Tridsiata nedeľa "cez rok"

123

Pravá láska (Mt 22,34-40)

Nechajme sa v živote motivovať pravou láskou.

AI
Ako by sme odpovedali na otázku: Bez čoho a koho si neviem predstaviť svoj život? Môžu nám mysľou pri tejto otázke preletia hlavou rôzne kritéria, hodnotenia, spomenieme si na veci, udalosti, ľudí...
Doplňame otázku poznámkou, že nám túto otázku položí niekto koho máme najradšej. Keď sa vás spýta manželka, manžel, dieťa: Bez koho si nevieš predstaviť svoj život? Nepovieme: Bez teba?
Vieme si predstaviť život a mnohí si to nielen vedia predstaviť, ale to aj zažívajú vo svojom živote, že ich nik nemá rád, že im drahí neopätujú lásku...
Aké je to úžasné, že máme niekoho radi, že nás má niekto rád, že sme navzájom spojený láskou. Láska manželská, rodičovská, súrodenecká, ale aj láska medzi priateľmi, susedmi... je obohatením pre náš život.
Sme kresťania katolíci. Boha nazývame Láskou. Ježiš nám pripomína:

KE
„Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou... Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého“ (Mt 22,37.39).

DI
Ježiš nazval tieto slová prikázaním a nazval ho najväčším. Rozdiel medzi príkazom a prikázaním je potrebné rozlíšiť. Ježiš chce, aby sme vedome a dobrovoľne opätovali Bohu jeho lásku.
Keď niektorí farizeji pokúšali Ježiša a pýtali sa ho, ktoré prikázanie je najväčšie, máme dojem, akoby nehľadali pravdu. Keďže si boli vedomí veľmi rôznorodých interpretácií, dúfali, že snáď povie niečo, čím by sa s nimi dostal do sporu a možno by to spochybnilo jeho povesť učiteľa.
Ježišova odpoveď sa však neodvíjala priamo zo židovského zákona a tradície. Namiesto toho pripomenul poslucháčom, že podstatou judaizmu je láska - a keď to rozšírime, aj podstatou jeho evanjelia. Boh nás stvoril z lásky; miloval nás skôr ako nás stvoril (Ef 1,4); vždy nás bude milovať (Ž 100, 5). Táto láska prináša život, dotýka sa večnosti a zostáva nemenná do konca nášho života.
Ježiš učil, že tak, ako nás miluje Boh, aj my máme milovať jeho - a seba navzájom. Ako sa to dá? Máme dni, keď je ťažké milovať seba, a už vôbec nie druhých - alebo dokonca Boha - z celého srdca! Ale Boh vie, akých nás stvoril. Nedal nám neuskutočniteľné poslanie. Veď ho môžeme prosiť o to, aby naplnil naše srdce svojou láskou. Následne táto láska sa k nemu vráti v chvále a k druhým sa dostane skrze prijatie, odpustenie a službu.
Pre Boha nie je ťažké obmäkčiť tvrdé srdce, zohriať studené, obnoviť zlomené alebo vdýchnuť život do mŕtveho. Boh to urobí veľmi rád! Prosme ho. Nepotrebujeme poznať žiadne zvláštne modlitby. Jednoduché slová, vyslovené v tichosti, úplne stačia. Je to také ľahké, lebo Boh je taký dobrý.

PAR
Je to pravá láska, kto miluje Boha, a nemiluje seba či svojho blížneho? Ako môžeme povedať, že milujeme Boha, a blížneho nenávidíme, prajeme či strojíme mu niečo zle? Človek je zdravý, keď dýcha dvoma pľúcami, keď má zdravé oči, uši, ruky či nohy. Preto je dobrým kresťanom katolíkom ten, kto nadovšetko miluje Boha, ale miluje aj svojho blížneho ako seba samého. Kto prestupuje Boží zákon, kto pácha hriech, nežije pravú lásku. Desatoro, ktoré dal Boh človeku, hovorí: „nebudeš, nevezmeš, spomni si, cti, nezabiješ, nezosmilníš, nepokradneš, nepreriekneš, nepožiadaš. Kto prestúpi Božie prikázania, previní sa proti láske. A kto nemá pravú lásku, opovrhuje ňou, vylučuje sa už na zemi z Božej lásky. A kto za života opovrhol Bohom, ktorý je láska, môže mať účasť vo večnosti na jeho láske.

MY
Dnešný svet potrebuje budovať pravú lásku. Aj preto, že sväté sa znesväcuje a vyhlasuje za dovolené. Tieto dva príkazy obsahujú celú lásku, ktorú žiada Boh od človeka. To vyjadruje sv. Augustín výrokom: „Miluj a rob čo chceš.“ Kto totiž miluje Boha i blížneho, ten chce a robí iba to, čo žiada Boh, teda to, čo je dobré. Boh nás má rád a očakáva od nás, že mu lásku opätujeme, ale nás k tomu nenúti. Láska sa nedá nanútiť, prikázať láska je dar srdca. Mesiac október je zasvätený nielen Ružencovej Panne Márii.

Páter Leppich, rozpráva: „Bol nástup. Kapitán, zúrivý hitlerovec, nepriateľ cirkvi, stál pred vojakmi a ukazoval ruženec. S úškliabkom sa pýtal: „Komu patrí?!“ Mlčanie. Kapitán sa začína usmievať, niektorí vojaci, a boli tam všetko katolíci, sa úlisne smejú. Tu zrazu vystúpil práporčík a nahlas zahlásil: „Ten ruženec je môj!“ Nebol jeho, ale svojou odvahou a statočnosťou utíšil výsmech veliteľa a zbabelých vojakov.

Aj Bohu sa dokazuje láska. Boh odmení lásku voči nemu. „Kto mňa vyzná pred ľuďmi...“ (Mt 10,32).
Mesiac október je zasvätený nielen Ružencovej Panne Márii, ale i šíreniu misií, najmä “ad gentes“. Máme nielen napomôcť finančne, ale i modlitbou a prípadne i iným spôsobom rastu viery v celom svete. Štatistika na prelom storočia hovorí, že zo 6 miliárd obyvateľov Boží zákon a príkaz lásky Pána Ježiša pozná len jedna tretina. 4 miliardy ľudí na zemi, aj keď to znie nepochopiteľne nepočuli o Kristovi. Je to výzva, memento, pre nás veriacich. Prečo?

Keď už v XVI. storočí misionári ohlasovali evanjeliu v Japonsku, hovorili o Bohu, ktorý tak miloval ľudí, že sám sa stal človekom a dal sa ukrižovať, aby ich zachránil. Vtedy Japonci hovorili: -„Aký dobý a milosrdný je Boh kresťanov!“ Keď potom misionári pokračovali v učení, že Boha máme milovať s celého srdca, duše, sily, Japonci boli zaskočení a pýtali sa: -„Preto tieto slová? Či je potrebné rozumnému človeku prikazovať, aby miloval Boha, ktorý ho miloval až po preliatie svojej krvi?“

Memento pre našu odpoveď na dnešné evanjeliu. Či nie je najväčším šťastím milovať Boha a najväčším nešťastím Boha nemilovať? Boží zákon sa má dostať do rytmu nášho srdca. Boh chce aby naše srdce bolo otvorené. Misie potrebujú nových robotníkov. Boh volá do misií nielen kňazov, rehoľníkov, ale i laikov. Áno, misie už máme aj na Slovensku, mnoho pokrstených pohanov. Viera nás zaväzuje byť misionármi a jeho svedkami. Keď by to tak nebolo, naša viera by bola neúplná, čiastočná či nezrela. Misijná nedeľa je čas dať sa osobne osloviť príkazom lásky. Veriaci nemôže byť spokojný, že našiel Boha a žije s Bohom a že v Bohu má cieľ, keď vie, že v jeho okolí niekto ešte nepozná Boha a nezažil Boha vo svojom živote. Vzťah k misiám je aj ukazovateľom viery v Krista a jeho lásky k nám o čom hovorí evanjelium. Čím viac máme lásky, tým viac máme viery a opačne. Kto zažil lásku Krista a Cirkvi, nachádza nové oduševnenie ako žiť viac život podľa evanjelia. Misie sú najúčinnejšou protilátkou proti kríze viery. Kresťan svedok viery spoznáva obohatenie pre seba i okolie. Príkazom lásky sme pozvaní zvestovať evanjelium všetkým ľuďom. Duch Svätý mení každého, kto sa mu otvorí. Povinnosť realizovať príkaz lásky sa nedeje ľudskou múdrosťou, ale radostným životom.

ADE
Život bez lásky a život v láske. Denne sa rozhodujeme. Vyprosujme si silu vytrvať v láske aj vtedy, keď si vyžaduje obete. Modlime sa nielen za našich pokrvných, ale aj za misie...

Amen.webmail