Záver občianského roku - Silvester

12

Poznať pravdu (1Jn 2,18-21)

Lož nie je z pravdy. Neklamme sa!

Dáte mi za pravdu, že táto noc je iná, ako sú tie ostatné počas roka. Mnohí sa na túto noc tešíte. Dokonca aj vy, deti, i vy, skôr narodení. Vysvetlenie je jednoduché. Silvestrovská noc je jediná v roku. Končí sa starý rok 1999 a chceme privítať Nový rok 2000.
K tejto noci tradične patria zábavy, priania, podávanie rúk, bozky, šampanské, ohňostroj…
Je pravdou, že tejto noci v posledných dňoch roka predchádza aj niečo vážne, často vyvolávajúce otázniky, vážnosť v tvári a sú to účtovanie, hodnotenie, kontrola, revízie, ale i štatistiky.
K tejto noci patrí aj poďakovanie Bohu za všetky milosti, dary, požehnania…
Je pravdou, že my veriaci sa máme zamyslieť nad svojimi vzťahmi, postojmi, názormi o sebe i iných, zhodnotiť veci a udalosti uplynulého roka.

K týmto myšlienkam nás vyzýva sv. Ján apoštol slovami: „Nenapísal som vám, akoby ste nepoznali pravdu, ale že ju poznáte a preto, že nijaká lož nie je z pravdy.“ (1 Jn 2,21)

Vieme, že z 27 kníh Nového zákona Ján napísal okrem štvrtého evanjelia a Apokalypsy ešte tri listy. Tieto slová sú z Jánovej prvej knihy. Adresuje ich všetkým, čo uverili v Krista ako Boha. Poučným kazateľským štýlom chce všetkých priviesť k zamysleniu, uvažovaniu až výstrahou nad posolstvom spásy. Keď Ján písal tieto slová, bol už starý. Nie senilný. Od chvíle, keď sa stretol s Ježišom, zmenil sa jeho život. Uveril v božstvo Učiteľa, Ježiša Krista. Po jeho vstúpení do neba nielen pre seba, ale aj pre iných píše slová, premýšľa, uvažuje a presviedča sa, že je potrebné budovať cieľ, ktorý svojím učením stanovil Ježiš. Jeho bratia z Ježišovej školy, apoštoli, už všetci zomreli mučeníckou smrťou pre slová ich Učiteľa. Vidí ťažkosti, ktoré vyvolávajú bludári, ktorí nepochopili učenie Krista a učia nesprávne, šíria omyly, chyby, bludy. Petrov nástupca musí zápasiť s nepravým učením, ktoré prekrúca zmysel viery v Ježiša Krista, dokonca popierajú vtelenie Božieho Syna, jeho vykupiteľské dielo i smrť, a pritom sa chvália osobitnými vedomosťami o Bohu. Namýšľajú si, že sú silnejší ako hriech, a preto sa oddávajú neviazanému životu a zásadne odmietajú zachovávanie Božích príkazov. Proti tým, ktorí sa vlastne už sami hriechom vylučujú zo spoločenstva veriacich, píše list, kde Ján apoštol zdôrazňuje, že Ježiš Kristus je Boží Syn, ktorý prišiel na tento svet v ľudskom tele a priniesol pravé poznanie Boha, aj možnosť zvíťaziť nad hriechom, zachovávať Božie prikázania a žiť životom činorodej lásky.

Uvedomujeme si, že život kresťana je dôsledkom jeho spoločenstva s Bohom. Kritériá opravdivého kresťanského života sú náukové a morálne. Je na nás, aby sme zachovávali náukové kritériá, medzi ktoré patrí: zachovávať učenie, ktoré Ježiš učil, počúvať Učiteľský úrad Cirkvi, veriť a vyznávať, že Ježiš je Kristus, Boží Syn. Rovnako je potrebné rešpektovať kritériá morálne, to znamená vyhýbať sa hriechu, kráčať vo svetle Kristových slov, konať spravodlivo a zachovávať prikázania, najmä prikázanie lásky. Kresťan vtedy buduje spoločenstvo s Bohom, bratmi a sestrami a víťazí nad hriechom a svetom, chráni sa hriechu a žije v radosti zo spojenia s Bohom.

Jánove slová vyzdvihujú základné princípy kresťanského života, najmä vnútorný vzťah k Bohu a lásku k blížnemu. Uvedomujeme si, že plnením všetkých Božích príkazov, svojím opravdivým životom viery a lásky, najmä v každodennom živote, máme nádej na večný život v Božom kráľovstve. Nie sme pripútaní k ničomu, čo by nám bránilo a nakoniec zabránilo dosiahnuť Ježišom ponúknutý cieľ.

Čo sa prihodilo skupinke turistov, ktorá trávila dovolenku na brehu jazera? Popoludní sa rozhodli, že sa pôjdu zabaviť na druhý breh do reštaurácie. Člnom sa rýchlo a bez ťažkostí preplavili na druhý breh. Zábava sa vydarila. Keď sa rozhodli k návratu, už bola tma. V dobrej nálade nasadli do člna a pustili sa do veslovania. Pritom nechýbal smiech, vtipy, pesničky, niečo si aj vypili. Veslovali a veslovali, a pritom nevideli druhý breh. Veľmi sa tomu čudovali, ako je to možné. Pomaly začalo svitať. Na svitaní zistili, čo je príčinou, že nie sú po niekoľkých hodinách usilovného veslovania ešte na druhej strane jazera. Niekto ich čln uviazal na dlhý povraz o rampu na brehu.
Náš život je možné prirovnať k ľuďom z člna. Je čas pracovať i zabávať sa. Je potrebné i oddychovať. Záver občianskeho roka je čas, keď si uvedomujeme svoj vzťah k sebe i Bohu. Je správne poznať pravdu o sebe, ale i tom, ako žijem, o zmysle a cieli môjho života, postojoch, názoroch, vzťahoch, mienkach, spôsobe prejavovania svojho vnútra i vonkajších reakcií.
Život je ako čln. Od narodenia až po smrť, od jedného brehu k druhému máme určené hodnoty. Čo keď stojíme vlastnou vinou či zásluhou iných na mieste? Zdravie duše a tela nemožno podceniť. Nedá sa rozhodovať o tom, čo patrí len Bohu, ako napr. príchod na svet či odchod z neho. Rovnako treba si uvedomiť, že následky dedičného hriechu nemožno podceňovať. Je pravdou, že Boh z lásky na nás dopúšťa skúšky, ale Boh nás neprestáva milovať.
Aj táto hodina je prejavom Božej lásky. Teraz je čas vedieť poďakovať, poprosiť o odpustenie a prosiť o nové milosti do nového roka.
Ježišove slová „Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas,“ (Jn 18,37) neplatili len pred Pilátom. Dnes si uvedomujeme aktuálnosť slov sv. Jána: „Nijaká lož nie je z pravdy.“ (1 Jn 2,21)
Vstupujeme do nového roka a začať ho v ošiali alkoholu a hluku, či nahováraní si, že je všetko v poriadku, je prinajmenej nezodpovedné, hlúpe a naivné. Je správne, že sa nielen hlásime k Bohu, ale sme aj jeho priatelia, bratia a sestry.

Ktosi nazval túto noc aj skúškou z pravdy. Pravda je len jedna a nemeniteľná. Pripomeňme si to na koniec tohoto starého roka 1999 modlitbou.

Modlime sa:
Bože, Pán časov, na príhovor svätého pápeža Silvestra nám pomáhaj, aby sme sa v pozemskom živote riadili tvojou vôľou a dosiahli nehynúcu blaženosť vo večnosti.

Amen.


webmail