Zasvätený život

Zasvätený život, hlboko zakorenený v príklade a slove Krista Pána, je darom Boha Otca Cirkvi prostredníctvom Svätého Ducha. Zachovávaním evanjeliových rád sa Ježišove charakteristické črty - panenstvo, chudoba a poslušnosť - typickým a trvalým spôsobom zviditeľňujú vo svete a pohľad veriacich sa tak obracia k tajomstvu Božieho kráľovstva, ktoré je už prítomné v dejinách, ale v plnosti sa uskutoční v nebi.

Po stáročia nikdy nechýbali ľudia, ktorí si v poslušnosti Otcovej výzve vnuknutiam Svätého Ducha zvolili túto cestu osobitného nasledovania Krista, aby sa mu odovzdali s "nerozdeleným" srdcom (porov. 1Kor 7,34). Tak ako apoštoli, aj oni zanechali všetko, aby mohli byť s ním a ako On dať sa do služby Bohu a bratom. Takto mnohými charizmami duchovného a apoštolského života, ktoré im udelil Svätý Duch, zjavovali tajomstvo a poslanie Cirkvi a napomohli aj obnovu spoločnosti. (VC 1)


Spoločnosti apoštolského života

Osobitnú zmienku si zasluhujú aj mužské i ženské spoločnosti apoštolského života, alebo spoločného života, ktoré vlastným štýlom realizujú určitý apoštolský alebo misijný cieľ. V mnohých z nich sa členovia Cirkvou oficiálne uznanými sľubmi výslovne zaväzujú zachovávať evanjeliové rady. Ale aj v takýchto prípadoch osobitný charakter ich zasvätenia ich odlišuje od rehoľných aj sekulárnych inštitútov. Treba chrániť a posilňovať túto špecifickú formu života, ktorá v priebehu ostatných storočí priniesla hojné ovocie svätosti a apoštolátu, najmä na poli charitatívnej činnosti a misijného šírenia evanjelia. (VC 11)


webmail