popisuje začiatok verejného vystúpenia Ježiša - Jánovo kázanie, krst v Jordáne a Otcov hlas z neba, v ktorom spoznávame svedectvo Otca o svojom Synovi: ,,Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie!“
Diabol sa snaží pokúšať Ježiša, ktorý má ako Boží Syn dokázať svoju božskú identitu, moc a prejaviť ju viditeľným spôsobom. V premenení kameňov na chlieb a v anjelskú pomoc.
Ježiš však zásadne odmieta Diablove požiadavky uskutočniť. Odmieta sa stať lacným populistom v národe, odmieta zneužiť Božiu moc na teatrálne vystúpenie.
V knihe Deuteronómium čítame ako Boh pozýva izraelský národ prijať Božie prikázania. Mal ich zachovávať bez toho, aby skúšal Boha. Ľud však zapochybuje o Bohu a jeho veľkosti, moci a láske. A dokonca, neostýcha sa na púšti, na ceste z Egypta do zasľúbenej zeme, pokúšať Boha. Keď Boh ,,mlčí“, ľud si žiada vrátiť sa naspäť do Egypta – do otroctva.

PAR
Tak Izrael nutne musí prejsť ,,očistou“, a to nielen srdca, ale i tela. Prechádzal očistou po púšti, putoval 40 rokov. Až nové pokolenie mohlo vstúpiť do zasľúbenej zeme.
Aj Ježiš sa na začiatku svojho verejného vystúpenia uchýli na 40 dní do ústrania na púšť. On však prekonáva krízu a slabosť národa spoliehajúceho sa na svoju silu, na ľudské schopnosti. On prijíma celé Božie slovo, On svoju ľudskú vôľu podriaďuje Božej a stotožňuje sa bytostne s Božím slovom, lebo On a Otec sú jedno.
V dnešnom Lukášovom evanjeliu sú spomínané tri oblasti pokúšania: 1. chlieb, 2. moc a bohatstvo, 3. pomoc anjelov.
1. Chlieb je dobrom a je nevyhnutý pre život. Boh nám dáva všetko, čo potrebujeme pre život. Aj Ježiš nás vyzýva: ,,Proste a dostanete, klopte a otvoria vám!“
Aj v modlitbe Otčenáš nás Kristus vyzýva: ,,Chlieb náš každodenný daj nám dnes.“ V štvrtej prosbe Otčenáša obracia Ježiš náš pohľad na to, čo je podstatné a nevyhnutné. Povzbudzuje nás, aby sme neboli ustarostení o svoj život, ani o to, čo budeme zajtra jesť. (Porov. Mt 6,25).
Odkiaľ pochádza chlieb a všetko, čo potrebujem pre svoj život? Od koho závisí môj úspech, šťastie, majetok? Na koho sa spolieham? Spolieham sa na to, že keď bude zle, tak peniaze, známosti, protislužby všetko vyriešia?
Chlieb je síce ,,plod zeme a práce ľudských rúk“, no zem neprináša nijaké plody, ak zhora nedostáva dážď.
Všetky dobrá, čo máme, sú prejavom Božej lásky a požehnania voči nám. Božia láska a požehnanie stojí v opozícii voči pýche Diabla, voči sebectvu a individualizmu.
2. V ďalšom pokúšaní sa Diabol snaží sľúbiť to, čo on sám nemôže dať. „Moc a slávu“ sľubuje Diabol Ježišovi. ,,Moc a slávu“ sľubuje Diabol aj tebe, ak sa mu budeš klaňať. Klaňať sa niekomu znamená uznať niekoho za pána, vládcu. Klaňať sa Diablovi by znamenalo uznať ho za toho, od ktorého závisí moja existencia, moja prítomnosť a budúcnosť. Komu sa klaniame? Koho alebo čo kladiem na miesto Boha, na svoj piedestál úcty, závislosti?
Pokušenie je veľké. Ako často chceme aj my Boha zredukovať do tohto hmotného sveta. Ak existuješ, pomôž! Ak si Boh, tak ma urob slávnym, bohatým, šťastným! Ak nie si skutočný Boh, tak načo by som mal veriť ,,niečomu“, čo tu nie je!
Odtiaľto už nie je ďaleko postaviť sa na vlastný piedestál a stať sa bohom. A tragédia z raja sa opäť opakuje. Diabol ale nie je ani pán, ani vlastník zeme a ani človeka... .
Ježiš jasne hovorí: ,,Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť“.
3. Scéna nad mestom pripomína udalosť na Golgote: ,,Ak si Boží Syn, zostúp z kríža!“ (Mt 27,40) ,,Ak si Boží Syn, vrhni sa stadeto dolu“ a ,,svojim anjelom dá príkaz o tebe.“ Benedikt XVI. píše: „Ježiš neskočil do hlbiny. Nepokúšal Boha. Zostúpil však do hlbín smrti, do noci opustenosti, do odovzdanosti bezbranného. Na takýto skok sa podujal ako na akt lásky Boha k ľuďom.“
Pomýlené vedomie a istota, ktorými sa z vlastnej vôle odsudzujeme voči Bohu a spoločenstvu, z nás robia ľudí indiferentných, chladných voči potrebám núdznych. Až nakoniec zostávame v ulite vlastnej pýchy a egoizmu, ktorou sa odsudzujeme Bohu.

MY
40 dní pôstu býva často označovaných ako svätých. Celé pôstne obdobie je zamerané práve na Veľkú noc. Vtedy nastáva znovuobnovenie spoločenstva s Bohom, ktoré Boh uzavrel s prvým človekom. Boh obetoval vlastného Syna, aby nik nezahynul. Boh obetoval to najcennejšie, čo mohol obetovať, aby obnovil vzťah s padnutým človekom.
Čo obetujem ja počas pôstneho obdobia? Pôst nezávisí od kvantity, ale od kvality. Nezáleží koľko si odrieknem mäsa, sladkostí. Ale záležať bude, ako prežijem tento čas a ako sa budem snažiť zlepšiť, prehĺbiť môj vzťah s Kristom a rodinou. Záležať bude nielen od manželky, manžela, detí a starých rodičov, ale záležať bude najmä odo mňa, od mojej iniciatívy a snaženia.
Boh nás pozýva na cestu katarzie - očisty. Obnovme nanovo Kristovým pokojom naše rodinné, farské spoločenstvá. Stíšme sa v tichu nášho srdca. Potom k nám bude hovoriť Boh.

ADE
Ježiš Kristus je nielen lekárom tela, ale je aj lekárom duše. Využime tento ,,svätý čas“ pôstneho obdobia na osobné stretnutie s Bohom.
Vykročme smelo za Kristom, ktorý jediný má moc očistiť nás od všetkých chorôb tela a duše. Odovzdajme mu všetky naše hriechy, ťažkosti, neúspechy, zápasy, bolesti, nedokonalosti a obavy. On nám pomôže, on vylieči naše vnútro.
Veď ,,nik, kto verí v neho, nebude zahanbený“ (Rim 8,11). Ale bude mať život večný.

Amen.

webmail