Šestnásta nedeľa "cez rok"

12

Konajme s láskou (Lk 10,38-42)

Kto koná s láskou nebude sklamaný.

AI : Nedávno navštívila Slovensko anglická kráľovná Alžbeta II. Príprava jej návštevy údajne trvala takmer tri roky. Niektorí mali s prípravou plné ruky práce, iní boli pozvaní na stretnutie s kráľovnou ako prejav jej priazne. Takto bol pozvaný na štátny banket aj päťročný Matej Sýkora pre svoj hrdinský skutok počas výletu na Súľovské vrchy. V lete tohto roku sa vybrali manželia Sýkorovci na výlet na Súľovské vrchy s dvojročným synom Samkom a päťročným Matejom. Mamku Zuzanu a malého Samka zabil počas búrky blesk. Matej privolal pomoc a zachránil život svojmu otcovi.

KE
V čítaní z knihy Genesis sa Abrahámovi zjavil Pán v sprievode dvoch anjelov. V čítaní z evanjelia podľa Lukáša vstupuje Ježiš do domu sestier Marty a Márie.

DI
Priblížime si, ako nám Písmo sväté opisuje tieto stretnutia s Pánom Bohom, ako sa zachovali Abrahám, Marta a Mária. Abrahám vidí pred stanom stáť troch mužov. Ihneď im uteká v ústrety, klania sa im na znak úcty až k zemi. Prináša im chlieb, maslo, sladké mlieko i teľa. V jednom mužovi spoznáva Pána Boha, sám sa pred ním nazýva Jeho služobníkom. A Pán Boh sa mu za jeho oddanosť a pohostinnosť odmení. Oznamuje mu, že Abrahámova žena Sára bude mať o rok už syna. V evanjeliu podľa Lukáša vstupuje Ježiš do domu sestier Marty a Márie. Mária si sadá k Pánovým nohám a počúva jeho slovo. Marta sa zamestnáva obsluhou. Dokonca akoby vyčíta Ježišovi, že nedbá, že ju sestra nechá samu obsluhovať. Ale Pán jej odpovedá: ,,Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme.“

PAR
Položme si otázku. Konala azda Marta nesprávne ? Pán Boh nám ukazuje na týchto príbehoch v Písme, že aj prístup Marty je správny a potrebný. Veď i Abraháma požehnáva a odmeňuje za jeho pohostinnosť. Dôležité je však, aby sme to, čo konáme, konali s láskou. V čítaní z evanjelia podľa Lukáša Ježiš navyše zdôrazňuje: ,,Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme.“ To znamená, že starosť o dušu má prednosť pred starosťou o telo. Nie náhodou po tomto príbehu nasleduje v evanjeliu podľa Lukáša poučenie o modlitbe Pána.

MY
Na povzbudenie si vypočujme tento príbeh, ktorý mi rozpovedal jeden môj známy. Odohral sa práve počas už spomínanej návštevy anglickej kráľovnej na Slovensku. Môj známy sa vybral privítať kráľovnú do Starého Smokovca. Spolu s ním čakal na kráľovnú asi 40- ročný muž z Oravy. Tento muž veľmi túžil kráľovnú obdarovať, dlho sa na stretnutie s ňou pripravoval. Mal pre ňu pripravenú kyticu kvetov ale aj iné darčeky v taške. Počas príchodu kráľovnej plánoval odsunúť zábradlie, predstúpiť pred kráľovnú a obdarovať ju. S týmto plánom sa zveril aj môjmu známemu. Veru, môj známy neskrýval počudovanie nad takýmto plánom a pochyboval, že sa zdarí. Kráľovnú sprevádzalo množstvo mužov, ktorí ju chránili a nedovoľovali sa priblížiť nikomu. A ako to všetko dopadlo ? Keď sa priblížila anglická kráľovná, sama pristúpila k spomínanému ctiteľovi z Oravy a s úsmevom sa na neho zahľadela. V tej chvíli ju bez problémov s radosťou obdaroval. Nemusel ani odstraňovať zábradlie, ktoré stálo medzi ním a kráľovnou.

Nech nás tento príbeh povzbudí, že konať dobro sa vyplatí. Veď obdarovať blížneho prináša radosť nielen obdarovanému ale aj darujúcemu.

ADE
A tak sa spoločne modlime: ,, Pane Ježišu, pomôž nám, aby sme počúvali Tvoje slovo ako Mária pri Tvojich nohách a vedeli vždy konať to, čo sa Ti najviac páči. Ďakujeme Ti, že nás veľmi miluješ a učíš nás milovať Teba i blížnych. Daj nám trpezlivosť, aby sme vydržali konať dobré skutky, aby každý, koho stretneme, mal po našom stretnutí radosť.“

Amen.

webmail