Šiesta nedeľa "cez rok"

12345

Pravé šťastie (Lk 6,17.20-26)

Ako získať pravé šťastie a ako nekonať, aby sme boli trestaní.

AI
Každý človek túži byť šťastný. Čo cítime keď nás niekto podviedol, oklamal, vysmial...

Zoznámil sa na dovolenke s pekným dievčaťom. Aký je dnes šťastný, že na jej podvod skoro prišiel. Na pohľad pekné mladé dievča, bolo už trestaným podvodníkom.
Známa si z dovolenky priniesla zlatý šperk a zlatník jej musel povedať, že nie je všetko zlato, čo sa za zlato vydáva.
Zamestnávateľ vyžadoval to, na čo nemal právo. Ohradzovali sa. On sa im vysmial do očí. Na stene pracovne mal zavesený kríž.

Mnohí podliehajú utopizmu – veria v nemožné veci. Napríklad, že majú právo na zemi iba na príjemné veci, úspechy, bezproblémový život... Iní majú a aspoň môžu trpieť, ale nie „ja“. Čo všetko sľubujú politici, reformátori... Myslia len na seba a stačí keď sa oni majú dobré. Mnohí utopistom naletia, na ich pekné reči.

KE
Ježiš nie je utopista. Chce naše šťastie, večné, pravé, a preto hovorí kritériá, ktoré začínajú slovami: „Blahoslavení...“ a „Beda vám“ (porov. Lk 6,20-22.24-26).

DI
Ježiš chce, aby sme svoju nádej vkladali do Jeho rúk, do rúk Božích. Kto to príjme a zrealizuje, uchráni sa od sklamania. Ježiš „blahoslavenstvami“, svojím evanjeliom nesľubuje nebo – raj na zemi. Ježiš nehovorí, že na zemi nebude človek trpieť núdzu, bolesť, žiaľ, nedostatky... Kristus sa nám stal podobným. Dával nám príklad od jaslí po kríž. Podobenstvo o viničnom kmeni a ratolestiach je pravdivé. On je kmeň a my jeho ratolesti (porov. Jn 15,1-11). Preto nesmieme zabudnúť na slová: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma“ (Lk 9,23). Kresťan je natoľko realista, nakoľko žije v spojení s Ježišom. Žiť vo svete bez Ježiša, znamená postaviť na prvé miesto zákony sveta a nie lásku, patológiu ako základnú normu. Keď človek v spoločenskom živote nezachováva právo, čaká ho trest. Ježiš nikoho nenúti, na nikoho neposiela políciu, ani súdy, preto tak ľahko sa Boh nerešpektuje, tak rýchlo Boh opúšťa zaznáva. Človek si musí uvedomiť, že posledné slovo vždy bude mať Boh. Každý človek musí zomrieť. Je potrebné si uvedomiť, čo Boh hovorí o šťastí pri slovách „blahoslavení“ a „beda vám“. Kristus ukazuje hranice ľudskej existencie, lieči človeka z utópie a učí reálnemu pohľadu na existenciu človeka.

PAR
Súčasnému človeku, zvlášť mladým ľuďom vo vzťahu k šťastiu chýba reálny pohľad najmä na materiálne dobrá. Neuvedomujú si nebezpečenstvo, ktoré sa im predstavuje ako šťastie. Najmä to prezentujú filmy bez hodnoty. Mladý človek môže všetko. Bohatstvo je na dosah ruky, aj násilím sa ho môžeš zmocniť. Príkazy neplatia. Zákazy sa dajú obísť. Moc a sláva sa predstavujú ako samozrejmosť, ktorú si možno získať aj násilím. Vražda a zmrzačenie sa predstavujú ako niečo samozrejmé na získanie svojho záujmu. Česť, čistota, charakter patria minulosti. Média klamú, pretože hovoria len o určitom živote na zemi a už vôbec nehovoria o večnom živote. Pritom vo fantastických scénach snívajú o večnom živote za prevteľovania...
Tento pohľad na život privádza k tragédiám. Pri realite života strácajú zmysel života, chuť žiť nielen na zemi a o večnom živote nevedia skoro nič. Iní sa pod ošiaľom šťastia stávajú otrokmi vášní.

Polícia objavila verejný dom „lásky“. Keď ho dlhšiu dobu sledovali, zistili, že vlastní manželia privážali svoje manželky, aby sa predávali. Ženy rôzneho veku slobodne a so súhlasom manžela konali to, čo patrilo jedine im dvom. Vyšetrovateľ zistil, že ich rodiny neboli na takýto zárobok odkázané.

Boh stvoril človeka pre iný život, pre iné šťastie. Ježiš učením o „blahoslavenstvách“ poukazuje na pravé materiálne dobrá, ktoré je potrebné využiť k duchovným dobrám. Prirodzenými hodnotami si získať večné. Blahoslavení budú chudobní, hladujúci, plačúci, nenávidení, keď ostanú verní učeniu Ježiša. Ježiš sa sám postará, že sa stanú bohatými, nasýtenými, smejúcimi sa, obľúbenými.
Ježiš tým, čo chcú byť len na zemi bohatými, nasýtenými, smejúcimi, mocnými či slávnymi, hovorí „beda vám“.
Ježiš nechce aby sme si na zemi spôsobovali chudobu, hlad, plač, aby sme boli nenávidení. Boh dal rozum a slobodnú vôľu človeku, aby budoval Božie kráľovstvo na zemi. Znamená to, aby človek využíval všetky dobrá, dary a milosti pre obohatenie svoje i iných.

Máme rehoľné spoločenstvá, organizácie, hnutia a iné, ktoré vznikli vo svojej dobe na aktuálnu výzvu práve pomáhať tím, o ktorých Ježiš hovorí „blahoslavení“. Aj dnes mnohí sa zriekajú pohodlia, vlastnej pokrvnej rodiny a slúžia, pomáhajú, zdieľajú život s „blahoslavenými“.

MY
Boh si nepraje núdzu človeka, pretože mu dal moc, príkaz podmaniť si zem. Nechce utrpenie človeka. Ježiš svojim utrpením nás vykúpil. Boh nechce vojny, národnostné nepokoje, zúfalstvo. Ježiš učí človeka, aby sa staral na zemi o pokoj, spravodlivosť, slobodu. Dopúšťa však, že cez „blahoslavených“ oslovuje, aby ľudia nezabúdali na večný život. Boh, ktorý je život, nechce, aby ľudia zomierali od hladu. Boh, ktorý je láska, nechce, aby ľudia plakali a zúfali si pre nelásku a nevďak od druhých. Boh chce, aby sa slabých, chorých, hladných, chudobných ujímali tí, čo majú naviac, tí, čo si uvedomujú, že aj títo biedni sú ľudia. Boh evanjeliom stavia alternatívu cez proroka Jeremiáša: „Zlorečený je muž, ktorý dôveruje v človeka a telo urobil svojou oporou, ale od Pána sa mu srdce vzdialilo“ (Jer 17,5). A prorok píše ďalej: „Blažený je muž, ktorý dôveruje v Pána, Pán bude jeho nádejou“ (Jer 17,7). Sv. Pavol hovorí: „Ak len v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najúbohejší zo všetkých ľudí“ (1 Kor °5,19). Pravdivo, kontrastne predstavuje Ježiš cez evanjelium sv. Lukáša „blahoslavených“ a tých, ktorým adresuje „beda vám“.
Život je ako cesta. Môžeme na nej aj poblúdiť.

Chlapci popremiestňovali dopravné značky a mnohým cudzím spôsobili stratu času, peňazí a iné nepríjemnosti.

Toto Boh nechce. Preto znova pripomína, aby sme na ceste života venovali pozornosť učeniu o „blahoslavenstvách“ i výstrahe, „beda“. Cieľom života človeka má byť Božie kráľovstvo, kde Ježiš pripravil svojim bratom, sestrám šťastie, o ktorom sa srdcu človeka na zemi neprisnilo. Náš Boh, je Boh láska. Stará sa o nás, aby sme sa úspešne dostali do cieľa, Božieho kráľovstva.

ADE
Zlatom ešte nie je to, čo ako zlato vyzerá. Boh chce, aby sme boli pravými kresťanmi. Podvodník nebude vpustený do Božieho kráľovstva. Odhaľme najmä v sebe každý podvod, pretvárku. Boh si nenárokuje právo na to, na čo nemá právo. Boh však pravdivo odmieňa ale i trestá. Pravé šťastie a večné šťastie môže dať jedine Boh.

Amen.

webmail