Nedeľa Najsvätejšej Trojice

1234

Tri osoby, a predsa jeden Boh (Jn 3,16-18)

V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.

Každý z nás má skúsenosť s tajomstvami. Od malých detí až po najstarších. Vojak i lekár majú svoje tajomstvá. Strážime si tajomstvá vedecké i osobné. Časom sa tajomstvá prezradia, odkryjú, zverejnia, prestanú byť tajomstvom.
Pri dnešnom tajomstve Najsvätejšej Trojice je to niečo iné. Nemusíme mať špiónov, platiť detektívov, báť sa, že pri skúmaní, objavovaní tajomstva nás prichytia, budú trestať, väzniť. Naopak. Tajomstvo Najsvätejšej Trojice nám odhaľuje sám jeho Tvorca. Bohu robí radosť, keď sa snažíme jeho tajomstvo poznať, prijať, žiť s tajomstvom. Poznať toto tajomstvo je naša povinnosť, úloha, poslanie na zemi. Je to tajomstvo lásky Boha k ľuďom.

Ježiš odkrýva tajomstvo týmito slovami: „Boh tak miloval svet, že poslal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“ (Jn 3,16).

Židovský národ sa klaňal len jednému Bohu – Jahve. Ich okolité pohanské národy sa klaňali mnohým bohom, ako boli Bál či Ašeri (Sdc 3,7). Kresťanstvo verí v jedného Boha v troch osobách. Jedna zo šesť hlavných právd znie: „V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.“ Poznanie tohto tajomstva je najväčšou novosťou v učení Pána Ježiša. Pred ním proroci učili výlučne o Bohu, ktorý stvoril svet a ktorý obdaroval svojou láskou celý svet. Ježiš svojím učením, smrťou a zmŕtvychvstaním dal poznať život lásky v samom Bohu. Poukázal na tri samostatné osoby v jednom Bohu. „Boh je láska“, učí Nový zákon, a láska nemôže zostať uzatvorená v sebe samej, ale zo svojej prirodzenosti rozširuje sa i zahŕňa čoraz väčší počet ľudí. Bohom Ježiša Krista je Trojica, pretože je to láska. „Ja a Otec sme jedno,“ hovorí Ježiš Filipovi. Ježiš predstavuje svoj jedinečný a večný vzťah k Bohu, jeho Otcovi. Ježiš je jednorodený Syn Otca a sám Boh. Veriť v Ježiša Krista, že je Boží Syn, je nevyhnutne potrebné, aby sme boli kresťanmi (porov. KKC 454).
Moslimovia neveria, že Ježiš je Boží Syn. Je to ich hlboké presvedčenie, ktoré si vážime. Pre nich je Boh jediný, a preto Ježiš nemôže byť Božím Synom. Nám je dané milosťou skrze vieru poznať a milovať Ježiša ako Božieho Syna. Galaťanom sv. Pavol napísal: „Keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom“ (Gal 4,4-5).
Ježiš viackrát zjavuje svoje najvnútornejšie tajomstvo. Je ním aj podobenstvo o zlých vinohradníkoch, kde majiteľ poslal k nájomcom vinice najskôr sluhov, aby vyzdvihli podiel úrody z vinice. Keď ich vyhnali alebo zabili, pán k nim poslal svojho jediného syna a myslel si: „K môjmu synovi budú mať úctu“ (porov. Mk 12,1-11).
Na inom mieste počujeme pri krste Ježiša, že sa „otvorilo nebo a (Ján Krstiteľ) videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal na neho. A z neba zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie“ (Mt 3,16-17).
Cirkev postupne prijíma toto tajomstvo Najsvätejšej Trojice. V dejinách si tajomstvo vyžiadalo mnoho námah a vysvetľovaní. Monofyziti bludne učili, že Ježiš mal len jednu prirodzenosť. Monoteléti zas bludne učili, že v Kristovi je iba jediná vôľa a jediná činnosť. Iní učili ďalšie bludy.
Magistérium učí, že každá z troch božských osôb je pravdivý Boh, lebo každá je totožná s božskou prirodzenosťou, ale sú len jeden Boh, lebo majú len tú istú, číselne jedinú božskú prirodzenosť. Medzi božskou prirodzenosťou a božskou osobou niet skutočného rozdielu. Rozum človeka je nedokonalý a ohraničený. Je nemysliteľné, žeby človek bez pomoci Boha mohol niečo poznať z tajomstva Najsvätejšej Trojice. Sv. Augustín hovorí: Boh by bol malý a ohraničený, keby ho ohraničený ľudský rozum mohol celkom a celého poznať.

Tajomstvo Najsvätejšej Trojice nám pripomína modlitba Glória i Krédo. Keď robíme na sebe znamenie kríža, hlásime sa k tomuto tajomstvu Trojice. Tajomstvo Najsvätejšej Trojice je naše najväčšie tajomstvo pre našu spásu. Veríme, že od Otca i Syna vychádza Duch Svätý. Otec plodí Syna. Všetci traja prichádzajú k človeku. Bývajú s nami a v nás. Ján hovorí o Ježišovi, že bol u Boha na počiatku. V čase Ježiš sa nám stal len podobný, prijal našu ľudskú prirodzenosť, aby nás spasil. Ježiš na svet prišiel so súhlasom Otca. Boh poslal Syna na svet. Boh Otec a Boh Syn dávajú ľuďom svojho Svätého Ducha.
Je na každom človeku, aby slobodne a vedome prijal toto tajomstvo, ktoré Ježiš poukázal v evanjeliu a na čom môžeme ďalej svojím rozumom stavať, rozvíjať a chápať. Príkaz „Choďte a učte...“ (Mt 28,19) je výzvou Boha a my máme urobiť všetko preto, aby sme Boha poznávali, milovali a Bohu slúžili. Vtedy plníme vôľu Božiu. Tak nadobúdame zásluhy pre večný život.
V mene Najsvätejšej Trojice Boha Otca i Syna i Ducha Svätého sme boli pokrstení a na konci života ako odmena je nám prisľúbené, že uvidíme Boha z tváre do tváre. Ak chceme taký vznešený cieľ obsiahnuť, je to výzva zaangažovať k tomu rozum, srdce, vôľu.

Hoci o Najsvätejšej Trojici nevieme všetko, vieme či môžeme vedieť toľko, čo je potrebné pre našu spásu. Preto sa staráme o to, aby v našej duši prebýval Boh. Apoštol Pavol napomína Korinťanov: „Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch“ (1 Kor 3,17)? Sme povinní žiť v milosti posväcujúcej. Dnes sa radujeme z nášho Boha, ktorý je jeden a veríme, že v jednom Bohu je Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý. A veríme, že Otec nie je Syn a ani Duch Svätý. A Syn nie je Duch Svätý a ani Otec. A Duch Svätý nie je Otec a ani Syn. Ďakujeme Bohu Otcovi, že stvoril svet, Bohu Synovi, že nás vykúpil a spasil a Bohu Duchu Svätému, že nás obdarúva a riadi svojimi darmi: darom múdrosti, rozumu, rady, sily, umenia, nábožnosti a bázne Božej.
Sme podobní emauzským učeníkom, ktorí nespoznali Ježiša v pútnikovi, ktorý s nimi odchádzal do Jeruzalema a vysvetľoval im Písmo. Často si ani my neuvedomujeme, že náš život žijeme s Najsvätejšou Trojicou. Často im nevenujeme pozornosť. Sv. Patrik na trojlístku vysvetľoval Írom tajomstvo Najsvätejšej Trojice. Pre študenta tri skupenstvá vody v stave plynnom, kvapalnom a tuhom môže pomôcť objaviť obsah Božieho tajomstva. Ale aj pohľad na prst človeka, ktorý sa skladá z troch častí, mnoho napovie.

Všetci pri svätej omši prosme Najsvätejšiu Trojicu o dar viery, nádeje a lásky.

Amen.webmail