Slávnosť Zjavenia Pána - Traja Králi

12

Zaangažovanosť kresťana - záležitosť viery, nádeje a lásky (Mt 2,1-12)

Priniesť obetu

Počas sviatkov vo chvíľach ticha aj vy ste sa mnoho zamýšľali nad vecami každodenného života? Snáď aj svojho postoja k viere. Svojej osobnej zaangažovanosti. Keď sa vieme zaangažovať v iných oblastiach života, ako je to v zaangažovanosti sa vo viere? Prečo mladí chodia radi na diskotéku? Prečo si rád sadnem za šachovnicu? Prečo zoberiem rád do rúk knihu? Alebo sadnem za klavír? Lebo mám z toho radosť? Áno. Musím vynaložiť určité úsilie, námahu, ale výsledok poteší, uspokojí, obohatí, naplní pokojom, pocitom šťastia.

Dnes – na sviatok Zjavenia Pána – čítame, ako mudrci: „... padli na zem a klaňali
sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu“ (Mt 2,11-12).

Uvažujme, aká to musela byť veľká túžba, ktorá prinútila mudrcov dať sa na cestu. Keď nezávisle na sebe vyčítajú z kníh Židov, že hviezda má oznamovať narodenie neobyčajného kráľa. Chcú ho vidieť, pokloniť sa mu, a nie iba slušnosť im kázala, že nejdú s prázdnymi rukami. Ich osobná zaangažovanosť ich vedie k tomu, aby sa vydali na cestu do neznámej krajiny. Známe udalosti, známe veci, známi ľudia, a predsa nové motívy, postoje, nová možnosť zaangažovania.

Ľudí v evanjeliu je možné rozdeliť do niekoľkých skupín osobnej zaangažovanosti sa vo vzťahu ku Kristovi.
Herodes reprezentuje ľudí, zaujímajúcich sa len o seba. Starajú sa o to, aby im nik a nič neohrozilo ich pohodlie, blahobyt... Zaangažujú sa vtedy, keď sa cítia ohrození. Neštítia sa pretvárky, podlosti, klamstva, dopustia sa teroru, násilia, vrážd... Ich zaangažovanosť končí skôr, ako si myslia, a často práve opakom, po ktorom túžia. Ich život možno prirovnať k zrnu z podobenstva, ktoré vtáky vyzobú skôr, ako zapustí korene a začne vyrastať steblo. Čo je to za život? Takto máme realizovať svoj život? Čo je zmysel, podstata, cieľ života na zemi? Dá sa hovoriť aj o pokrstených ľuďoch, ale nie kresťanoch. Boh je ich nepriateľ.
Niektorí vodcovia národa zo skupín farizejov a zákonníkov predstavujú druhú skupinu. Sú vzdelaní, majú zodpovednosť, vedia, kde sa píše o narodení Mesiáša, vedia, kde sa má narodiť, snáď videli aj hviezdu a zahoreli ako zrnko, pretože zapustilo koreň na skalu. Neskôr striehnu, aby Ježiša podchytili v reči, striehnu na jeho život, a dokonca sa mu rúhajú, keď zomiera na kríži. Podstata života je moc, sláva, tichý súhlas s hriechom, poklonkovanie? Kresťan sa zaangažuje len vtedy, keď mu to vyhovuje. Sebec voči Bohu.
Ďalšiu skupinu tvoria zvedavci okolo Ježiša od jeho narodenia až po zmŕtvychvstanie. Vojaci vraždia betlehemských chlapcov. Judáš zradí za tridsať strieborných. Mládenec, ktorý má mnoho majetku, odíde smutný preč. Zástup, ktorý hľadá Ježiša po rozmnožení chleba a rýb, neprijíma Ježišove slová o pravom pokrme. Iné zrnko padlo do tŕnia. Udusilo sa. Kresťan, ktorý sa angažuje len na vonkajšom fóre, plní si povinnosti len zo zvyku: sviatky sú vec tradície, viera vec folklóru. Takíto sa nedokážu zriecť seba, a preto nikdy nepocítia radosť z osobnej zaangažovanosti sa vo viere. Nedokážu seba ponúknuť ako zlato, kadidlo či myrhu. Ich oči nevidia alebo nechcú vidieť vzor, príklad iných zo svojho okolia, ktorí v zaangažovanosti sa vedia mnohého zriecť, ovládať, ale oveľa viac dostávajú, ako im prisľúbil Ježiš.
Vážnu skupinu predstavujú pastieri a králi pri jasliach. Čo bolo s nimi neskoršie? Podstatné je, že splnili, čo sa od nich očakávalo, žiadalo. Pastieri rozprávajú a potom mlčia. Králi sa vrátili do svojej krajiny a nič viac nevieme o ich ďalšej činnosti. Na svojom mieste, vo svojej dobe boli však zrnom, ktoré splnilo svoje poslanie. Prinieslo úrodu. Stonásobnú úrodu. Boh nehľadí na osobu, ale milý mu je každý, kto sa ho bojí a koná spravodlivo. Boh nám dáva čas, priestor, talent a čaká, že mu v čas ním určený, ktorého my dĺžku nepoznáme, splníme jeho očakávanie. Naša osobná zaangažovanosť je hodnota, ktorá rozhoduje, ktorú nemožno podceniť.
Pri opravách okolo kostola, farskej budovy, ale aj pri iných príležitostiach osobná zaangažovanosť prináša radosť, pohodu a často aj vzrast vo viere.
Na sídlisku postavili nový kostol. Kostol stavala firma. Je pravdou, že mnohým to prinieslo výhody: blízko do kostola, príjemné prostredie a podobne. Veriaci na jeho stavbe boli zaangažovaní len finančne.
Iní postavili kostol na sídlisku, ale svojpomocne. Aj tento kostol má mnoho výhod, ale jedna prevyšuje predchádzajúce, a dá sa vyjadriť slovami: je to náš kostol. Aj po rokoch ich spomienky viažu k určitým veciam, udalostiam pri stavbe a budovaní kostola. Osobná zaangažovanosť.

Keď starý hudobník prechádzal okolo chrámu, kde nedávno inštalovali nový organ a počul ho hrať, zatúžil si organ vyskúšať. Poprosil organistu, ktorý si skúšal nejaké skladby. Ale dostal zamietavú odpoveď. Znova slušne poprosil, ale organista odpovedal:
Je mi ľúto, ale kde by sme prišli, keby si každý, kto ide okolo, chcel vyskúšať nový organ.
Starý hudobník do tretice poprosil: „Len jednu skladbu.“
Nebolo mu vyhovené. Smutný odchádzal, keď tu zrazu z organa zaznievala jeho skladba, ale veľmi úboho. Urazil sa. Vrátil sa a rázne poznamenal:
„Pane, túto skladbu treba ináč hrať, dovoľte mi.“
Organista – udivený neodbytnosťou – dovolil mu zahrať. Z organa zazneli krásne tóny. Teraz sám organista položil ruku na plece a pýta sa:
„Kto ste?“
„Mendelsson.“
„Čože? Vy ste ten hudobný skladateľ? Prepáčte, že som vám hneď nedovolil.“

Hudobník bol osobne zaangažovaný. Koľkokrát sa ľahko a rýchlo zriekneme osobnej zaangažovanosti za svoju vec, prospešnú pre dušu či duše iných. Je potrebné ísť za svojím cieľom, ktorý je v zhode so slovami: Buď vôľa tvoja... Vedieť priniesť dar Bohu. Aj sám seba ako králi svoje dary. Uvažujme, čo od nás ako dar právom čaká Dieťa Ježiš? Že nič nemáme? A čo to najcennejšie, samy seba?
Mudrci prijali oslovenie hviezdy. Vykonali cestu. Priniesli dary. V našom živote je mnoho hviezd, ktoré pozývajú na cestu zrealizovať slová: Buď vôľa tvoja. A naša odpoveď?

Vianočné sviatky sú ako dni duchovných cvičení, počas ktorých máme viac času sa zamyslieť nad svojím zaangažovaním sa v duchovnom živote. Aj dnešné evanjelium o mudrcoch je lekciou, výzvou k aktívnejšiemu prístupu v oblasti zaangažovania sa.

Amen.


webmail