Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

12345

Zmŕtvychvstanie (Jn 20,1-9)

Dajme sa preniknúť Kristovým zmŕtvychvstaním.

AI
Čo majú hodinové fosforeskujúce ručičky a malý fosforeskujúci ruženec a viera spoločné? Odpoveď: schopnosť žiariť v tmách". Práve tak, ako fyzikálne fosforeskovanie predmetov môže zoslabnúť, ale znovu sa zintenzívni, keď sa predmet vystaví slnku, tak aj veriaci môže znovu obnoviť svoje duchovné vyžarovanie, keď sa vystaví svetlu Kristovej tváre. Táto tvár je iste ľudská, ale predovšetkým je božská. Aj vy ste niekedy boli v situácii keď vám niekedy bolo veľmi smutno? Boli ste veľmi ste veľmi radi, keď vás niekto potešil, povzbudil a vlial vám nádej, že existuje riešenie.

KE:
Aj Mária Magdaléna bola v situácii keď jej bolo veľmi smutno. V evanjeliu počúvame: „ Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde bolo predtým uložené Ježišovo telo, jedného pri hlave, druhého pri nohách. Oni sa jej opýtali: „Žena, prečo plačeš?“ Vravela im: „Odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili.“ Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša; no nevedela, že je to Ježiš. Ježiš sa jej opýtal: „Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?“ Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: „Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem.“ Ježiš ju oslovil: „Mária!“ Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: „Rabbuni,“ čo znamená Učiteľ. Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: „Videla som Pána,“ a že jej toto povedal“ (Jn 20,11-17.18)

DI
Všimnime si v dnešnom evanjeliu Máriu Magdalénu, ktorá plače pri prázdnom Ježišovom hrobe. K hrobu prišli učeníci, ale títo učeníci odišli domov. Prečo plače Mária Magdaléna? Snáď preto, lebo ona jediná, je zapálená láskou k svojmu majstrovi. Táto nesmierna láska ju priviedla k hrobu. Ona pri prázdnom hrobe hľadala Ježiša aj neskôr ho aj našla, keď sa k nej on sám prihovorí. O tom nás chcelo povzbudiť aj dnešné prvé čítanie: „Hľadala som ho, ale nenašla. Stretli ma strážcovia, čo boli na obchôdzke po meste. Nevideli ste toho, ktorého duša miluje? A keď som trochu od nich poodišla, našla som, koho moja duša miluje“ (Sir 1-4a). Autor tejto knihy to veľmi pekne vystihol túžbu za svojim učiteľom, ktorého nesmierne milovala, hľadala ho a plakala pri prázdnom hrobe. Pre Máriu Magdalénu prázdny hrob neznamenal koniec. Pre ňu to znamenalo veľmi veľa. Ona pri stretnutí s Ježišom našla odpoveď na svoju nádej v to, že existuje bezpodmienečná láska a odpustenie. Mária nám týmto stretnutím chce naučiť jednej krásnej čnosti, ktorú nazývame láska. On celý svoj život stavala na Láske. Aj kresťan má svoj život stavať na láske k Bohu. Treba si uvedomiť, že Ježiš nás nesmierne miluje. „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí“ (Jn 3,16). On nás pozýva k láske aby sme svoj život stavali na láske. Aj od nás vyžaduje lásku. Keď sa však pozrieme na dnešný svet môžeme postrehnúť, že nám niekedy chýba láska. Každý človek má svoj vzťah k Bohu budovať na láske. Lebo keď buduje na láske pomaly sa pripravuje na stretnutie so svojim Spasiteľom.

Mária Magdaléna nás nabáda, aby sme sa vzdali všetkých predstáv o Ježišovi a otvorili si srdce na jeho prítomnosť a na jeho lásku. Častokrát mám falošné predstavy o Bohu a kladieme si rôzne otázky prečo toto Boh na mňa dopustí keď ma miluje. Boh nám každou udalosťou chce priblížiť seba, aby sme mu viac dôverovali a milovali. Veď isté príslovie hovorí: Koho Pán Boh miluje, toho krížom navštevujem. V kríži a utrpení spoznáme bližšie Boha Toto veľmi dobre pochopila Mária Magdaléna, ktorá mala ťažký život. Ona pochopila hodnotu Boha, keď dosiahla u Boha odpustenie a milosrdenstvo. .
K druhému, čo nás nabáda Mária Magdaléna je to, aby sme spoznali svojho učiteľa viac než poznáme svojich najbližších členov rodiny. My ako kresťania musíme mať Ježiša vždy na prvom mieste v živote ( spoveď – príklad Koho ma radšej manžela, alebo Boha).
K tretiemu na čo nás pobáda Mária Magdaléna je to, aby sme neostali len pri prázdnom hrobe a plakali pri ňom. Ten prázdny hrob môžeme prirovnať k nášmu vnútru. Prázdny hrob to je stav hriechu, keď sme vzdialený od Boha. Častokrát aj my plačeme nad spáchaným hriechom a Ježiš sa nás pýta tak ako Márii Magdalény prečo plačeš, Koho hľadáš? A my s pokorou vtedy prosíme Ježia o odpustenie našich hriechov. On nás oslovuje uprostred nás vnútra a čaká na nás kým neprídeme k nemu a nepoprosíme o odpustenie. On sám sa nám ponúka ako učiteľ lásky, pokory, odpustenia.
Mária Magdaléna nás nabáda k tomu, aby sme sa stali tiež ohlasovateľmi radostnej zvesti tak ako ona. Každý z nás sa má stať ohlasovateľom radostnej zvesti tam kde sa nachádza žije. Predovšetkým rodičia sú prvými ohlasovateľmi radostnej zvesti pre svoje deti. Oni majú vo svojich deťoch pestovať vo svojich deťoch lásku k Bohu.

PAR
Nie sú to nádherné pobádania k tomu, aby sme stretli bližšie Ježiša vo svojom živote. Nebojme sa stavať na Ježišovej láske. Ak staviame na jeho láske tak náš život je naplnený radosťou a nádejou. Aby sme dokázali stavať na jeho láske skúsme sa zamyslieť nad tým aké mám ja predstavy o Bohu? Naozaj som presvedčený, že Boh ma miluje? Čo je pre mňa v živote prvoradé? Dávam vo svojom živote Ježiša na prvé miesto? Boh mňa vás naozaj miluje. Dajme od dnes na prvé miesto Ježiša. Otvorme mu svoje srdce a pozvime ho do svojho života, nech on je naším Pánom a Spasiteľom. Ježiš nech je pre každého z nás tým pravým kompasom viery k Bohu.

MY
O tom, že naozaj Ježiš nám ponúka, aby sme sa mu otvorili a zbavili všetkých falošných predstáv o Bohu a stali sa aj jeho ohlasovateľmi radostnej zvesti nás môže povzbudiť svedectvo vedúceho trénera basketbalového družstva na Floridskej univerzite Billy Donovana, ktorý v istom rozhovore s novinármi na otázku, čo pre neho znamená Boh v živote odpovedá:
„Chcel by som, aby ľudia vedeli, že Boh je dobrý – a to vždy a vo všetkom. Niekedy si nevieme všetko vysvetliť. Niekedy musíme čeliť zložitým problémom, ako je rozvod, dlhodobé ochorenie či strata zamestnania. Práve tieto chvíle nám pomôže prekonať viera. Viera znamená veriť to, čo nevidíme. Máme Bibliu. Vieme, že Boh je s nami. Veríme, že on nájde spôsob, ako prekonať všetky ťažkosti. Biblia hovorí, že Boh nás neprivedie do situácie, ktorú by sme nemohli uniesť. Naša viera a vzťah s Bohom nás budú sprevádzať každým dňom. A zároveň musíme niesť svoj podiel zodpovednosti. Chcel by som každého povzbudiť, aby v tej životnej situácii, v ktorej práve je, skúsil vydať zo seba to najlepšie. Máme sa snažiť pristupovať jeden k druhému s rovnakou úctou a pochopením, aké by sme očakávali my sami od druhých. Veď sám Ježiš nás tomu učil. Boh chce, aby sme sa delili o svoje talenty a navzájom si pomáhali. Ak by nebolo mojich rodičov a dobrých trénerov, ktorí mi na mojej ceste pomohli, pochybujem, že by som dnes bol na tom mieste, kde som.
Z uvedeného svedectva môžeme povedať, že Boh v jeho živote zohráva veľmi dôležitú úlohu. On dáva Ježia na prvé miesto v živote.

ADE
Nebojme sa prijať Ježiša do nášho života. Ježiš si vyberá každého z nás a dáva nám isté poslanie. Poslanie, ktoré môžeme naplniť tak ako Mária Magdaléna. „Ježišu, vybral si Máriu Magdalénu, aby bola prvým svedkom tvojho zmŕtvychvstania. Kiež by som ťa miloval tak, ako ona milovala teba! Chcem, aby si bol v mojom živote na prvom mieste, môj Učiteľ a môj Priateľ.“

Amen.

*Porov.: ŠEMRÁK, R. : Seminárna práca, homília.: 2004


webmail