Štvrtá nedeľa v období "cez rok"

12

Dá sa hovoriť dnes o poslušnosti? (Mk 1,21-28)

Keď veríme v pomoc anjelov strážnych, nemožno neveriť v činnosť diabla.

Všimli ste si, že na prelome tisícročia sa viac stretávame s falošnými nádejami? Mágia, hypnóza, veštenie, okultizmus, najmä v masmédiách stávajú sa viac a viac častými. Televízia sa stala ideálnym prostriedkom na šírenie ideológie New Age, čiže nebezpečné sú filmy s tematikou parapsychológie a telepatie typu Akty X, Faktor psí, Milénium a iné. Stačí sa poobzerať po výkladoch a zistíme rozkvet stánkov a obchodíkov, kde vedľa kresťanskej literatúry možno nájsť knihy a časopisy s obsahom veštenia, rôznej alternatívnej medicíny, prevteľovania, údajných techník zdokonaľovania sa a liečenia, ako sú Silvova metóda a podobne. Rafinovaným spôsobom mladí vnímajú okultnú rockovú hudbu, videoklipy a filmy s tematikou New Age.
Nezasvätený si neuvedomuje, že sa stáva objektom psychickej manipulácie.
Najmä mladí vedia, že okrem neviazaného sexu dá sa veľmi rýchlo stať otrokom drog. Často od alkoholu sa prechádza k fetovaniu, fajčeniu marihuany. A od takzvanej mäkkej drogy sa prechádza k heroínu, LSD, ópiu, hašišu. Stačí len raz skúsiť zo zvedavosti, dať sa ovplyvniť pod vplyvom dobrej nálady v partii, pod vplyvom alkoholu a – následky na celý život.
Najčastejšie sme mali skúsenosti s alkoholom. Koľko rodín pre otca alkoholika trpí núdzu? Koľko detí sa rodí mrzáčikmi v treťom, štvrtom pokolení po takýchto predkoch! A dnes k alkoholu prichádzajú ďalší, oveľa nebezpečnejší týrani šťastia jednotlivcov a rodín.
Jeden drogista dokáže za niekoľko mesiacov zničiť finančne a psychicky seba i rodinu. A čo tí, čo podľahli hre na automatoch?
Koľko financií, úsilia vynakladá spoločnosť, aby niekoho zachránila, vrátila do kultúrneho a normálneho života, vrátila úsmev na pery, iskru života do očí, aby sa prestali chvieť ruky, kriviť ústa, podlamovať kolená, aby sa ako-tak vrátilo zdravie. Keď následky už skrátili život o niekoľko rokov či desaťročí a to nielen tým, čo aktívne upadli, ale aj ich drahým.
Po tomto úvode chce sa ešte niekto smiať z toho, že dnes neexistuje posadnutosť? Áno, posadnutosť diabla! Dnes je viac a viac tých, čo majú osobnú skúsenosť s diablom. Viac sa stretávame s volaním a prosbou týchto ľudí, ktorí volajú, prosia, plačú… aby sami zažili to, čo Ježiš v Kafarnaumskej synagóge:

„Mlč a vyjdi z neho!“ (Mk 1,25)

Tak ako za čias Ježiša, tak aj za našich čias platí pravda o existencii diabla. Netreba sa diviť, že diabol, učiteľ zla, nenávisti a hriechu žije i dnes. Neumrel a nevzdialil sa zo zeme na mesiac. Klamárom a učiteľom klamstva ostal (porov. Zjv 12,9). Stále je nepriateľom Boha, pravdy, vrahom nášho pokoja, šťastia. Keď veríme v existenciu a moc dobrých anjelov, či môžeme zabudnúť na tých, ktorí nenávidia Boha - pravú Lásku?
Sú medzi nami aj takí, ktorí neveria v existenciu diabla až vtedy, keď spoznajú jeho moc, ak si ju vôbec uvedomia. Cirkev i dnes na začiatku nového tisícročia učí tak, ako učil i Ježiš. V modlitbe Otčenáš máme prosbu „ale zbav nás Zlého“. Je to posledná prosba k nebeskému Otcovi. Ježiš nám pripomína, že neprosí Otca, aby nás vzal zo sveta, ale aby nás chránil pred Zlým (porov. Jn 17,15). Týka sa to každého z nás. Nikto nie je uchránený. Diabol nie je niečo abstraktné, ale označuje osobu Satana, Zlého, anjela, ktorý sa stavia proti Bohu. Diabol z gréckeho dia-bolos etymologicky značí toho, ktorý „sa vrhá krížom“ cez Boží plán a jeho „dielo spásy“, ktoré sa uskutočnilo v Kristovi.
Diabol vie, kto je Ježiš. Sám vykríkol: „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“ (Mk 1,24) Sám diabol vysvetľuje, čo napíše sv. Ján: „Vieme, že nik, kto sa narodil z Boha, nehreší, ale chráni ho ten, ktorý sa narodil z Boha, a Zlý sa ho nedotkne. Vieme, že sme z Boha a celý svet je v moci Zlého.“ (1 Jn 5,18-19)
My vieme, poznamenáva sv. Ambróz (porov. De sacramentis, 5,30: Pl 16,454), že jedine Ježiš, ktorý sňal naše hriechy a odpustil nám previnenia, má moc nás zachrániť pred úkladmi diabla, aby nás neprekvapil nepriateľ. „Ak je Boh za nás, kto je proti nám?“ (Rim 8,31)
Ježiš dokázal, že je Boh, a to svojou mocou, učením a zázrakmi, ale i diabol nechtiac dokazuje jeho božstvo. My vieme, že Ježišovo učenie má moc. Dnešné evanjelium nám chce pripomenúť, aby sme nielen vedeli o tejto moci Ježiša, ale aj prosili o túto ochranu od Zlého, aby sme boli oslobodení od všetkého terajšieho, minulého i budúceho zla, ktorého je diabol pôvodcom. Cirkev sa právom stále modlí o silu pre svojich. A tiež za celý svet.

Uvedomujeme si, že na každého z nás má diabol spôsob pokušenia, útoky, má svoju taktiku a my obstojíme len s Božou pomocou. Čím viac sa cítime byť ohrození, tým skôr a aktívnejší boj máme vyvinúť proti Zlému. Viac sa primknúť ku Kristovi. Pýcha a každý iný hriech robia človeka otrokom.
Je mnoho ľudí, ktorí po vlastnej skúsenosti vedia, že bez Boha, Božej pomoci v boji s diablom nezvíťazia. Ich príklad nech je povzbudením pre každého, kto doteraz zvíťazil nad zlom. Zvody sveta, nástrahy techniky, umenia, nezvládnutá sloboda, moc, peniaze, mladosť a iné dajú sa správne zúžitkovať. Kto však nezvládol pokušenie, nech prosí Boha o pomoc. Kto vidí brata trpieť v jeho hriechoch, nesmie sa len nečinne prizerať. Návrat k Bohu, návrat späť k pokoju, znova sa stať slobodným človekom si vyžaduje od ujarmeného, posadnutého hriechom mnoho síl a milostí.
Vyhnať diabla, pomôcť niekomu zanechať hriech, vrátiť sa k Bohu je pravý kresťanský prejav lásky. Božia blízkosť je neznesiteľná pre posadnutého. Vieme, že zlí ľudia neznesú vedľa seba dobrého veriaceho človeka. Nedivme sa, že veriacich kresťanov mnohí nemôžu vo svojej blízkosti zniesť. To veriacich nesmie znechutiť, ak prejavy viery niekomu prekážajú. Naopak, kresťan sa nesmie vo všetkom prispôsobiť svetu. Kresťan sa upevňuje v duševnej rovnováhe, dbá o rast čností vo svojom živote. Víťazstvo nad zlom si často vyžaduje kvapky krvi. Nielen krvavé, ale i nekrvavé mučeníctvo.

Koľko svätých máme i dnes vo svojom okolí! Žena roky trpí pre alkohol svojho muža. Kto spočíta obete, modlitby, sebaovládania… A prečo? Pretože prisahala. Nevera jedného z partnerov druhého raní. Rodičia pre hriech svojho dieťaťa príkladne trpia. Ľudia zvyknú posúdiť, odsúdiť, ohovoriť, a často nevidia, nechcú vidieť, nechcú počuť, nepomôžu. Mnohým trpiacim zostal len Boh. Boh je ich jedinou útechou. Jedine Boh vie, čo všetko musia vytrpieť. Boh vie o ich modlitbách. Nerúhajú sa. Nereptajú. Už často nemajú sĺz. Veria, že to čo robia, nie je zbytočné. Kto spočíta konverzie, návraty, vyhnanie Zlého zo sŕdc tých, za ktorých obetovali svoje životy! Najčastejšie až vo večnosti spoznajú, čo dnes veria, že Boh vypočul a prijal ich modlitby, obete. Pre mnohých časom obrátenia sa stáva ich hodina smrti.

Ešte neveríte vo vyháňanie Zlého? Aj dnes v tichu, na kolenách, pri znášaní krížov iných dochádza k vyháňaniu diabla. Nie verejne, s hlukom za asistencie kamier a novinárov, ale po modlitbách a pôstoch mnohých sa stáva, že nachádzajú silu a odvahu vrátiť sa späť k životu Božieho dieťaťa.

Svoje tajomstvo držia spovednice. Ale mnohí, čo z nich odišli, nemlčia. Jeden z nich hovorí:
„Volám sa Marek. Mám 21 rokov. Od 13 rokov som sympatizoval s hnutím Punkt. Nikdy nespočítam bezsenné noci a slzy rodičov. Doma mi nič nechýbalo. Súrodenci boli však iní ako ja. I školu som vynechával. Prespával som so sebe rovnými a rovnako zmýšľajúcimi v pivniciach, kanáloch… Prečo? Kamaráti ma zviedli. Verte mi, že za osem rokov som vyskúšal, čo sa dalo. Od fetovania až po tvrdú drogu, nehovoriac o tom, že som klesol pod úroveň človeka. Ako zvieratko som skuvíňal, ležal vo svojich výkaloch a zvratkoch. A dnes? Pred pol rokom som zažil niečo, čo som nepredpokladal. Zažil som Boha. Len tak som vošiel po viacerých rokoch do kostola. Ako chlapec som bol miništrantom. V jednej chvíli som spoznal, že Boh mi odpúšťa, že mi dôveruje a vyzval ma, aby som sa vrátil k životu, ktorý som ako dieťa opustil. Plakal som. Ja, ktorý som zabudol plakať. Je pravdou, že po tejto udalosti som musel sám so sebou a svojimi priateľmi veľa bojovať. Tí nepochopili moju zmenu. Podržali ma iní priatelia. Aj dnes si musím dávať stále pozor. Verím, že s pomocou Pána Boha a ľudí z môjho okolia sa nevrátim pod moc Zlého. Vo svojom živote som stretol diabla. Viackrát som mu videl do tváre. Dnes však viem, že Ježiš ma miluje a jeho láska je mocnejšia ako diabol so svojou nenávisťou.“

Vydajte svedectvo, ak máte silu Ducha Svätého. Buďme svetlom, pomocnou rukou, svedkom lásky ľuďom, ktorí hľadajú cestu od diabla a od hriechu k Bohu.

Cirkev má mnoho osvedčených prostriedkov na pomoc a ochranu proti útokom Zlého. Jednou z nich je modlitba ku sv. Michalovi archanjelovi, ktorý bol poverený vyhnať diabla, ktorý povedal, že nebude slúžiť Bohu.
Pomodlime sa spolu za seba, aby sme vytrvali v konaní dobra a chránili sa Zlého. Modlime sa k Bohu za návrat pre tých, čo sa ocitli v moci Diabla.

Modlime sa:
Svätý Michal archanjel, ochraňuj nás v boji proti zlu a úkladom diabla. Ty, knieža nebeského vojska, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí spôsobujú skazu duší vo svete.

Amen.

webmail