Trinásta nedeľa v období "cez rok"

123

Viera uzdravuje a lieči (Mk 5,21-43)

Lekári často hovoria o tom, aká je dôležitá dôvera pacientov voči lekárovi. V takomto prípade sa rany neraz skôr zahoja. No neraz sme svedkami toho, že človek predurčený svojou diagnózou na smrť, je zrazu zdravý. O takýchto prípadoch sa môžeme dočítať v knihe Lurdy, maják atómového veku. O Ježišovi hovoríme ako o zázračnom Lekárovi.

Ježiš v evanjeliu pripomína: „Neboj sa, len ver“ (Mk 5,36)!

Sme stvorení k životu, nie k smrti. Hovoria a dosvedčujú to i dva prípady z evanjelia. Pán Ježiš dôsledne vedie ľudí k sebe. Vieme, že jedným slovom utíšil búrku na mori, dnes uzdravuje chorú ženu a kriesi mŕtve dievča predstaveného synagógy Jairusa. Vidíme, že Ježiš nielen slovom, ale i skutkom dokazuje svoju moc, že je Pánom života i smrti. Chorá žena i predstavený synagógy konali v duchu viery. Iba viera prijatá a potvrdená Pánom Ježišom robí zázraky. A práve viera týchto ľudí je pre nás poučením. Predovšetkým bezmocnosť človeka, ktorý urobil všetko pre svoje uzdravenie, a nedosiahol žiadaný výsledok. Zostal mu ešte Boh. Zostala dôvera človeka v moc Ježiša Krista. Ježiš je mocnejší ako smrť. Aj táto chorá žena sa opiera o bezhraničnú dôveru človeka voči Bohu. Potvrdil to aj sám Pán Ježiš, keď žene povedal: "Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji a buď uzdravená zo svojej choroby" (Mk 5,34).

Keď si rozoberáme uzdravenie chorej ženy, uvedomujeme si, že toto dobrodenie nebolo len pre ňu, ale dotýka sa každého z nás. Je pre nás povzbudením, poučením, istotou, že u Ježiša si môžeme vyprosiť všetko, ak budeme prosiť s vierou, dôverou a veľkou odovzdanosťou do vôle Božej. Uchovajme si a šírme toto svedectvo viery.
Aj druhý zázrak sa dotýka tej istej čnosti, hoci ju ukazuje z druhej strany. Najbližší predstaveného synagógy podkopávajú jeho vieru. Hovoria o tom, že dcéru videli mŕtvu, prečo teda unúva Učiteľa. A Ježiš s celou autoritou hovorí: "Neboj sa, len ver" (Mk 5,36)! Ježiš v tej chvíli Jairusovi akoby hovoril: Ona umrela pre nich, ale nie pre teba. Dokážem, že neumrela, ale spí. Uver mi! Z toho vidíme, že pre Ježiša je viera dôležitejšia ako zomrelý človek. Ak nebudeme mať vieru, nebude ani vzkriesenia. Ak zvíťazí viera, zvíťazí i život nad smrťou. Viera zvíťazila i u Jairusa. Marek hovorí: Ježiš chytil dievča za ruku a povedal: „Talitha kum!“, čo v preklade znamená: „Dievča, hovorím ti, vstaň“ (Mk 5,41)! To vonkajšie gesto, že Ježiš chytil dievča za ruku, nie je dôležité. Dôležité sú slová: „Dievča, hovorím ti, vstaň“ (Mk 5,41)! V týchto slovách je moc a sila Pána Ježiša. Ježiš nerobí zázraky pre vonkajšiu popularitu, ale preto, aby sme uverili, že priniesol na svet víťazstvo nad smrťou. On je Život. On – a nikto iný.

Aké je to krásne vedieť, že máme takého veľkého Učiteľa. Kto žije v ňom, má život bez konca.
Svätý Blonzius píše, že svätej Gertrúde sa zjavil Pán Ježiš. V pravej ruke mal zdravie a v ľavej chorobu. Povedal jej: „Vyber si, čo chceš." Gertrúda mu odvetila: „Pane, nehľaď na moju vôľu, len nech sa stane so mnou to, čo bude na tvoju väčšiu česť.“
Uvedomme si, že Pán Ježiš môže mať s nami rôzne zámery, plány. Všetko však vkladajme do jeho rúk, do jeho svätej vôle.

V čase choroby je neskoro prosiť o trpezlivosť a odovzdanosť do vôle Božej. Prosme o to už dnes, keď sme zdraví. Učme sa súcitu s chorými. Ani v najťažšej chorobe nereptajme proti vôli Božej, naopak, uvedomme si, že je to pre nás požehnanie.

Amen.


webmail