Mám byť človekom túžob.

Poslednou známkou charizmy sv. Vincenta je: byť človekom túžob. Povolanie, ktoré sme dostali od Pána Boha, by malo v nás spôsobiť, že sme neustále zmietaní túžbami. Chceme vedieť, poznať, vidieť, počuť, milovať našich bratov a sestry, zmeniť zmýšľanie a štruktúry, ktoré stavajú múry rozdelenia, bojovať denne za spravodlivosť. Želáme si mať silu, ktorá by neustále živila našu horlivosť ? želáme si žiť vo vlnách horlivosti a nadšenia, ktoré nám pomáha vnikať do požiadaviek nášho povolania hlbšie a plnšie, než iba rozumová argumentácia ? Služba chudobným, chudobní sami vyžadujú, aby sme mali v sebe túžbu, horlivosť. Ak chceme slúžiť chudobným, horlivosť je nevyhnutná. Túžba je vždy základnou známkou, znakom tých, čo konajú veľké veci. Horlivosť zjavuje, aké milosti a talenty sme obdržali a pomáha ich transformovať do čohosi nového. Túžba nám umožňuje, aby sme sa niekedy dotkli, aj keď iba na okamih, plnosti a dokonalosti Božieho kráľovstva.

Na záver pripojme poslednú poznámku. Pretože stojíme vo vincentínskej službe, máme privilégium a sme pozvaní, aby sme denne prežívali charizmu sv. Vincenta. Ak žijeme túto charizmu, skusujeme a cítime jej silu a rastieme v službe. Keď si odpovedáme na položené otázky, pravidelne udržujeme svoje srdce i myseľ zamerané na svoje sväté povolanie a na svätého Vincenta, tohoto génia, po ceste ktorého máme kráčať. Nech nám tieto reflexie pomôžu odpovedať na povolanie, ktoré nám Pán Boh udelil pre službu chudobným. Poznávajme cez ne silu a moc Božiu, ktorá tak pohla sv. Vincenta s nádejou, že toto poznanie aj nás posunie dopredu v láske a službe.  

webmail