Dvadsiata deviata nedeľa "cez rok"

1234

Vytrvalosť v modlitbe (Lk 18,1-8)

Učiť sa vytrvať v modlitbe.

AI
Bože, kde si toľko? Prečo sa mi neozývaš? Prečo nič nerobíš?...Takto a podobne sme sa už určite pristihli povzdychávať si Bohu a ponosovať sa mu, že nejako nereaguje na naše potreby, ktoré prináša každodenný život. Ťažko je nám pripustiť, že by mal Boh o nás záujem a dobre vie o našich potrebách, ktoré chce aj riešiť, ibaže nie hneď, a tak ako by sme to chceli my.

KE
Dnes nám prichádza na pomoc Božie slovo aj v dnešnom evanjeliu, keď Ježiš rozpovedal učeníkom podobenstvo o boháčovi a vdove, aby im ukázal „ako sa treba modliť a neochabovať“ (Lk 18,1).

DI
Ako si treba vysvetliť toto podobenstvo? Ktorý je na jednej strane ako sudca, a ktorý je predstavený ako neohrozená autorita. Ako o tom vieme? Bol bohatý a nemal ani nijaké morálne zábrany, vďaka ktorým by sme si mohli myslieť, že by chcel vypočuť vdovu. Na druhej strane vystupuje vdova, ktorá je predstavená ako tá, ktorá si svojpomocne nedokáže pomôcť. Prichádza k sudcovi, pri ktorom však z ľudského pohľadu nemá možnosť uspieť. A tu práve prichádza ten hlavný bod, v ktorom sa dnešné podobenstvo uzatvára: „Hoci sa Boha nebojím a ľudí nehanbím, obránim tú vdovu, keď ma tak unúva, aby nakoniec neprišla a neudrela ma po tvári“ A hneď nato sám Ježiš podáva vysvetlenie tohto podobenstva, keď hovorí: „A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou?“ Tu nám ukazuje, o koľko viac je Boh náchylný neodmietnuť nikoho, kto sa k nemu utieka pre jeho lásku k nám.

PAR
Nebojme sa uveriť týmto Ježišovým slovám, ktoré nás povzbudzujú k vytrvalej modlitbe plnej dôvery v Božiu dobrotu voči nám. Veď Ježiš povedal svojim učeníkom, že o čokoľvek budú prosiť nebeského otca v jeho mene, dostanú to. Je to veľký prísľub daný samým Spasiteľom. Odhoďme svoju krehkosť a nestálosť, odovzdajme ju Pánovi a naplnení Pánovým Duchom, ktorý sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi, voveďme do svojho života postoj vytrvalca, ktorý vie, že vytrvalosťou dosiahne svoj cieľ a prekoná všetky prekážky. Nebojme sa dôverovať Bohu, ako svojmu otcovi a s dôverou mu predkladajme svoje starosti a prosby. Veď nás nestvoril na to, aby nás tu ponechal samých, ale aby sa o nás staral a zahŕňal nás dobrodeniami. Nesmieme však zabudnúť, a musíme si uvedomiť, že aj keď je Boh nekonečne dobrý, nesplní nám každú našu žiadosť. Ba práve pre svoju dobrotu nám nesplní niektoré naše prosby, ktoré nie sú v zhode s jeho vôľou. Veď sami sa dobre poznáme a vieme, že mnohé naše prosby sú poznačené našou žiadostivosťou, vďaka ktorej sú nie vždy v zhode s Božou vôľou. A Božou vôľou je v prvom rade naše posvätenie a v konečnom dôsledku – naša spása.

MY
Životy svätých sú plné dôkazmi o ich vytrvalej a dôvernej modlitbe, ale nemusím ísť ani tak ďaleko po príklad. Veď aj vy, otcovia aj matky veľmi dobre poznáte ten obraz, keď k vám dieťa príde s prosbou, či už po nejakú vec, alebo vašu pomoc a vy, pohnutí jeho bezmocnosťou a láskou k nemu, spĺňate jeho prosbu, aby ste tak naplnili jeho očakávanie, ktoré do vás vložilo.

A podobne, aj keď máte svoje deti radi, nesplníte im všetky ich želania, hoci vás veľmi prosia. Dali by ste snáď dieťaťu nôž, alebo ešte horúcu buchtu, keď vás o to pýta? Nie! Ale nôž mu dáte, až keď trochu vyrastie a buchtu mu podáte, keď trochu vychladne, inak by sa dieťa dorezalo, alebo by si popálilo ústa na buchte.

A tak podobne koná aj nebeský Otec. Doslova sa ponáhľa splniť naše prosby a očakávania, ktoré do neho vkladáme, ale ani on nám nevyplní každú našu požiadavku, lebo by nám mohla uškodiť.
Preto je potrebné, aby sme prv, ako budeme Boha o čokoľvek prosiť, otvorili sa v modlitbe božiemu svetlu, v ktorom spoznáme svoje túžby v pravom svetle. Tak budeme môcť rozoznať, ktoré veci nám prinesú skutočné dobro a ktoré sú iba preludom našej zaslepenej žiadostivosti. Alebo nám môže pomôcť duchovný vodca, ktorý nám pomôže lepšie a istejšie posúdiť veci v našom živote.

ADE
Takto sme spoznali tri piliere, na ktorých stojí každá vypočutá modlitba:
1. vieru v dobrotu Nebeského Otca,
2. modlitba, v ktorej spoznávame správnosť našej prosby,
3. trpezlivosť spojená s pokorou.
Postavme svoje životné problémy na tieto tri piliere, ktoré sú zapustené v nekonečnej dobrote Boha a sú odskúšané celými dejinami ľudstva a nebudeme odmietnutí.

Amen.

webmail