Misijné poslanie laika

Tí, ktorí sú pokrstení, preberajú na seba trojaké poslanie: prorocké, kráľovské a kňazské. Teda nielen vysvätení služobníci Cirkvi majú povinnosť ohlasovať radostnú zvesť, ale všetci pokrstení. "Laici majú mať účasť na celom živote Cirkvi a sú povinní nielen preniknúť svet kresťanským duchom, ale aj na to sú povolaní, aby boli vo všetkom svedkami Kristovými uprostred ľudskej spoločnosti."

O povinnosti apoštolátu všetkých veriacich hovorí aj KKP. "Všetci veriaci majú povinnosť a právo vynasnažovať sa, aby sa božské posolstvo spásy stále viac a viac dostávalo k všetkým ľuďom všetkých čias a celého sveta." Keďže nie je možné, aby vysvätení služobníci Cirkvi boli všade, z toho dôvodu úloha laikov pri evanjelizácii je nezastupiteľná. "Keďže laikom, tak ako všetkým veriacim v Krista, je na základe krstu a birmovania od Boha zverený apoštolát, majú povinnosť a právo jednotlivo, ako aj v združeniach pracovať na tom, aby všetci ľudia na celom svete poznali a prijali Božie posolstvo spásy. Táto povinnosť je ešte naliehavejšia vtedy, keď ľudia iba ich prostredníctvom môžu počuť evanjelium a poznať Ježiša Krista. Činnosť laikov v cirkevných spoločenstvách je taká potrebná, že bez nej apoštolát duchových pastierov nemôže vo väčšine prípadov dosiahnuť svoj plný účinok."

Z toho dôvodu je potrebná spolupráca zvlášť na základnom stupni, čo nepochybne je farnosť. "Farnosť je skvelým vzorom vospolného apoštolátu, lebo spája v jedno všetku ľudskú rozmanitosť, ktorá sa tam nachádza, a zapojuje ju do cirkevnej všeobecnosti. Nech si laici navyknú pracovať vo farnosti v dôvernej jednote so svojimi kňazmi."

Keďže laici sú zasvätení Kristovi a pomazaní Duchom Svätým, sú obdivuhodne povolaní a uspôsobení, aby sa v nich rodilo čoraz hojnejšie ovocie Ducha. Lebo všetky ich skutky, modlitby a apoštolské podujatia, manželský a rodinný život, každodenná práca, duchovné a telesné zotavenie, ak sa konajú v Duchu, ba aj životné ťažkosti, ak sa trpezlivo znášajú, stávajú sa duchovnými obetami príjemnými Bohu skrze Ježiša Krista, ktoré sa pri slávení Eucharistie nábožne prinášajú Otcovi spolu s obetou Pánovho tela. Takto aj laici zasväcujú Bohu sám svet tým, že si ako ctitelia Boha všade sväto počínajú. Teda obeta každodenného kresťanského života sa stáva svätou obetou, ktorú kresťanskí laici prinášajú Bohu Otcovi.

"Laici plnia svoje prorocké poslanie aj evanjelizáciu, čiže hlásanie Krista svedectvom života, ako aj slovom. U laikov táto evanjelizácia nadobúda špecifický ráz a osobitnú účinnosť preto, že sa vykonáva v bežných životných podmienkach."

A čo sa týka kráľovského poslania laikov KKC hovorí: "Kristus svojou poslušnosťou až na smrť dal svojim učeníkom dar kráľovskej slobody, aby sebazapieraním a svätým životom premáhali v sebe samých kráľovstvo hriechu."

Z povedaného jasne vidíme, že na to, aby človek získal Božie kráľovstvo je nevyhnutná spolupráca človeka s Bohom. Teda je potrebná neprestajná evanjelizácia seba, ale aj iných. A misijné poslanie laikov sleduje práve tento cieľ, pretože vychádza zo základného misijného poslania Krista, ktoré sleduje dosiahnuť Božie kráľovstvo.

webmail