Druhá adventná nedeľa

123

Jánov varovný hlas. (Mt 3,1-12)

Sme vyzvaný pokáním pripraviť sa na najkrajšie sviatky roka

AI
Určite každý z nás si všimol, že je okolo kostola, ale aj po ceste pekne odhrnutý sneh. Tento sneh odhrnuli ľudia traktormi a pluhmi a tým nám pripravili a vyrovnali cestu, aby sme sa bezpečne dostali do vytúženého cieľa. Teda, vďaka pluhom, ktorými človek odhrnul napadaný sneh sme možno aj dnes tu prišli.

KE
A takýmto pluhom pred 2000 rokmi bol aj Ján Krstiteľ, ktorý pripravoval cestu Pánovi slovami: „Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky“ (Mt 3,3).

DI
Ako? Už samotné meno prezrádza jeho osobu. Ján (hebrejsky “Yóhannan” “Jahve” je “milostivý”, grécky Jóannés) poukazuje na toho, ktorý je Milostivý. Bol to syn Zachariáša a Alžbety, narodil sa šesť mesiacov pred Kristom. Keď mal 30 rokov keď odišiel na púšť a k rieke Jordán, kde káže a pripravuje národ na príchod Mesiáša, Vykupiteľa. Sv. Matúš vo svojom evanjeliu nehovorí nič o jeho pôvode. Ján je výslovne nazývaný “Krstiteľom”, ale toto prímenie nenachádzame v celom SZ. V SZ sa hovorí o Jánovi ako o “anjelovi”, o tom, ktorý pripravuje cestu, o „hlasno volajúcom” ale nie o Jánovi ako “Krstiteľovi”. Toto prímenie má len v NZ, a tam je bežne. A čo vlastne pre Jána znamená “krst”, od ktorého dostal prímenie “Krstiteľ”? Židia už za Jánových čias poznali okrem krstov náboženského umývania a kúpeľov aj jednorazový krst človeka. Nebol to však krst pre Židov samých, ale pre pohanov, ktorí chceli prestúpiť na židovstvo. Tento jednorazový krst celého človeka, ktorý bol pre pohanov, znamenal radikálne odvrátenie sa od celej pohanskej minulosti a jej rozhodné odsúdenie. Krstenec tu mal povedať k celému svojmu doterajšiemu životu a ku všetkým svojim doterajším náboženským tradíciam a zvyklostiam rozhodne „nie“! A keďže Ján Krstiteľ bol ohlasovateľ prichádzajúceho Kráľa a jeho kráľovstva videl v takom krste jedinú a nevyhnutnú podmienku na vstup do „nebeského kráľovstva“, a to na základe presvedčenia, že súčasný Izrael sa stal táborom pohanov. Touto požiadavkou krstu postavil celý Izrael na jeden stupeň s nehodnými pohanmi, ktorí v očiach Židov boli iba vyvrheľmi ľudstva, úbohou bandou zločincov, vrahmi a smilníkmi. Títo ľudia šli za Jánom preto, lebo on sám robil pokánie. Skutočné pokánie má dosah na môj život. Pokánie premieňa nielen môj život ale aj prostredie v ktorom žijeme. Aby sme zmenili prostredie v ktorom žijeme, najprv musíme zmeniť svoj život, ako Ján Krstiteľ. Ten dokázal premieňať ľudí, lebo ten dokázal premeniť sám seba. Veď v prvom on nevyháňa ľudí na púšť, ale ide tam on sám. On sám si miesto dobrého odevu oblieka odev z ťavej kože. On sám vymieňa dobré jedlo za kobylky a med. On nechce zmeniť ľudí on sám by to nedokázal, ale on sám mení seba. On pochopil, čo je pokánie.

PAR
Chápem ja čo je pokánie pre mňa? Ak je nám svätá spoveď vrcholom pokánia, tak sme na omyle. Vyznanie hriechov je len začiatok pokánia. Sviatosť pokánia, svätá spoveď nie je odpadový kôš, do ktorého všetko zlé vysypem, aby som ho mohol znova plniť hriechom. Pokánie je vyčistenie, ale aj naplnenie Božím duchom. My sami sme neschopní toho, aby sme sa sami zmenili. Sme toho neschopní, my sami sa nechajme Bohom zmeniť, lebo iba Boh nás môže naplniť.

MY
Na jednom obrázku som videl nakreslenú kružnicu, ktorá charakterizuje kruh života, môj život. V tej kružnici bol nakreslený trón, ako stolička a na tom tróne bolo napísané „Ja“. To bol môj život, ktorý som si ja zriadil. A mimo toho kruhu, tej kružnice bol malý krížik a to je Boh – Kristus, ktorý nie je ešte v mojom životnom kruhu, ale len v ňom vieru a používa tu ho ako poistku na horšie časy.

Mnohí bohužiaľ používame spoveď len ako poistku na horšie časy. Či nie sú dosť zlé teraz? Či nie je to zlé aj v tejto chvíli so mnou? Ale sú aj ďalší bratia a sestry a tí boli znázornení znovu kružnicou, ktorá znamená životný kruh, stolička na ktorej sedí moje „Ja“ a krížik bol už v kruhu. To sú ľudia, ktorí s Kristom komunikujú a možno intenzívne, ale komunikujú s ním ako so svojím spolupracovníkom, ale ja si vládnem môjmu životu, lebo Ježiš je ten, ktorý mi musí pomáhať.

ADE
Bratia a sestry, ale toto ešte nie pokánie, toto ešte nie je pochopenie zmeny života. To je len čosi čím si ja chcem poistiť svoj život a možno intenzívnejším spôsobom. Pokánie je zmena a podstatná zmena, keď sa na ten trón posadí Kristus a moje ja pokorne ustúpi ostane v životnom kruhu, pretože ja sa svojho života nemôžem nevzdať, keď mi ho Boh daroval, ale môžeme ho v plnosti prežiť až vtedy, keď mi ho začne riadiť Boh, keď mu dám k tomu príležitosť. Keď si Kristus môže vziať všetky oblasti môjho života a keď ja pochopím, že to nie je strata, ale zisk. Viete, čím si Ján získal tých ľudí? Práve pokáním, ale nie tým, že by ho bol hlásal, ale on ho uskutočňoval a tým si pritiahol mnohých. On bol skutočným pluhom, ktorý pripravoval cestu Pánovi, aby prišiel do ľudských sŕdc a oni sa stali pluhmi, aby Pán prišiel aj k nám. Aj ja mám byť dobrým pluhom, ktorý pripravuje cestu druhým.

Amen.


webmail