390 rokov existencie vincentskej rodiny

Gannes, Folleville 25. 1. 1617

Chatillon les Dombes 20. – 23. 8. 1617

Významné výročia vo vincentskej rodine. Gannes – prvá generálna spoveď človeka, ktorého pokladali za dobrého kresťana. Folleville 25.1.1617 „Prvá misijná kázeň“, ktorou sv. Vincent začal duchovnú obnovu chudobného dedinského ľudu. A tiež: výročný deň založenia Misijnej spoločnosti, ako to určil sv. Vincent.


fara v Chatillon

stanovy Spolku kresťanskej lásky

Chatillon les Dombes – august r. 1617, deň keď zakladá prvý spolok kresťanskej lásky, ktorý sa staral o chudobných zvlášť po stránke sociálnej.


Chatillon-založenie spolku kresťanskej lásky


Tento rok, 2007 je tomu 390 rokov, významné výročie, ktoré nás pozýva nielen oslavovať, ale zamyslieť sa a rozjímať, že rok 1617 je rokom „obrátenia sv. Vincenta.“ Tu sa raz a navždy rozhodol celý svoj život zasvätiť evanjelizácii a podpore chudobných.
 

kazatelnica vo Folleville

kostol v Chatillon


Jeho pohľad utkvel na chudobnom tak silne, že všetko a všetkých poznával iba a nakoľko boli vo vzťahu k chudobnému. Vidieť chudobného a vlastný život, svet, cirkev v plnom zameraní na chudobných.

Od roku 1617 bol chudobný pre sv. Vincenta tajomstvom prítomnosti Ježiša Krista. Toto priblíženie sa k mystike chudobného ho nikdy neoslobodilo od dlhého, hlbokého a pozorného všímania si ľudskej, materiálnej a sociálnej situácie chudobného.


kostol vo Folleville

Podľa presvedčenia sv. Vincenta, „chudobný bol – nebojme sa to povedať – mužom, ženou, dieťaťom žijúcim v biede, nespravodlivosti.“ Dlho skúmal, zisťoval, kým vyhlásil svoj program kresťanskej lásky.

Predovšetkým žiadal uvedomiť si, aká je sociálna realita chudobných, ktorým treba pomáhať. Ustavične dbal na úctu k dôstojnosti chudobného. Viac túžil dať chudobným prostriedky, ktorými by si pomohli, ako dať len almužnu.


monument sv. Vincenta v Chatillon

nemocnica v Chatillon

Jednoducho mobilizoval k činnosti tak nástojčivo aby sa poskytovala pomoc v duchovných a hmotných nedostatkoch, ako by bolo potrebné ponáhľať sa hasiť požiar.

V pohľade na tieto výročia, zastavme sa a uvažujme, aký je náš pohľad na chudobného dnešných čias.

Fr. Jozef Števica, C.M.

webmail