Štvrtá veľkonočná nedeľa

1234

Ježišov hlas (Jn 10,1-10)

Motivovať k počúvaniu a nasledovaniu Ježiša a Cirkvi.

AI
Súčasný svet nám ponúka mnoho ciest, prostriedkov ako prežiť šťastný a nádherný život. Položme si však otázku: Hovorí svet naozaj pravdu? Ponúka naozaj pravé šťastie a pokoj? Dovedie nás toto šťastie, táto cesta do Nebeského kráľovstva?

KE
Pán Ježiš sa v evanjeliu pripodobňuje k pastierovi. K pastierovi, ktorý „kráča pred svojimi ovcami a ovce idú za nim, lebo poznajú jeho hlas“ (Jn 10,4).

DI
V Ježišových časoch pastieri na noc zatvárali ovce do spoločného ovčinca a vždy jeden z nich mal v noci stráž pri ovciach a ostatní šli spať do svojich rodných stanov. Keď ráno prišli, každý zavolal na svoje ovce. Ovce poznali hlas svojho pastiera a išli za ním. Pastier ich viedol tak, aby sa vyhli nástrahám a nebezpečenstvám a priviedol ich na hojnú pastvinu.
Ježiš sám seba predstavuje ako takéhoto pastiera, ktorý bezpečne vedie ovce. On je dobrý pastier, ktorý chce to najlepšie pre svoje ovce.

PAR
Ovce z evanjelia počúvajú pastierov hlas a idú z ním, lebo sú tak inštinktívne naučené. Nemajú slobodnú vôľu, a preto sa nemusia rozhodovať za ktorým hlasom pôjdu.
Horšie je to však s nami ľuďmi. My máme slobodnú vôľu a záleží len na nás, či pôjdeme za Ježišovým hlasom. Niekto sa môže pýtať: Kde môžem počuť Ježišov hlas? Odpoveď je jednoduchá a pre nás kresťanov by mala byť úplne samozrejmá, ale mnoho krát nie je. Ježišov hlas môžeme počuť vo Svätom písme v evanjeliách, vo svojom svedomí a tiež ho môžeme počuť aj prostredníctvom Cirkvi. Cirkev je tajomné telo samého Krista. Založil ju, aby skrze ňu všetci veriaci, všetci ľudia mohli dôjsť k spáse. Kto počúva Cirkev, počúva samého Krista. Záleží len na nás, ktorý hlas budeme počúvať a za ním pôjdeme.
V každom okamihu svojho života máme mnoho možností. Mnohí by nás chceli viesť, či manipulovať. Sú to napríklad niektorí politici, rôzne osobnosti, celebrity, hnutia, organizácie, alebo televízia, internet, tlač, rozhlas. Ponúkajú nám vlastnú cestu, vlastný životní štýl ako najlepší a najdokonalejší prostriedok šťastného života. Ďalší sa pokúšajú získať na ľudských inštinktoch, pudoch a kladú pred človeka svoje lákadlá. Ponúkajú antikoncepciu, ktorá má zabezpečiť bezstarostný neviazaný sexuálny život bez rizika otehotnenia. Ak však dievča otehotnie, lebo zlyhala antikoncepcia, alebo sa na ňu zabudlo, alebo by dieťa prekážalo v „šťastnom“ živote, v kariére, je tu riešenie pomocou umelého prerušenia tehotenstva, potrat. Reklamy, ktoré ponúkajú produkty, že po ich zakúpení sa nám zaraz a radikálne zmení život, vyrieši všetky problémy a úsmev z tváre sa nám už do konca života nestratí.
Svet nám ponúka veľa ciest na šťastný, ľahký a bezstarostný život. Je to však pravé šťastie, ktoré ponúka? Hovorí naozaj pravdu? Bude to šťastie pokračovať aj po smrti?

MY
Stalo sa v severnom Nemecku počas druhej svetovej vojny. Istá žena už nemala sedem týždňov správy o svojom manželovi, ktorý bol na ruskom fronte. Išla sa teda opýtať veštkyne, čo sa s ním stalo. Tá sa pozrela do karát a povedala:
„Je to zlé! Veľmi zlé! Vášho manžela zviedla jedna ruská herečka. Už ho nikdy neuvidíte.“ Úbohá žena sa so zúfalstvom v srdci vracala domov.
Na druhý deň sa jej manžel vrátil z frontu na priepustku. Bol taký šťastný, že konečne uvidí svoju drahú manželku. So slzami šťastia v očiach zazvonil pred dverami. Nikto však neotváral. Zazvonil znova a znova, no bezvýsledne. Nakoniec spolu so susedom vypáčili dvere. Svoju ženu našiel v kresle mŕtvu. Na stole bol odkaz s týmito slovami: „Práve som sa od veštkyne dozvedela, že môj manžel odišiel s nejakou ruskou herečkou a už sa nikdy nevráti. Nemôžem bez neho žiť.“

Nie nadarmo nám Biblia zakazuje utiekať sa k jasnovidcom. Nie nadarmo nám Boh vo svojom prvom prikázaní v desatore hovorí: „Ja som Pán, Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal.“ Nie nadarmo Cirkev hlása a vysvetľuje Desatoro. Nie nadarmo Ježiš sám seba nazýva dobrým pastierom.
Mimo Ježiša nejestvuje zjavenie, nejestvuje záchranná pravda a spásna cesta. Iba prostredníctvom Ježiša prichádza život. V jeho hlase poznať Božiu pravdu, ktorá zasahuje človeka a celý jeho život.
Sme dospelí kresťania. Učili sme sa v Ježišovej škole a dostali sme jeho Ducha. Varuje nás pred ľuďmi, čo si nárokujú viesť druhých. Hovorí nám: „Skúmajte hlas a slovo!“ Každý, kto nehovorí pravdu, kto zvádza zdanlivým šťastím, nie je pastier. Kristus je pastier. On nikoho neklame, o živote hovorí pravdu. Nezamlčuje skutočnosť pravdy a utrpenia. Jednoznačne učí o potrebe niesť kríž. Stavia veľmi náročné zákony k sebaovládaniu, ale za ich zachovanie prisľubuje pravé šťastie už aj tu na Zemi, ale hlavne v Nebi.
Keď počujeme jeho hlas, počúvajme pozorne. Keď ide pred nami, kráčajme s istotou. Prijali sme krst, a tým je určená aj naša ďalšia cesta: cesta, po ktorej nás predišiel náš Pastier, cez smrť k životu.

ADE
Každý deň sa musíme rozhodovať. Pre koho a pre čo sa rozhodneme? Pre tých, čo chvália naše slabosti a chcú na nich získať? Alebo sa rozhodneme pre toho, ktorý obetoval svoj život za nás? Pane pomáhaj nám každý deň sa rozhodnúť pre Teba, pre Tvoju cestu, ktorú ohlasuje Tvoja Cirka.

Amen.

*Porov.: HOLÍK, M.: Seminár. Spišská Kapitula : 2005


webmail