Siedma nedeľa v období "cez rok"

12

Viera lieči (Mk 2,1-12)

Vzťah medzi chorobou tela a stavom duše.

Aj vy máte skúsenosť, že viera lieči?

V jednej rodine už niekoľko rokov leží stará matka. Volajú ju starká. Majú ju veľmi radi, je akoby slniečkom v ich rodine. Všetci so svojimi ťažkosťami prídu k nej a vyrozprávajú jej svoje bôle, ťažkosti, smútok či osobné sklamania a porážky. A ona vždy poznamená: „Pomodlím sa.“ A celá rodina vidí svoju starkú často sa modliť. Aj ona mnoho trpí. Rodina si všimla, že ich starká po návšteve kňaza v prvopiatkovom týždni ožije, vidieť na nej, akoby na svoju chorobu zabudla.

Chcel by niekto poznamenať, že je to psychická záležitosť? Nedá sa to vyjadriť slovami, že viera lieči?

Známa sa vrátila z kúpeľov a priateľkám hovorí: „Tak som si odpočinula. Procedúry uľavili môjmu telu, ale najviac to cítim na duši. Denne som mohla byť na svätej omši a prijímaní.“
Aj to je len vec psychiky? Alebo sa pýtať, či viera lieči?

Muž v stredných rokoch doma po obede hovorí: „Ďakujem nášmu pánu kaplánovi, že mi prikázal zmieriť sa s bratom. Už viac rokov som sa spovedal z tohoto hriechu. Až teraz cítim to, čo mi chýbalo: pokoj v duši. A cítim to aj na tele. Som zdravší.“
Aj vy sa pýtate, aký je vzťah medzi telom a dušou?

Ježiš sa aj nás dnes pýta: „Čo je ľahšie povedať ochrnutému: «Odpúšťajú sa ti hriechy,» alebo povedať: «vstaň, vezmi si lôžko a choď!?» Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy“ – povedal ochrnutému: „Hovorím ti: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov.“ (Mk 2,9-10)

Ježiš nielen slovom, ale aj skutkom dokazuje svoju moc. Keď Ježiš uzdravil malomocného, Šimonovu svokru, ktorá mala horúčku, posadnutého nečistým duchom, vtedy dokázal svoju božskú moc nad ich chorobami. Ježiš však neprišiel na svet, aby sa predstavil ako zázračný liečiteľ. Ježiš učí nielen slovom, ale aj skutkom, že je Mesiáš, ktorý prišiel zmieriť ľudstvo s Otcom. Dedičný hriech spôsobil následky na všetkých ľuďoch až do konca čias. Rovnako aj každý osobný hriech, ktorý človek pácha, spôsobuje následky na telesnom i na duchovnom živote človeka.
Ježiš sa predstavuje ako ten, ktorý má moc nad uzdravením tela i duše. Aj napriek tomu, že zákonníci jeho počínanie budú pokladať za rúhanie sa proti Bohu, Ježiš najprv uzdraví vnútro, dušu človeka. Človek často myslí len na svoje choré telo a zabúda na chorobu duše, na svoje hriechy.

Uvedomujeme si, že na našich uliciach nevidieť chromých, a vôbec chorých? Ľudia sa skrývajú so svojimi chorobami. A tí, čo sa neskrývajú, patria tiež medzi tých, ktorí majú rovnako dbať o zdravie svojej duše. Koľko je  ľudí, ktorým viac záleží na zdraví tela ako na čistote duše!
Telesne chorý sa ponáhľa k lekárom, prosí o pomoc, nechce trpieť, rešpektuje ich príkazy a pokyny. Pravidelne sa zúčastňuje kontrol, liečení, načas požíva lieky, vystríha sa všetkého, čo mu škodí… Vie rozprávať o svojich chorobách, vyšetreniach. A človek s hriechom na duši? Neprosí o pomoc, ale ešte sa vyhovára. Trpí a utrpenie podceňuje. Božie a cirkevné príkazy sú bremenom, čas ich prijatia odkladá. Koľko času venujú spytovaniu svedomia? Nechcú poznať jadro svojich hriechov. Mlčia sami pred sebou.
A predsa, z vlastného života či z okolia vieme, aký veľký vplyv má naše vnútro, duša na telo. Zvlášť veriaci človek by nemal podceniť stav svojej duše voči zdraviu svojho tela.
V časopise Život Cirkvi (2000, č. 6, s. 11) pod nadpisom Viera lieči, (V. Krčméry) poukazuje na štúdiu Národného ústavu zdravia v Rockville, Maryland, USA. Štúdia analyzuje výsledky 77 štúdií publikovaných s cieľom objasniť vplyv náboženskej viery na rôzne aspekty úľav z rôznych chorôb. Analyzovali sa štúdie publikované o vplyve náboženských faktorov, ako napríklad návšteva kostola, intenzita náboženského života a iné na prevenciu a rekonvalescenciu  rôznych ochorení. Väčšina údajov ukazuje, že viera v Boha môže zohrať priaznivú úlohu v prevencii duševných a telesných ochorení, dokáže pomáhať ľuďom zdolávať telesné a duševné ochorenia a uľahčuje uzdravenie z ochorení. Prieskumy poukazujú, že modlitba, účasť na sv. omši, kríž v miestnosti, návšteva kňaza či rehoľnej sestry nie sú u chorých zanedbateľné. Prieskumy hovoria, že až 50 % pacientov si želá, aby sa zdravotnícky personál s nimi modlil.
Výsledky štúdie hovoria, že viera v Boha znižuje výskyt depresií a poskytuje ochranu najmä pred násilným ukončením života. Až 98 % alkoholikov stratilo záujem o náboženstvo do 20 roku života. Rovnako drogová závislosť sa často vyskytuje s nízkou úrovňou náboženskej angažovanosti.
Pri telesné ochorenia existuje pozitívna súvislosť medzi účasťou na náboženských obradoch a zdravotnom stave a to v celej palete ochorení.
Štúdie dokázali, že dodržiavanie spôsobov správania sa, ktoré podporujú zdravie, (ako zdržiavanie sa alkoholu, fajčenia a podobne), ako aj pocit pokoja, zmyslu života, chránia pred chorobami srdca.
Viera môže podporovať dlhý vek. A rovnako mnohí pacienti, ktorí správne prijímajú vieru, vhodne spolupracujú na svojom uzdravení. Veriaci rýchlejšie odolajú stresom a modlitba je mimoriadne nápomocná. Pacienti so silnou vierou bývajú menej deprimovaní a viac disponovaní. Pri liečebných postupoch veriacich sa ich viera stáva impulzom k skráteniu času po chorobách a operáciách.
Telesne postihnutí, ak sú veriaci, ľahšie prijímajú svoj stav. Rodinní lekári môžu u veriacich pacientov viac spolupracovať aj s duchovnými. Podnecujú ich k hlbokej modlitbe, čítaniu Svätého písma, k náprave života v duchu viery.
Kde pôsobí kňaz v nemocnici, jeho činnosť medzi pacientmi je prínosom k ich zdravotnému stavu. Nie je podcenením, v akom stave pacient podrobuje sa vyšetreniam, operáciám a pooperačnej terapii. Veriaci pacienti často pristupujú ku sviatosti zmierenia a prijímajú Eucharistiu.
Keď pacient vie, že sa za jeho uzdravenie iní modlia, slúži svätá omša, jeho zdravotný stav sa často rýchlejšie mení v jeho prospech.
Kto trpí a nadobudne správny postoj k ukrižovanému Kristovi, nachádza zmysel svojho utrpenia, a teda aj vyrovnanosť, uspokojenie so svojím zdravotným stavom a situáciou, v ktorej sa nachádza.

Je chvályhodné, keď kňaz a lekár spolupracujú pri lôžku chorého. Kňaz môže pozitívne vplývať aj na okolie, rodinu pacienta.
Chorého k Ježišovi priniesli štyria. Až do konca čias je ich správanie inšpiráciou pre veriacich, aby urobili všetko nielen pre telesné zdravie chorých, ale aj pre ich dušu. Boh vidí aj vieru ľudí. V lekárovi vedia pacienti veľmi rýchlo vycítiť nielen jeho odbornosť, ale aj vieru. Mnohí významní lekári boli a sú hlboko veriaci ľudia.

Lekárovi, prednostovi oddelenia, hovorí pacient: „Pán doktor, s pokojom v duši sa zverujem do vašich rúk.“ Jednalo sa o vážnu operáciu. Lekár sa s prekvapením pozrel na pacienta, prečo tak hovorí. A dostal od neho túto odpoveď: „Videl som vás, pán doktor, ako ste sa modlili v kaplnke. Ja som sa modlil vedľa harmónia, prosil som Boha, aby mi pomohol, mal som veľký strach, a vtedy ste vošli vy do kaplnky. Keď som videl, ako sa modlíte, pocítil som v duši pokoj a vtedy som sa začal za vás modliť a na konci mi vyšli slová, ani neviem ako: „Buď vôľa tvoja!“
Uvedomujeme si, že všetci sa máme primerane modliť i správať tak vo vlastnej chorobe, ako aj pri styku s chorými. Máme si chrániť zdravie, ale vo viere vedieť prijať i chorobu nie ako trest, ale ako prostriedok, keď môžeme nasledovať príklad trpiaceho Krista, a prípadne robiť pokánie za svoje hriechy.
Je zlé, keď kresťan katolík po uzdravení zabúda na Boha, svoju vieru, povinnosti či sľuby. Boh nie je automat, že až v chorobe si spomenieme na modlitby či svätú omšu. Keď sa nám dostane od Boha lásky, nezabudnime sa aj poďakovať.

Viera lieči? Otázka, ktorá nie je vyslovená len pochybujúcimi, ale, jednoducho, človekom. Viera má skutočne silu, ktorá skrze Ježiša dáva človeku nielen dar zdravia, ale často oveľa viac. O viere vo vzťahu k zdraviu nás poučil i Ježiš v dnešnom evanjeliu.
Modlime sa s vierou pri dnešnej svätej omši za našich chorých i za seba, aby sme sa osobne mohli presvedčiť o význame slov: viera uzdravuje.

Amen.


webmail