Noviciát

Noviciát (vnútorný seminár) je obdobie, v ktorom sa sledujú nasledujúce ciele:

1.
Naučiť seminaristov poznať a milovať sv. Vincenta a Spoločnosť, priviesť ich k tomu, aby sa nechali preniknúť vincentínskym duchom a zasvätili celý svoj život evanjelizácii chudobných.

2.
Vincentínska formácia v sebe zahŕňa štúdium a poznanie:
- životopisu sv.Vincenta, jeho konferencií, jeho korešpondencie a jeho apoštolských a charitatívnych diel;
- špirituality sv.Vincenta;
- histórie Spoločnosti a našej provincie;
- všeobecných pravidiel, Konštitúcii, Štatútov a Provinciálnych noriem;
- ostatných vincentínskych diel a kontakt s nimi;
- života a diel Spoločnosti v dnešnom svete;
- zmyslu a významu Dobrého predsavzatia;
- iných spoločenstiev, ktoré založil sám sv. Vincent;
- vincentínskych skupín a spoločenstiev, ktoré vznikli podľa ducha sv. Vincenta.
Seminaristi postupne vrastajú do hlbokej skúsenosti Krista, evanjelizátora chudobných, aby sa nechali preniknúť jeho myšlienkami, jeho úmyslami, ba samým jeho duchom. Takto si nadobúdajú účinnú lásku k Bohu, ktorá im umožní, aby boli kontemplatívni v činnosti a apoštoli v modlitbe a objavovali Krista v osobe chudobných. Sú zapojení do mnohých činností, ktoré Spoločnosť vykonáva a tak získavajú skúsenosti a poznanie.

Dosiahne to týmito prostriedkami:
- každodennou účasťou na sv.omši v kaplnke alebo v kostole
- štúdiom liturgie a prípravou na jednotlivé obdobia cirkevného roka
- modlitbou Liturgie hodín (Ranné chvály a Vešpery)
- každodenným rozjímaním nad Božím slovom
- podelením sa o Božie slovo s ostatnými počas poobedňajšieho alebo večerného pohovoru
- pravidelnou dvojtýždňovou sv. spoveďou
- duchovnou obnovou raz do mesiaca a duchovnými cvičeniami na začiatku vnútorného seminára a počas veľkého týždňa
- rozvíjaním úcty voči P.Márii
- výchovou k častej a pravidelnej modlitbe
- snahou o rozoznávanie znamení časov
- kontempláciou Krista v chudobných
- pravidelným duchovným vedením
- rozvíjaním záujmu o čítanie duchovnej literatúry, aby sa ním živila ich modlitba a obnovoval misionárky duch
- rozvíjaním ducha sústredenosti a atmosféry silencia
- slávením vincentínskych sviatkov s láskou a nábožnosťou

webmail