Najsvätejšia Trojica

12345

Tajomstvo v ktoré treba veriť
(Jn 16,12-15)

NAJSVATEJŠEJ TROJICE v živote kresťana.

AI
Položme si otázku: ,, Kde sa možno dozvedieť o tajomstve Najsvätejšej Trojice ?“ Odpoveď znie: ,,Zo zjavenia.“ A o tomto zjavení nám hovorí Sväté písmo Nového zákona. Evanjeliá sa zmieňujú o Najsvätejšej Trojici pri najdôležitejších okamihoch Ježišovho života, pri Jeho príchode na tento svet, pri vtelení, pred Jeho prvým verejným vystúpením ako aj počas neho, ďalej bezprostredne pred Jeho smrťou a na konci svojho pozemského života pred vystúpením do neba. Ježiš Kristus je živým svedectvom Trojosobného Boha.

KE
V evanjeliu podľa Jána hovorí Ježiš :,,Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám“ (Jn 18,12-15).

DI
Z tohto textu vyplýva, že Duch Svätý ako osoba závisí nielen od Otca, ale aj od Syna. Teda tretia božská osoba pochádza od Otca i od Syna. Tajomstvo Trojice bolo obsahom viery už prvotnej cirkvi. O tom svedčí krstná prax. Na slávu troch osôb bol krstenec trikrát poliaty vodou, počas čoho krstiteľ vzýval v krstnej formulke Trojicu. Pred krstom krstenec musel zložiť vyznanie viery v Trojicu. Takisto tzv. doxológie, chvály na Trojicu, ako „Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému“, boli používané už v prvých storočiach. Trojica je taký článok viery, ktorý každý kresťan má výslovne vedieť a veriť. Preto každé vierovyznanie je vybudované na tomto tajomstve, počnúc apoštolským vierovyznaním.

PAR
Pre nás veľkým príkladom a povzbudením sú životné príbehy mučeníkov. Kresťania zomierali za svoju vieru s chválou na Trojjediného Boha, ako napríklad svätý Polykarp. Popis Polykarpovho mučeníctva je najstaršou správou o osude mučeníka. Patrí k najcennejším svedectvám o úcte svätých. Polykarpa menoval biskupom v Smyrne ešte apoštol Ján okolo roku 100. Polykarp vyznal vieru v Trojjediného Boha pred pohanmi, preto bol uvrhnutý do plameňov. Oheň mu však neublížil, preto bol prebodnutý dýkou.

MY
Dnes asi Pán Boh v našich podmienkach nechce po nás, aby sme za Neho položili život ako svätý Polykarp. Ale položme si niekoľko otázok. Aká je naša viera v trojjediného Boha? Verím viac v Boha alebo v seba? Svedčím svojim životom, svojimi skutkami o viere v Boha? Prejavujem svoju lásku k blížnym, som ochotný im pomáhať alebo sa viac zaoberám sám sebou? Aj v dnešnej dobe alebo v nedávnej dobe máme veľa kresťanov, ktorí nám svojou vierou a svojim životom svedčili o láske k Bohu a k blížnym.

Spomeňme napríklad matku Terezu, pátra Pia, pápeža Jána Pavla II., blahoslavenú Zdenku. V súvislosti s tajomstvom Najsvätejšej Trojice spomeňme možno menej známu takmer rovesníčku sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, bosú karmelitánku Alžbetu od Najsvätejšej Trojice, ktorá príkladným životom a trpezlivosťou v utrpeniach prenikla do tajomstva Najsvätejšej Trojice. Vo viere a zjednotení s Najsvätejšou Trojicou, ktorú neustále zvelebovala, verná Božej vôli v svojom povolaní došla v mladom veku k veľkej dokonalosti. Žila vo Francúzsku v rokoch 1880 – 1906.

ADE
Potrebujeme povzbudenie a Božiu pomoc, aby sme svojim životom mohli svedčiť o našej viere v Trojjediného Boha. Preto prosme Pána Boha: ,,Pane Bože, daj , aby sme sa naučili žiť v Tvojej prítomnosti, aby sme ostávali pevní vo viere pri prekonávaní každodenných prekážok. Pane Bože, pomôž nám stať sa svätými.“

Amen.

webmail