Veľký piatok

123

Pod krížom (Jn 18,1-19,42)

Pod krížom sa učíme znova žiť.

AI
Sú miesta na ktoré sa veriaci kresťan vracia rád. Medzi ne nepatri len rodičovský dom, miesto kde sme sa cítili príjemne... Ale zvlášť sa kresťan vracia pod kríž.

KE
O tomto mieste hovorí evanjelium: „Vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejsky Golgota. Tam ho ukrižovali a s ním iných dvoch, z jednej i druhej strany, Ježiša v prostriedku. Pilát vyhotovil aj nápis a pripevnil ho na kríž. Bolo tam napísané:“ Ježiš Nazaretský židovský kráľ“ (Jn 13,1).

DI
Zmienku o kríži môžeme nájsť v Starom zákone v knihe Numeri, ktorá nám opisuje udalosť, keď starozákonný ľud zhrešil voči Pánovi a Pán na nich dopustil ohnivé hady. Vtedy prichádzajú k Mojžišovi a prosia ho o pomoc, aby sa modlil k Bohu. Boh mu povedal aby postavil medeného hada ako znamenie. Keď sa pohryzený na neho zahľadel tak ozdravil. Slová o hadovi sa vzťahujú na Ježiša. Ježiš videl v onom hadovi predobraz svojej smrti na kríži. Až na kríži vyzdvihnutý Syn človeka je opravdivým účinným znamením záchrany, lebo je znamením prekypujúcej lásky. Na to sa tiež vzťahujú slová v evanjeliu podľa Jána slovami: Sám o svojej smrti povedal: „A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe“ (Jn 12,32). Ježiš Kristus od dnešného človeka vyžaduje kríž. Avšak človek tento pojem nechce veľmi vnímať vo svojom živote, lebo sám sa bojí kríža. Ako má kresťan vo svojom živote správne vnímať kríž? Sv. Ján Mária Vianney nám dáva správny návod keď hovorí, že na ceste kríža je najťažší prvý krok. Strach pred krížom je náš najťažší kríž. Ľudia vo svete sú zúfali, ak majú kríže dobrí kresťania by mali byť zúfalí bez kríža. Majú žiť uprostred krížov ako ryba vo vode. Cez kríž sa prichádza do neba. To všetko raz pominie. Náš pán je náš vzor. Ježiš chce každého jedného z nás pozvať na cestu kríža slovami: „Kto chce ísť za mnou nech zaprie sám seba vezme svoj kríž a nech ma nasleduje“ (Mt 16,24-25). Kríž objíma svet. Je zasadený vo všetkých končinách zeme. Na ceste k nebu sú kríže ako najkrajšie mosty. Bez kríža sa len ťažko možno stať svätým. Kríž to je dar, ktorým Boh obdarúva svojich priateľov. Len Pán Boh vie, koľkokrát sme pozerali v živote na Kristov kríž, aby sme žili z jeho obety. Koľkokrát práve modlitba pred krížom nám dala silu povstať a ísť v živote ďalej. Koľkokrát to bol práve kríž, ktorý nás zachránil od nejakej tragédie. Ale nielen to. Kristov kríž nás naučil, alebo stále učí, že aj náš život bude mať zmysel len vtedy, keď sa budeme obetovať pre druhých. Keď aj z nášho života budú mať iní úžitok. Veď každý, kto sa raz stretne s Ježišom ukrižovaným, skôr či neskôr pochopí, že na zemi vyhráva len ten, kto sa vie obetovať za iných.

MY
V istej mládežníckej piesni sa spieva: Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený Kristom nesený z lásky krvou zmáčaný - za nás. Čo je kríž? Je kríž dnes potrebný? Prečo musím niesť kríž? Odpoveď na tieto a podobné otázky nájdeme v evanjeliu svätého Jána. Na ceste k nebu sú kríže ako najkrajšie mosty. Bez kríža sa len ťažko možno stať svätým. Kríž to je dar, ktorým Boh obdarúva svojich priateľov. Ježiš, tým že niesol kríž mi dal najväčší príklad lásky milujúceho nebeského Otca. Kríž je ťažký, mnohým je odporný, ale i dnes je kríž jediným prostriedkom spásy a záchrany. Kríž to je zriekanie seba. Kríž to je tá správna cesta k spáse.

Svätý Filip Benicius, keď ležal na smrteľnej posteli. a okolostojacim povedal: „Podajte mi moju knihu“. Videli, že jeho oči boli upriamené na kríž, a tak mu podali kríž. Zomierajúci ho vrúcne pobozkal a potom im povedal: Toto je moja kniha, moja najdrahšia kniha. Do tejto knihy som často pozeral pre svoju útechu a osvietenie. Z nej chcem urobiť svoj testament, s ňou chcem ukončiť svoj život.“

Aj pred našimi očami a srdciami stojí táto drahá kniha - Ježišov kríž. V tejto knihe čítame aj to, že kríž prináša spásu i šťastie, pokoj a požehnanie. Že kríž je najkrajšia a najistejšia cesta do neba. Sú ľudia, ktorí prečítajú nejakú knihu a za chvíľu nevedia, čo čítali. Iní si jej obsah zapamätajú veľmi dlho. Ani my nezabudnime, čo sme dnes čítali z knihy Ježišovho kríža.

O tom, že to Kristus môže zmeniť nás môže presvedčiť aj prípad amerického lekára Maurica Rawlinga, odborníka na srdcové choroby, ktorý je členom viacerých vedeckých spoločností. V marci 1978 vydal knihu s názvom Pred bránou smrti v ktorej opisuje ako sa dostal k viere vo večný život. Píše:“ Oživoval istého pacienta ktorý mu ustavične volal: „Som v pekle“. Pritom pacientova tvár prezrádzala strach, zrenice sa mu rozšírili, potil sa a triasol na celom tele. Lekár si najprv nevšímal jeho volanie, pretože bol navyknutý na také scény, ale potom ho napomenul: „neobťažuje ma s tvojím peklom!“
Ja mám vážnejšiu starosť: Umiestniť ti srdcový prístroj. A pracoval na záchrane jeho života. Pacient mu dva tri razy upadol do bezvedomia a do stavu klinickej smrti. Srdce mu prestalo biť a prestal dýchať. Ale zakaždým, keď mu srdce začalo biť a začal dýchať, volal , volal: „Som v pekle.“ Tento pacient sa zdal lekárovi inakší ako ostatní. To neboli scény, lebo bol veľmi vážny. A keď napokon prišiel k sebe zvolal:“ Modlite sa za mňa!“ Lekár mu povedal:“ Ja nie som kňaz, ja som lekár. Modliť sa, to mi ide na nervy.“ Ale pacient ho ešte raz prosil:“ Modlite sa za mňa“ Lekár píše, že nevedel veľa o modlitbe. Ale pretože to bola prosba umierajúceho človeka, tak mi diktoval asi takéto slova:“ Pane Ježišu, prosím ťa zachráň ma od pekla. Odpusť mi hriechy. Ak umriem, chcem ísť do neba. Ak zostanem nažive, budem ti vždy verný.“ Stav pacienta sa zlepšil. Odviezli ho na nemocničné lôžko. Lekár sa odobral domov otrasený týmto zážitkom. Bola to preňho požehnaná chvíľa. Začal premýšľať, že po smrti musí predsa niečo byť. A keď prišiel domov, sfúkol prach z biblie. Otvoril ju a hľadal v nej odpoveď. Čítal ju vytrvalo každý deň. Čítal tam aj udalosť o vzkriesení Lazára. A Božie slovo ho napokon premenilo. Píše o sebe takto:“ Teraz som istý, že jestvuje život po smrti. A každý deň ďakujem Bohu za poznanie posmrtného života a prosím ho, aby mi dal silu vyhýbať sa hriechu a vďačne mu venujem ostatok svojho života v pevnej nádeji na večný život.

Z uvedeného príbehu môžeme spolu skonštatovať, že Boh sa mu dal spoznať, aby v neho uveril. Ježiš tak ako jemu aj nám chce povedať: Keď zomrieme neprestaneme existovať. Smrťou sa nekončí naše jestvovanie. Smrť nám odníme život, iba nám ho premení. Smrť bude novým prechodom do nového života.

ADE
Ku krížu svätému, poď... . Pohliadni na obeť smrti kríža... Zopakujme si posledne slová Krista z kríža. Najmä tie čo povedal kajúcemu lotrovi.

Amen.


webmail