Ľudové misie

Keď sa sv. Vincent začiatkom roku 1617 nachádzal vo Folleville, na jednom z vidieckych majetkov Gondiovcov, manželka jedného ťažko chorého muža, všeobecne známeho zbožného kresťana, požiadala pána Vincenta, aby ho pripravil na smrť. Vincent o tomto prípade neskôr napísal: "Vyšlo najavo, že tento človek bol zaťažený hriechmi, ktoré nevyznával pri spovediach. Sám to povedal grófke de Gondi po svojej spovedi, že by bol určite zatratený, keby si nebol vykonal generálnu spoveď. Zakrátko zomrel. Madame de Gondi jasne spoznala dôležitosť generálnej spovede a priala si, aby som o nutnosti dobrej spovede kázal v kostole na sviatok Obrátenia sv. Pavla. Pán Boh požehnal túto kázeň natoľko, že všetci miestni obyvatelia si vykonali generálnu svätú spoveď. Nastala taká tlačenica, že sme museli zavolať na výpomoc dvoch pátrov jezuitov, ktorí tiež kázali, katechizovali a spovedali."


Dojatá madame de Gondi naliehavo prosila Vincenta, aby podobne evanjelizoval aj na iných miestach ich grófskych majetkov. Treba si uvedomiť, že spoveď bola v tom čase absolútne nemódna záležitosť a takmer upadla do zabudnutia. Na Vincenta urobila táto udalosť tiež hlboký dojem, lebo sa presvedčil, že mu Pán Boh ukázal cestu misionárskej služby pre duchovné dobro blížnym.

webmail