Šestnásta nedeľa "cez rok"

123

Realita dobra a zla (Mt 13,24-43)

Každý človek sa musí rozhodovať medzi dobrom a zlom

Môžem o sebe povedať, že som dobrý alebo zlý človek? Nepovedali ste si sami pre seba, ako som to či ono mohol tak povedať, spraviť, dať k niečomu zlému súhlas? Rodičia vychovávali svoje dve deti rovnako – a taký veľký rozdiel v ich živote! Jedni rozprávajú o tom istom človeku ako o dobrom, druhí ako o zlom. Prečo? V čom to je?

Evanjelista sv. Matúš predstavuje tri Ježišove podobenstvá: O človekovi, ktorý zasial na svojej roli dobré semeno, ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, prisial medzi pšenicu kúkoľ a odišiel (Mt 13,24-25). Ďalej podobenstvo o horčičnom zrnku (Mt 13,31-32) a podobenstvo o kvase. A nakoniec Ježiš poukazuje na starozákonný žalm (porov. 78,2): „Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta“ (Mt 13,35).

Máme len jeden život, ktorý sa viac nebude opakovať, a preto Ježišove slová sú pre nás poučením, aby sme sa správne zhostili reality dobra a zla, ktoré je vo svete a ktorému sa človek nevyhne.
Ježiš nie je len filozof, ktorý niečo naznačí či povie. Podobenstvá hovoria o Ježišovi, ktorý životu rozumie.
Učí nás, že Božie slovo, ktoré zasial Boh do sŕdc ľudí, môže byť ničené. Boh stvoril človeka, aby Boha poznával, miloval a zaslúžil si večný život v Božom kráľovstve. Ježiš hovorí: „Rozsievač dobrého semena je Syn človeka. Roľa je svet. Dobré semeno sú synovia kráľovstva, kúkoľ sú synovia Zlého. Nepriateľ, ktorý ho zasial, je diabol. Žatva je koniec sveta a ženci sú anjeli“ (Mt 13,37-39). Ježiš nám pripomína, že sa máme mať vždy na pozore, máme bdieť, aby nás zlo neprekvapilo. Diabol je z dopustenia Božieho. Človek sa má osvedčiť, že si zaslúži mať účasť v Božom kráľovstve. Ježiš nás učí, že nám na zemi je ťažko až nemožne rozlišovať, kto je a kto nie je v Božom kráľovstve. Počas života sa mnohé mení. Človek zlý, ktorý neplní Božie príkazy, predsa môže, ale i nemusí v hodine smrti nájsť milosť od Boha a oľutovať svoj hriech. Lotri ukrižovaní s Ježišom sú toho dôkazom. Ježiš nám nedáva právo súdiť. Súd si ponechal pre seba. Dĺžku života človeka chápeme ako Boží dar. Človek musí byť vždy pripravený. Boj dobra a zla v živote človeka končí smrťou. Boh je spravodlivý Sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých trestá. Boh vidí aj v skrytosti. Preto nedovolí, aby bol kúkoľ – zlo odstránené zo života. Človek dostáva dostatok potrebných milostí, aby sa osvedčil v konaní dobra.
Dobro sa často zdá ako horčičné zrnko. Zdá sa, že je malé. A predsa v spojení s darmi, ktoré dáva Boh človeku, rastie. Boh vo svojej spravodlivosti a múdrosti odmení človeka. Je potrebné, aby si človek tak počínal, aby v jeho živote dobro rástlo a zlo ubúdalo. Jedine Ježiš ako Sudca sveta má moc oddeliť dobro od zla. Dobro odmeniť večným životom v Božom kráľovstve a zlo potrestať zatratením.

Evanjelium nám pripomína, že sa nesmieme v ťažkostiach znechutiť. Často sa môže človeku zdať, že zlo víťazí nad dobrom, že kúkoľ vyničí pšenicu. Opak je pravdou. Ten, ktorý vyhlásil o sebe, že je cesta, pravda a život, povedal, že „kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní“ (Mt 5,18), a každý človek musí prejsť bojom a rozhodnutím sa medzi dobrom a zlom na zemi. Prítomnosť zla vo svete nás preto nesmie znechucovať, naopak, má nás povzbudzovať, aby sme vždy podporovali dobro u seba i okolo seba. Keď vidíme víťaziť zlo, nesmieme byť znechutení. Zlo neodstránime kritizovaním, a už vôbec nie tým, že sa mu poddáme, ale naopak, podporovaním dobra. Či tmu neodstráni svetlo?
Ježiš nás neučí rezignácii, keď hovorí: „Nechajte oboje rásť až do žatvy“ (Mt 13,30). Ježišovi naša situácia v živote nie je ľahostajná. Ježiš nekladie na jednu rovinu dobro a zlo. Naopak. Keď dáva Boh večný život, prečo by ho ničil? Ježiš je vševediaci. Vie o každom dobrom hnutí srdca človeka. Za vernosť Bohu v bojoch a zápasoch, ktoré musí človek prekonať v živote, každému človeku Boh pripravil odmenu. “Kvas“ dobra na zemi prinesie človeku – ktorý verne plnil vôľu Božiu na zemi – bohatú odmenu v nebi.
Ovocie Zlého vidí Ježiš. Diabol zvádza, je pokrytec, klamár, ale nemá síl na človeka. „Boh je láska“ (1 Jn 4,8) a je milosrdný aj k človeku, ktorý zapochyboval, či dal sa oklamať diablom, len aby sa spamätal a vrátil sa späť k Bohu.
Preto môžeme mať dnes v zozname svätých aj také mená ako sv. Augustín, sv. Margita Kortonská a iných. Nik z ľudí nebol uchránený od bojov, zápasov medzi dobrom a zlom.
Ježiš v podobenstvách jasne učí, že boj dobra a zla – keď vytrváme v konaní dobra – nebude nikomu na škodu, naopak, spomeňme si na blahoslavenstvá.

Kto dnes sleduje náboženskú situáciu vo svojom okolí, spozoruje, že Ježiš nás upozorňuje na jeden závažný fakt: sekty. Dnes viac a viac mladých hľadá cestu vo svojom živote v duchovných hodnotách. A práve počas letných mesiacov najprv na tri dni, potom na týždeň a potom i na celý mesiac sú pozývaní na rôzne stretnutia, vraj, s duchovným zameraním.
Členovia týchto siekt, ako je Cirkev zjednotenia, ktorú založil San Mjung Muna, ktorého manželka cestuje svetom a pod rôznymi názvami za pomoci svojich stúpencov organizuje Federáciu rodín za svetový mier, mýli a zavádza najmä mladých. (Na Slovensku bola oficiálne 13. 12. 1996 a 6. 2. 1999). Končí sa to nielen spoločným sobášom na štadiónoch, keď vodca vyberie partnerov a sám sobáši, ale ďalej psychickými stavmi, finančným zruinovaním, pomýlením na viac rokov.
Rovnako u nás pôsobia stúpenci Sri Chinmoya v spojitosti s integrálnou jogou, teda spojenia duchovných cvičení s umeleckou tvorivosťou a športovými výkonmi.
Krásny nový svet ponúka Oberto Airaudi a ezoterika. Pomocou hudby, spevu si získava stúpencov. „Nie je všetko zlato, čo sa blyští“, hovorí príslovie. Ani hudba, ktorej nerozumieme, nemusí ostať bez následkov v duši mladých ľudí. Iní pod vplyvom transcendentálnej meditácie nezískavajú po čom túžia, ale často sú využívaní svojimi vodcami.
Často počuť argument, že týchto ľudí k tomu nik nenúti, že to robia úplne dobrovoľne, a preto nie sú otrokmi. Sčasti je to pravda, avšak, žiaľ, iba sčasti.

Aj keď Ježiš hovorí, že je potrebné s vytrhávaním kúkoľa počkať, nesmieme mlčať, nečinne čakať, keď vidíme, ako sekty ničia mladé životy. Rozlišujme dobro od zla.

Amen.


webmail