Úloha sestry v misijnej skupine

Skúsenosti a reflexia o misii
V dejinách cirkvi bola misionárska aktivita vždy znakom životaschopnosti. Vieru
posilňuje, keď je odovzdávaná ďalej.

Kňaz, sestra a laici sa spolu rozosielajú medzi našich bratov a sestry, aby sa s
nimi stretli pri hľadaní zmyslu života, pri objavovaní Boha, aby im slúžili
inteligenciou a milovali ich s oddanosťou. V misijnej skupine má každý člen svoje
miesto a úlohu. Ako Dcéra kresťanskej lásky sa chcem s vami podeliť o svoje
malé skúsenosti členky misijného tímu a poukázať na úlohu sestry v rámci
misijnej skupiny.

Hovorím o prežitej skúsenosti počas misií v lete 1996. Boli to dvojtýždňové misie
v dvoch susedných dedinách Bazoun a Bkerkacha v severnom Libanone. Skupinu
tvorilo 27 mladých dievčat a chlapcov, 2 vincentínski kňazi a 6 Dcér kreťanskej
lásky. Našou základňou bola stará dedinská škola. Materiálne chudobní, ale
bohatí na uvítanie ľudí a ich prítomnosť.

Misijné stretnutia boli o svedectve viery človeka prostredníctvom života
človeka, jeho radostí, slov a činov. Prežívali sme obdobie zvýšenej spirituality v
komunitnej atmosfére skupiny naplnenej evanjeliovými ideálmi.

Ja a ešte dve dievčatá sme sa pripojili k skupine 15- až 18-ročných mladých ľudí
z dediny. Diskutovalo sa na niekoľko tém: móda, televízia a jej vplyv,
(náboženské) sekty, sviatosť manželstva, sviatosť zmierenia, ťažkosti s ktorými
sa stretávajú v živote. Čas bol využitý aj prípravou spevu na omšu a večernú
pobožnosť . Skupina zorganizovala výlet. Priateľstvo sa prežívalo v radosti a
jednoduchosti.

Čo môže sestra priniesť misijnej skupine a misii
Moja úloha ako Dcéry kresťanskej lásky, služobnice Božej a chudobných, je byť k
službe tým, ktorí potrebujú nejakú podporu, pomocnú ruku alebo gesto. Sestra
spája členov skupiny, dedinčanov a kňazov. Pri stretnutiach a sprevádzaní
mladých ľudí sa jej mnohí z nich pýtajú, ako sa môžu stretnúť s kňazom , aby
získali radu alebo pristúpili k sviatosti zmierenia.

V rámci skupiny sa k sestre často odvolávajú kvôli materiálnej alebo duchovnej
pomoci : najmä dievčatá, ktoré čelia ťažkostiam, pristupujú k sestre s dôverou, a
sú rady, keď sa cítia vítané.

* Podľa vzoru Márie v Káne je jej úlohou nasledovať Ježiša a viesť k nemu
ostatných prostredníctvom neustáleho pozorovania ich potrieb.
Jej ženská povaha, jej citlivosť, jemnosť, opatrnosť, pozornosť; to všetko jej
uľahčuje vstup do vzťahu s ostatnými jednoduchým a autentickým spôsobom.
Niekoľko mladých ľudí, najmä členovia misijnej skupiny, prejavili potrebu
hovoriť so sestrou. Chceli rozprávať o problémoch, pýtať sa na presné otázky o
„voľbe v živote, v manželstve, problémoch s rodičmi, v spoločnosti, hľadaní
zmyslu života. Hovorilo sa o rôznych starostiach a obavách “.

Bola som opatrná, aby som si zorganizovala svoj čas tak, aby som mohla
vypočuť týchto mladých ľudí. Táto diskrétna prítomnosť v ich blízkosti mi
umožnila objaviť dôležitosť týchto chvíľ zdieľania a stretávania počas misií.
* Prítomnosť sestry je užitočná najmä pri návštevách v domoch dedinčanov.
Pripravuje vstup kňazovi a členom misijnej skupiny.

Návštevy rodín vytvárali ľudské kontakty. Umožnili mi objaviť ich
ambície a ich potreby. V týchto misiách nám ľudia hovoria: „Zostaňte s nami.
Vychovávajte naše deti. Dajte nám poznať naše náboženstvo. Všetko, čo nám
hovoríte, nás robí lepšími“. Túžime poznať Krista lepšie ! Vo chvíľach rozlúčky
slzy svedčia o vytvorených putách a o radosti z Krista prítomného uprostred jeho
ľudu počas celej misie.

Úloha sestry je zároveň byť „Máriou aj Martou“. Život modlitby, ktorý je
vyjadrený prostredníctvom služby a praktickej lásky. Zostáva pozorná voči
skupine a pomáha jej vytvárať atmosféru, ktorá sa prejavuje spoločnou
modlitbou a prostredníctvom skromnej služby, ktorá poskytuje praktickú
pomoc.

Prítomnosť sestry je svedectvom radosti zo zasväteného života, príslušnosti k
Cirkvi, k spoločnosti, ku chudobným, oddanosti životu dávania a služby, výzva
lásky “(C 2.6).

Jej život služby predstavuje otázky pre ľudí okolo nej.
Počas misie padlo niekoľko otázok o význame povolania. Stretla som
mladých ľudí, ktorí sa odvážili hovoriť o svojom úsilí žiť život s pevnými
záväzkami. Theu tiež vyjadrila svoje znepokojenie nad požiadavkami
zasväteného života.

Prítomnosť sestry bola pre nich príležitosťou podeliť sa o ambície a úzkosti, ako
aj o kresťanskú nádej, ktorá ich napriek všetkému núti, aby vytvorili „civilizáciu
lásky“, o ktorej rád hovorieva pápež Ján Pavol II.
Vyskytli sa aj problémy

Ťažkosti, ktoré sa vyskytli, nevyplývali z môjho povolania Dcéry kresťanskej
lásky alebo z niečoho, čo by s tým súviselo, ale z toho, čo cítila a prežila misijná
skupina ako taká.

Ide o:
Ťažkosti, pochádzajúce od miestnych farárov:
Hoci súhlasili s vykonaním misií vo svojej farnosti, niektorí z kňazov vytvorili
prekážky, keď si všimli vplyv misijnej skupiny na ich farníkov. Toto sa niekedy
vnímalo ako mocenský boj: chápali to tak, že strácajú svoju pozíciu alebo svoju
autoritu.

Ťažkosti v rámci misijnej skupiny:
Niekedy niektorí členovia misijnej skupiny neboli dostatočne pozorní voči svojim
misijným záväzkom.

Riskovali, že budú príčinou nezhody alebo ľahostajnosti a to malo zlý vplyv na
život skupiny a bolo poľutovaniahodné pre misie. Našťastie to všetko bolo
vyriešené spoločnou uvážlivou reflexiou.

Ťažkosti vyplývajúce od ľudí, ktorým boli misie adresované:
Niektorí mladí ľudia prejavili nezáujem o otázky týkajúce sa viery v Krista. Iní
držali odstup a odmietli pozvanie, aby prišli a pripojili sa k nám. Snažili sme sa
však s nimi nadviazať osobný kontakt, aby sme ich povzbudili, aby prišli a
zúčastnili sa našich stretnutí, ale zároveň sme rešpektovali ich slobodnú voľbu.
Autentický život, príťažlivé svedectvo o živote zdieľania a radosti sú veľmi
potrebné pre ľudí, ktorí nás dnes obklopujú a najmä pre tých, ktorí opustili
Cirkev.

Evanjelizácia nie je primárne program alebo prednáška; je to prítomnosť,
angažovanosť, otvorenosť voči Kristovi.
Ďakujem Pane! Žiť tie obohacujúce dni misií medzi našimi najviac odkázanými
bratmi a sestrami je milosť. Lepšie rozumiem tomu, že je povinnosťou každého
šíriť kráľovstvo Božie v dnešnom svete. Preto všetci pokračujme v ceste plní
dôvery. A ako hovorí Svätý Vincent: „Vždy robte viac“.

Monique Kharouf Dkl

webmail