Zbožné city nestačia, treba sa rozhodnúť a s celou silou sa snažiť o čnosť.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na piatok 17.08.2018
12.07.2018

P. prof. ThDr. Ľubomír Stanček, PhD., CM

S kresťanskou nádejou na opätovné stretnutie oznamujeme, že dnes 12. júla 2018 v skorých ranných hodinách si Pán života k sebe povolal P. prof. ThDr. Ľubomíra Stančeka, PhD., CM.

P. Ľubomír Stanček, CM sa narodil 19. augusta 1955 v Kamennej Porube. Za kňaza bol vysvätený 10. júna 1979 v Bratislave.

Pastoračne pôsobil vo farnostiach Trenčín, Nitra – Dolné Mesto, Bošáca a Bijacovce. Počas jeho pôsobenia vo farnosti Bijacovce sa pričinil o to, aby tam vznikol Kňazský seminár Misijnej spoločnosti, ktorého bol rektorom.

V rokoch 1994 - 2009 bol špirituálom v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí – Spišskej Kapitule.

Prednášal viaceré teologické disciplíny na rozličných univerzitách a inštitútoch. Taktiež bol dlhoročným exercitátorom a duchovným sprievodcom pre mnohé rehoľné spoločenstvá a zasvätené osoby.

Od roku 2004 do roku 2008 pôsobil na Katolíckej univerzite v Ružomberku ako prorektor pre vzdelávanie a výchovu.

Napísal viac ako stodvadsať kníh rôzneho žánru. Písal vedecké, umelecké i odborné monografie a práce, rôzne príspevky do zborníkov, skrípt, učebných textov a iných odborných dokumentov. Bol uznávaným odborníkom v oblasti homiletiky, rétoriky, ekumenizmu, misiológie a od roku 2004 profesorom v odbore Katolícka teológia. Počas svojej praxe bol členom rôznych celoštátnych i medzinárodných vedeckých a odborných orgánov a grémií.

Od roku 2014 kvôli zhoršenému zdravotnému stavu bol mimo pastoračného a akademického života v provinciálnom dome Misijnej spoločnosti v Bratislave, kde sa naplno venoval evanjelizačnej činnosti prostredníctvom vlastnej internetovej stránky evanjelizacia.eu.

Od septembra 2017 bol na odpočinku v kňazskom dome Promeritae Quieti svätého Svorada Nitre.

Dňa 12. júla 2018 zaopatrený sviatosťami odišiel do večnosti.

Posledná rozlúčka spojená so zádušnou svätou omšou a pohrebnými obradmi bude v jeho rodnej obci v Kamennej Porube v pondelok 16. júla 2018 o 13:00 hod. v Kostole Všetkých svätých.
webmail