Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

1234

Mária nás chce priviesť k Ježišovi (Lk 2,16-21)

Rozhodnime sa v prvý deň roka: dať sa Bohorodičkou viesť k Ježišovi.

Silvestrovská noc bola pre mnohých z nás krátka. Nesnívame. Čo sme si prišli vyprosiť v prvý deň nového roka? Vieme, že Cirkev nám dnes pripomína, že všetci máme jednu Matku. O čo ju chceme poprosiť?
Každý, kto chce v živote vykonať niečo veľké, potrebuje živý vzor, ideál, ktorý by sa snažil zo všetkých síl napodobňovať a nasledovať. To platí predovšetkým v mravnej dokonalosti.
A práve preto v prvý deň roka, na Slávnosť Panny Márie Bohorodičky pripomeňme si, ako sa Panna Mária správala, čo prežívala, keď stála pri jasliach svojho Syna a počúvala pastierov, ktorí prišli sa pokloniť svojmu Bohu, o ktorom ich informovali anjeli.
Evanjelista sv. Lukáš píše: „Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich“ (Lk 2,19).

Panna Mária akoby chcela pošepkať alebo aj zvolať do našich sŕdc, aby sme nepremárnili čas už prvého dňa roka a začali konať, žiť tak ako Ježiš od nás očakáva. Meno Ježiša a Márie sú výzvou a nádejou do nového roka.
Sv. Pavol po osobnej skúsenosti so stretnutia s Ježišom pri Damasku radí, že na meno Ježiš sa má zohnúť „každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí“ (Flp 2, 10). Toto meno má rovnakú silu v každej dobe. Premieňa ľudské srdcia k najvyšším činom ducha a lásky. Dáva silu prenasledovaným, trpiacim a väzneným. S menom Ježiš sa žije i umiera. Sv. Anzelm, arcibiskup Canterbury v Anglicku, biskup a učiteľ Cirkvi, sa počas celého života snažil o kresťanskú dokonalosť a veľa meditoval. Je jedným z najväčších vychovávateľov ľudstva. Každodenne sa takto modlil:
„Ježišu, buď mi silou v každom utrpení, v každom správaní, v každom pokušení, v každej slabosti, v každom nebezpečenstve. Daj mi až do tej hodiny, keď stanem pred tvojou tvárou, žiť vo viere, nádeji a láske, a priveď ma do večnej radosti.“ S takýmto odhodlaním je vstup do nového roka istejší.

Akými nás chce mať Boh v novom roku?
LÁSKAVÝCH – „Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi“ (Ef 4,32)!
AKTÍVNYCH – „A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba“ (Jak 1,22).
MILOSRDNÝCH – „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec“ (Lk 6,36)!
VYDÁVAJÚCICH SVEDECTVO – „Uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás“ (1 Pt 3,15).
SILNÝCH – „Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci“ (Ef 6,10).
PRINÁŠAJÚCICH OVOCIE – „Aby ste žili, ako sa patrí vzhľadom na Pána, a páčili sa mu vo všetkom, tým, že budete prinášať ovocie všetkých dobrých skutkov a rásť v poznaní Boha“ (Kol 1,10).
OBNOVENÝCH – „A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé“ (Rim 12,2).
PRÍKLADNÝCH – „Ale buď vzorom veriacim v slove, v správaní, v láske, vo viere, v čistote“ (1 Tim 4,12).
SVÄTÝCH – „Buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní“ (1 Pt 1,15).
HORLIVÝCH – „Buďte pevní, neochvejní, stále horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je daromná v Pánovi“ (1 Kor 15,58).
BDELÝCH – „Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete“ (Mt 24,44) .
Tieto návrhy nikomu nemôžu uškodiť. Naopak. Nový rok s Ježišom a Máriou je nová nádej pre každého človeka. Môžeme začať písať nový list života, ktorý prinesie úspech.

Ježiš Kristus, ktorý prišiel spasiť všetkých ľudí, je naším príkladom vo všetkom. Len on mohol povedať: „Učte sa odo mňa...“ (Mt 11, 29).
Popri Ježišovi skvie sa Panna Mária ako Kráľovná všetkých čností. Učí nás, ako máme prakticky plniť zákon bratskej lásky, ktorý nám dal Ježiš Kristus. „Táto Panna bola vo svojom živote vzorom tej materinskej lásky, ktorou sa majú preniknúť všetci, čo spolupracujú pri preporodzovaní ľudí...“ (Lumen gentium, 65).
Zo všetkých tých čností si treba všimnúť jej materinskú lásku. Veď len spomeňme, s akou úzkosťou a láskou hľadala celé tri dni strateného 12-ročného Ježiša. Aká to bola radosť, keď ho našla (porov. Lk 2,41-52). A aká je jej láska k nám, keďže je našou duchovnou Matkou.

Trónu zbaveného Napoleona opustili bratia i sestry, králi, opustili ho najvernejší generáli, žena i národy – len matka ho neopustila. Matkino srdce sa vznášalo k nemu i nad oceánom. „Stále som tam pri tebe, ak ma hľadáš,“ písala synovi.

„Keby na poslednom súde súdili matky, domnievam sa,“ hovorí L. Perlaky, „peklo by ostalo prázdne...“

Sv. Anton o jednom hriešnikovi hovorí: „Kedysi mal sen. Zdalo sa mu, že stojí pred súdnou Božou stolicou a zlý duch vypisoval všetky jeho hriechy. Aby dodal svojim slovám vážnosť, položil jeho napísané hriechy na váhu Božej spravodlivosti. Miska hlboko klesla a prevážila dobré skutky. Zdalo sa, že je stratený. V tú chvíľu pristúpila Božia Matka a položila svoju ochrannú ruku na druhú misku a stlačila dole. Vtom sa hriešnik prebudil. Pochopil napomenutie, ktoré mu dal tento sen. Začal úprimné pokánie.“

V prvý deň nového roka si môžeme byť istí, že príhovor Božej Matky má dosť sily, aby zadržala trestajúcu ruku spravodlivého Sudcu a vyprosila nám odpustenie. „Panna Mária sa zjednotila s Kristom v bolesti i vo vôli. Tak si zaslúžila stať sa rozdávateľkou dobrodení, ktoré nám získal Ježiš svojou krvou (Sv. Pius X.).
Preto práve dnes začnime alebo pokračujme v úcte nebeskej Matky. Veríme, že uctiť si našu Matku je jedným z charakteristických znakov kresťana a podstatným znakom našej zbožnosti. Preto neprestajne sa k nej obracajú v modlitbách tí, ktorí potrebujú jej pomoc, útechu a upevnenie v nádeji.
„Matka nekonečnej lásky, raduj sa a spas v teba dúfajúcich.“

„Celá krásna si, Mária, v tebe škvrny nijakej niet...“ Slová tejto známej mariánskej piesne, ktoré sú prevzaté zo starozákonnej knihy Veľpieseň, sa veľmi často ozývajú v našich chrámoch na oslavu našej nebeskej Matky.
A naozaj, z jej krásy dosiaľ nič neubudlo. Naopak, pokračujeme v jej oslave, spievame o nej piesne vďačnosti Bohu za to, že vložil do Panny Márie taký pekný ideál cností. „Je to nové nebo a Boží trón, vzor čistoty, čo zvestuje radosť celému svetu, ochrankyňa nášho života...“ (Z veľkej večierne sviatku Narodenia presvätej Bohorodičky).

V jednej rodine prezerajú deti rodinný album. Posudzujú a hľadajú chybu na každom. Strýko nemá vlasy, babička má staromódny čepiec, otec je prísny... Potom chvíľu pozerajú nový obraz – obraz matky. Naraz všetci zvolajú: Naša mamička je zlatá! Pri pohľade na matku umĺkol detský rozum. Tu nehľadali chybu. Prebudilo sa detské srdce lásky a prehovorilo.

Tento obraz zo všedného života nám veľa hovorí a môžeme ho aplikovať aj na našu nebeskú Matku. Hovorí o jej kráse, čistote a dobrote, na ktorej naozaj niet nijakej škvrny.
Sv. Bernardeta, vizionárka z Lúrd, mala šťastie vidieť Preblahoslavenú Pannu častejšie. V súvislosti s tým raz povedala: „Keď ju človek raz videl, nemôže už nič milovať na tejto zemi. Rád by umrel, aby ju mohol znovu vidieť.“
Sväté písmo o Panne Márií hovorí veľmi málo. Evanjeliá sú príležitostné správy. Hovoria mnoho, ale vôbec nám podrobne neopisujú Kristov život, ani jeho Matky. Napriek tomu vieme dosť a naša obrazotvornosť nám pritom pomáha, aby sme dokázali predstaviť si to podstatné o živote Panny Márie, aby sme ju mohli pozorovať v celej jej svätosti, duševnej kráse a veľkosti. „Prečo sa aj uctieva ako najvynikajúcejší, celkom jedinečný úd Cirkvi, ako jej predobraz a najosvedčenejší vzor vo viere a láske, a Cirkev poučená Svätým Duchom jej preukazuje detinskú oddanosť a lásku ako milovanej matke“ (LG 53).
Panna Mária sa takto pre nás stala ideálom čistoty. Vystúpila do mravnej výšky, priblížila sa k Božiemu prestolu ako Matka nášho Boha. Je naozaj tou „ľaliou“, tým „nevädnúcim kvetom ľúbeznej vône“, ktorým ožiaruje kresťanský svet.
Americký básnik a prozaik H. W. Longfellow ďakoval Bohu za Pannu Máriu takto: „Keby nám naše náboženstvo nebolo dalo nič iného ako teba, vzor materstva a ženskosti, vznešené srdce, teba dobrú a mocnú, nekonečne trpezlivú a pokojnú, vernú, láskavú a čistú, stačilo by to a bol by to pre nás dôkaz, že naša viera je pravá a správna...“
Milovať Pannu Máriu znamená milovať a nasledovať jej čnosti. V jej živote je stále niečo, v čom ju môžeme nasledovať a učiť sa. Predovšetkým, aby nás naučila opovrhovať hriechom a byť cnostní podľa jej vznešeného príkladu.
„Celá krásna si bez škvrny – dedičného hriechu, viny – pros u Syna za nás v smútku, - keď v nás znie hlas zlého skutku.“ Pretože je tisíc ráz potvrdená skutočnosť, že ľudia, malí i veľkí, nevzdelaní i vedci, ľudia studenej rozvahy i ľudia horúcich citov, našli a nachádzajú ešte stále cestu k Bohu skrze Pannu Máriu.

Je na každom z nás, či vykročíme do nového roka včas, správne a s istotou. Záleží len na nás. Ježiš a Mária nás majú radi a čakajú na naše: Áno!

Amen.


webmail