Zoslanie Ducha Svätého - Turice

1234

Spolupráca s Duchom Svätým (Jn 15,26-27;16,12-15)

Nechajme sa viesť Duchom Svätým.

Jedna epizódka z nedávnej minulosti. Učiteľ, rozprávajúc deťom o vesmírnych letoch, citoval výrok, ktorý sa právom alebo neprávom pripisuje jednému z prvých sovietskych kozmonautov, ktorý hovoril, že prenikol vraj až k hviezdam, ale Boha nikde neobjavil.
Učiteľ tento výrok niekoľkokrát posmešne zopakoval. Tu sa prihlásil chlapec a spýtal sa: "Súdruh učiteľ a mal ten kozmonaut čisté srdce? Lebo Boha vidí iba ten, kto má čisté srdce."
Neviem, čo odpovedal učiteľ žiakovi, z ktorého prehovoril Duch Svätý. Ale jedno je isté, že chlapec vyslovil základnú podmienku poznania Boha: láska k pravde, túžba po pravde vytvárajú čisté srdce, sú stálou modlitbou, sú nemým volaním k Bohu o svetlo jeho zjavenia, jeho komunikácie.

Ježiš povedal apoštolom: „Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy... „ (Jn 16,12-13).

Možno sa stalo aj vám, že ste počuli: „Nudí ma evanjelium počas svätej omše. Už som to všetko počul aj niekoľkokrát. Je možné ešte niečo nové nájsť, čítať, počuť? Iní tiež majú už pri počúvaní prvých slov evanjelia ťažkosti so sústredenosťou. Ďalší čítajú Sväté písmo a hovoria, že mu málo rozumejú. Preto mnohí dospelí kresťania katolíci v živote ani raz neprečítali celé Sväté písmo. Je ešte dobre, keď niekto poznamená: Čo mám robiť, aby som si našiel cestu ku Svätému písmu?
Sviatok Turíc je dôležitým sviatkom Cirkvi. Je to sviatok narodením Cirkvi. Vianoce sú sviatkami radosti a pokoja z narodenia Pána. Turíce sa slávia na päťdesiaty deň po zmŕtvychvstaní Pána a desiaty deň po nanebovstúpení Pána. Židia si v tento deň pripomínali, že im Jahve daroval na hore Sinaj Tóru. Pre nás Turíce sú sviatkom zavŕšenia celého tajomstva Boha a kresťanského života. Na mieste, kde sa Mojžiš stretol s Jahvem, videl národ horieť ker a ker nezháral. Na Turíce sa tiež Boh zjavil v podobe ohňa. Bolo to v Jeruzaleme, časti mesta, ktoré sa volá Sion. V miestnosti bola zhromaždená prvá Cirkev. Na tomto Sione, podobne ako na hore Sion, sa prejavil Boh hukotom, ako keď prichádza búrka a na prítomných vo večeradle zostúpil v podobe ohnivých jazykov Duch Svätý, tretia božská osoba, pravý Boh s Otcom a Synom. Vtedy dochádza k zmene zmýšľania, postojov učeníkov. Už nie sú ustráchaní. Neboja sa. Peter vystúpi, prehovorí pod vplyvom Ducha Svätého tak, že mu rozumejú všetci prítomní v Jeruzaleme, ako sú Párti, Médi, Elámčania, obyvatelia Mezopotámie, Judey a Kappadócie, Pontu a Ázie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a líbyjských krajov okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, Židia aj prozeliti, Kréťania i Arabi, tí všetci počujú hovoriť Petra o veľkých Božích skutkoch (porov. Sk 2,9-11). V Jeruzaleme sa takýmto spôsobom zrodila Cirkev. Na jej začiatku sú Židia z celého známeho sveta, ktorí v Ježišovi spoznali prorokmi predpovedaného Mesiáša, ktorého ich starší vydali na smrť a ktorý bol za spravovania Piláta ukrižovaný. Peter s apoštolmi sú svedkami všetkého, čo Ježiš učil, robil, jeho zázrakov, ale sú aj svedkami Ježišovej smrti, zmŕtvychvstania a nanebovstúpenia.
Cirkev sa rodí ako dielo Boha. Peter tým, čo uverili v Ježiša, káže, aby sa dali pokrstiť. Duch Svätý vtedy koná. Kto prijal krst, tak dostáva aj dary Svätého Ducha. Všetci sa môžu presvedčiť o daroch Svätého Ducha.

Čo máme podniknúť my, aby sme prijali Svätého Ducha? Na čo nemáme zabudnúť...? Začnime čistotou sŕdc. Náš stav duše musí byť bez hriechu. Otvoriť si srdce v modlitbe pre Boha. V pokore, jednoduchosti, otvorení v láske k Bohu, nechať pôsobiť Boha v našom živote. Neklásť Bohu podmienky. Nerobiť nič, čo nechce Boh. Byť len otvorení, byť priateľmi Boha. Bratom a sestrou Pána Ježiša. Duch Svätý bude konať, aj keď nie tak, ako by sme očakávali či chceli, ako niekto rozpráva o svojom zážitku s Duchom Svätým. Verme, že Duch Svätý koná ako on chce. Dary Svätého Ducha sú rôzne. Boh Duch Svätý najlepšie vie, čo je nám potrebné k spáse. Čakajme niečo veľmi jednoduché, prosté, čo môže prekvapiť najviac. Boh sa nám dáva takto poznať. Čo od nás očakáva? V čom máme zmeniť život? Ako postupovať vo svojom živote? Osvojme si zásadu, že bez Ducha Svätého ani nevieme za čo a ako sa máme modliť. Potrebné je uvedomiť si rozlíšenie darov Ducha Svätého: múdrosti, rozumu, rady, sily umenia, nábožnosti a bázne Božej. Je to sedem pôsobení Ducha, ktorých sa nám dostáva pre osobný rast a aj na zviditeľnenie určitých poslaní, ktoré chce skrze človeka vykonať Boh. Majú poslúžiť k službe blížnym, k oslave Boha a k spáse obdarovaného.

Život kresťana niektorí cirkevní otcovia prirovnávajú k plavbe na mori. Keď chceme napredovať, musíme vynaložiť mnoho úsilia. Boh nás neponecháva veslovať, namáhať sa samých. Boh nás obdarúva darmi, ktoré symbolizujú plachty, kormidlo, motor, mapu, kompas...

Keď ich správne využívame, cestovanie sa stáva ľahším, príjemnejším, rýchlejším, istejším a pohodlnejším. Z našej strany je potrebné urobiť len to, čo máme urobiť. Vybrať si správny smer, využiť dostupné prostriedky. Prečo viac sa venujeme Bohu Otcovi, ktorý stvoril svet a Bohu Synovi, ktorý svet vykúpil a spasil, a menej Bohu Duchu Svätému, je práve v tom, že si menej uvedomujeme moc a dary, ktoré nám tretia božská osoba chce darovať. Naše aktivity sú iba odpoveďami na pôsobenie Svätého Ducha. Nesieme sa sústreďovať len na ľudské aktivity, ale otvoriť sa milostiam, ktoré nám chce darovať Duch Svätý. Nemáme čakať so založenými rukami a nič nerobiť. Naopak. Na konkrétne udalosti odpovedať našou konkrétnou aktivitou.

Svätý Duch je zdrojom nového života. „Z jeho vnútra potečú prúdy živej vody. To povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili“ (Jn 7,38-39).

Spevák Cliff Richard sa vyznal: „Verím v Ježiša, a preto spievam o Ježišovi... Ježiš je mi cestou k Bohu. Svätým Duchom vstúpil do môjho života. V Ježišovi vidím i blížnych, preto potrebným pomáham...“ Svätý Duch je v Písme často zastúpený obrazom vody, ktorá umožňuje život všetkých pozemských tvorov (Gn 1,2n).

Izraeliti na ôsmy deň slávnosti stánkov sa modlili o tento životodárny dážď, ktorý na Východe je veľmi vzácny. Ježiš použil starozákonné symboly vody a prosebné procesie o životodárny dážď k ohláseniu "živej vody", spásnej milosti, ktorou je on sám. Podľa toho sebazjavenia je Ježiš stredom a prameňom spásy. Kristus je zdrojom lásky a Svätého Ducha. V Pánových slovách: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije“ (Jn 7,37), sú v podstate zhrnuté túžby spásy vyjadrené Pannou Máriou v slovách o nasýtení hladných dobrými vecami (porov. Lk 1,53).

Duch Svätý je láska, ktorá vychádza od Boha Otca k Synovi, a naopak. Pravá láska je možná len v čistom srdci. Je potrebné dbať o čistotu srdca. Boha nemusíme vtedy hľadať v makrokozme. Aj tam ho môžeme vidieť v zákonoch vesmíru, ale môžeme ho vidieť v očiach dieťaťa, hrejivom podaní ruky priateľa, bozku manžela, milovaného človeka... Je potrebné poznať a spolupracovať s darmi Svätého Ducha. K tomu nám pomáha pravidelná modlitba k Duchu Svätému.

Amen.


webmail