Dvadsiata šiesta nedeľa "cez rok"

1234

Návod na život (Lk 16,19-31)

Pripomenúť, že Sväté písmo je knihou, ktorá má vplyv na ľudský život.

AI
Aj vy ste už zažili takúto situáciu? Kúpili ste si nejaký výrobok, a aby ste ho mohli používať, bolo ho treba najprv zmontovať. Vzali ste náradie, pustili ste sa do práce, a keď už bolo všetko hotové, zistili ste, že ešte zvýšili súčiastky. A tak nezostalo nič iné, iba všetko rozložiť, a potom už správne zložiť naspäť.

Jeden kamarát mi hovoril: „Niektoré práce sú komplikovanejšie. Musím dlho rozmýšľať, kým prídem na systém. A keď už vyčerpám všetky možnosti, preštudujem si návod na použitie.“

Bez návodov si dnes ťažko poradíme. Treba sa nimi riadiť pri varení, užívaní liekov, pri práci s elektronikou atď. Dnešné evanjelium nám tiež ponúka jeden návod. Návod na získanie spásy.

KE
Ježiš pripomína všetkým nám, ktorí túžime po večnom živote: „Majú Mojžiša a prorokov, nech ich počúvajú“ (Lk 16, 29b).

DI
Pán Ježiš nám predstavuje akúsi záhrobnú scénu. Boháč trpí pekelné muky, pretože bol nevšímavý voči chudákovi, ktorý bol odkázaný na milosť a nemilosť ľudí. Zlyhal po ľudskej stránke. Nič mu nehovoril súcit s trpiacim. Milosrdenstvo mu bolo vzdialené. :
Niekomu z nás by sa mohlo tohto boháča uľútostiť. Ale to nie je treba. Tento človek sa správal aj po smrti tak, ako celý pozemský život. Lazár bol preň niekým, kto nemal hodnotu. Hodnotu mal len vtedy, keď ho mohol využiť. Aj teraz sa k nemu správa, ako k sluhovi. Prosí od neho vodu. Keď to nie je možné, chce ho aspoň použiť ako posla pre súrodencov. Abrahám je však rázny. Všetko zamietne. Z lazára nerobí ani ošetrovateľa, ani poskoka. Boháčovi pripomína hlavnú chybu, ktorej sa dopustil on, i jeho súrodenci. A síce, že ignorovali Božiu vôľu, ktorú mali vyčítať zo svedomia, no najmä z Božieho slova.

Iste mi dáte za pravdu, že Abrahám to nepovedal tak jasne. Pozrime sa teda, čo má na mysli pod slovami „Mojžiš a proroci“. Postava Mojžiša je nám dobre známa. Je to jedna z najslávnejších postáv v dejinách Izraela. On vyviedol izraelský ľud z Egypta. A nie len to. Dostal od Boha zákon na hore Sinaj. Boh ho dal ľuďom, aby žili v priateľstve s ním. Mojžiš hovorí: „Ak budeš kráčať po Pánových cestách a zachovávať jeho príkazy, budeš žiť a rozmnožíš sa – a Pán, tvoj Boh, ťa bude žehnať v krajine, do ktorej sa uberáš, aby si ju prevzal do vlastníctva. Ale ak sa tvoje srdce odvráti, ak nebudeš poslúchať a dáš sa zviesť a budeš sa klaňať iným bohom a uctievať ich, tak ti dnes oznamujem, že naisto zahynieš a nepobudneš dlho v krajine, do ktorej vojdeš“ (Dt 30,16-17). Mojžiš v myslení židov zastupoval Zákon – všetky Božie nariadenia.
A proroci? Tiež to boli ľudia, ktorí oznamovali Božiu vôľu. Povzbudzovali ľud k vernosti Pánovi v tých najťažších časoch. A nebáli sa ani kritizovať zlo, ktoré robili. Či už vystrájali králi, alebo jednoduchí ľudia.
Slová „Mojžiš a Proroci“, teda znamenajú Sväté písmo ako také. Vieme, že Židia mali iné delenie posvätných kníh ako my dnes. Nový zákon ešte nebol. V tom čase sa delilo na Zákon, Prorokov a Spisy. Ale každý žid vedel, že výraz „Mojžiš a Proroci“ označuje celé Písmo. Rovnako ako dnes, keď počujete výraz Božie slovo, každému je jasné, že nejde o nočné zjavenie, ale knihu s posvätnými textami.
Vo Svätom písme mali všetci Židia, teda ja boháč návod na šťastný pozemský život a nádej pre ten večný. Písmo jasne hovorí, ako sa mal správať k chudobným a trpiacim. V knihe Tobiáš sa píše: „O svoj chlieb sa podeľ s hladným a o svoj odev s nahým! Z toho, čoho máš dosť, rob dobro a tvoje oko nech nie je skúpe, keď konáš dobro“ (Tob 4,16). Boháč mal Božie slovo nablízku. Jeho život bol však úplne opačný, ako mal byť.

PAR
Myslíte, že si môžeme zabezpečiť dobrý život a večnú spásu aj bez návodu? Teoreticky áno. DVK hovorí, že aj tí, čo bez vlastnej viny nepoznajú Kristovo evanjelium a úprimne žijú podľa svedomia, môžu dosiahnuť večnú spásu (porov.: LG 16). Ale môže sa to podariť aj veriacim? Zamyslime sa trochu nad tým.
Ak zmontujeme skriňu bez návodu, môže slúžiť dobre. Možno bude mať chyby. V najhoršom prípade, keď ju poškodíme, môžeme stále kúpiť novú. Ale život žijeme len raz. A je rozhodne komplikovanejší ako skriňa. Kto nám zaručí, že ho „poskladáme“ dobre? Naša spása má nesmiernu hodnotu. Bolo by „odvážne“ hazardovať s ňou. Pán Ježiš sa o takýchto ľuďoch vyjadruje ako o bláznoch.
Mnohí nám dnes ponúkajú návod na šťastný život. Zoberme si média. 24 hodín denne nám tlačia do hlavy pohodlný životný štýl. Reklamy ponúkajú veci, ktoré nám majú zaistiť šťastie. Ale ktorá reklama nám ponúkne spásu? Viete, že minulý rok tu jedna taká bola. Týkala sa potratov. Tiež viete, že mala dohru na ústavnom súde. Mnohým ľuďom dnešnej doby večný život nevonia.

My, ktorí chceme patriť Kristovi, máme hľadať návod, ktorý nám ponúka on sám. Dal nám ho vo Svätom písme. Apoštol Peter hovorí: „Pane, kam by sme šli, Ty máš slová večného života“ (Jn 6, 68). Aj keď sme ľudia rôzni, každý z nás v ňom môže nájsť návod, ako si počínať v najrôznejších situáciách. Jób nás učí znášať utrpenie, Kazateľ správne užívať hojnosť. Dávid ukazuje, ako sa správať k priateľom, milosrdný samaritán zas k nepriateľom. Ježiš nás učí modlitbou sa pripraviť na dôležité rozhodnutia, trpezlivosťou a pokorou pred Pilátom rozhodnutia prijímať.
Otázkou len je, či občas neveríme viac horoskopom a vešticiam, ako Božiemu slovu. Niekto môže mať Sväté písmo založené v polici medzi Ezopovými bájkami a rozprávkami Pavla Dobšinského. Iste si cení jeho literárnu hodnotu a nadčasové posolstvo, ale pravdepodobne nebude chcieť podľa neho riadiť život. Verím, že to nie je váš prípad, a že nik z vás sa nechce dať pomýliť falošnými návodmi na šťastie a svoj život vkladajú do Božej vôle.

MY
Taký Bol aj svätý Eduard. Ak sa boháč z dnešného podobenstva obliekal do kráľovských čias, Eduard mal na to väčšie právo, keďže bol Anglickým kráľom. Napriek svojmu postaveniu žil veľmi skromne, vyhýbal sa zábavám a neprestajne myslel na svoju dušu a kresťanskú dokonalosť. Ako prvé po nástupe na trón odstránil krivdy popáchané na poddaných. Odstránil nespravodlivé zákony a zaviedol zákony podľa kresťanských zásad. Dodnes tvoria časť anglických zákonov.
Eduard sa snažil, aby ochraňovali každého poddaného. Štedro podporoval chudobných a odstránil nespravodlivé dane, ktoré sa vyberali ešte za vlády Dánov. Keď skončila ich nadvláda v Anglicku, peniaze sa stále vyberali a dávali sa do kráľovskej pokladnice. Vraj to kráľ urobil pod vplyvom videnia, ktoré mal vo sne. Snívalo sa mu, že na kráľovskej pokladnici vidí sedieť diabla. Pýtal sa ho, čo tam robí? Diabol odpovedal, že stráži svoje peniaze. Kráľ sa pýtal: „Akože, patria azda tebe?“ Diabol odpovedal: „Pravdaže mne! Lebo ich vyberajú od ľudu nespravodlivým spôsobom a sú jeho špikom a krvou.“ Len čo sa kráľ prebudil zo sna, rozkázal úradom, aby ľudu odpustil dane a už vybrané vrátili.

Žiť podľa Evanjelia možno v každom postavení a v každej dobe. Aj keď pokušenia sú veľké, nie je pravda, že každý vysokopostavený človek musí byť skorumpovaný a že sa obohacuje na úkor iných. Tiež nie je pravda, že chudobnejší sú leniví, a že za svoju situáciu môžu sami. A vidíme ešte jednu dôležitú vec. V dnešnom podobenstve Abrahám hovorí, že boháčovým súrodencom nepomôže ani zjavenie. Eduard oň neprosil, a predsa ho dostal. Ak človek nežije v zhode s Božou vôľou, tam nepomôže ani zázrak. No ak sa snaží podľa nej žiť, pomáha mu v tom celé nebo. Bohu vtedy nie je problém ani urobiť zázrak.

ADE
Slávime nedeľu, ktorá je zasvätená Pánovi. Skúsme počas tohto dňa na chvíľu sa zastaviť a porozmýšľať, akého návodu sa držíme v každodennom živote. K dobrému dielu nestačí len dobrý materiál a náradie, ale aj správny návod. Bežné starosti nám ľahko môžu zastrieť správny smer a neustále si ho musíme strážiť. Vyprosme si pri tejto svätej omši silu a ochotu riadiť sa v životných situáciách Božiu vôľu. Môžeme ju spoznávať v hlase svedomia, a najmä v slove, ktoré nám dáva Kristus.

Amen.

webmail